Lieferungen - 268869-2022

20/05/2022    S98

Polen-Breslau: Mineralölerzeugnisse, Brennstoff, Elektrizität und andere Energiequellen

2022/S 098-268869

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ul. Szewska 37 Wrocław 50-139
Nationale Identifikationsnummer: 8971082476
Postanschrift: ul. Szewska 37
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL5 Makroregion południowo-zachodni
Postleitzahl: 50-139
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Monika Szczucinska-Parczyk
E-Mail: zamowienia@ossolineum.pl
Telefon: +48 713444471
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://ossolineum.pl/
Adresse des Beschafferprofils: http://ossolineum.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa energii elektrycznej dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Referenznummer der Bekanntmachung: DZP-2621-8-2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09000000 Mineralölerzeugnisse, Brennstoff, Elektrizität und andere Energiequellen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Dostawa energii elektrycznej dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, ok 1440 Mwh, przez 12 miesięcy

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 300 000.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
09300000 Elektrizität, Heizung, Sonnen- und Kernenergie
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Hauptort der Ausführung:

Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa energii elektrycznej dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, ok 1440 Mwh, przez 12 miesięcy

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 045-114065
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
24/04/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 8
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Respect Energy S.A. Ul. Ludwika Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
Nationale Identifikationsnummer: 876-24-59-238
Postanschrift: ul. Rydygiera 8
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 01-793
Land: Polen
E-Mail: przetargi@respect.energy
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 300 000.00 PLN
Niedrigstes Angebot: 1 585 996.42 PLN / höchstes Angebot: 2 184 192.00 PLN das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławacza
Postanschrift: ul. Postepu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

.

Jak wnosi się odwołanie: odwołanie wnosi się wpostaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.Wymogi zachowania formy pisemnej określaart. 78 Kc,

. Dla zachowania formy pisemnej wymagane jest złożenie własnoręcznego podpisu (nie

może to być kopia, odwzorowanie podpisu). Pisma w formie pisemnej wnosi się w następujący sposób:

(1) za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy– Prawo pocztowe, (2) osobiście,

(3) za pośrednictwem posłańca. Wymogi zachowania formy elektronicznej określa art. 781 § 1 Kc,

który stanowi, że do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie

oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym..

Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. „w sprawie

postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą” (Dz. U z 2020 poz.

2453), pisma w postępowaniu odwoławczym w postaci elektronicznej wnoszone przy użyciu środków

komunikacji elektronicznej, zgodnie z art. 508 ust. 2 Pzp, przekazuje się na elektroniczną skrzynkę

podawczą UZP lub na wskazany adres poczty elektronicznej, przy użyciu których obsługiwana jest

korespondencja Izby, przy czym odwołanie przekazuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą

UZP. Prezes Izby udostępnia na stronie internetowej UZP odnośnik (tj. link) do usług elektronicznych, pozwalających na wniesienie pism w postępowaniu odwoławczym na elektroniczną skrzynkę

podawczą UZP7

.

Termin na wniesienie odwołania: Odwołanie musi być wniesione w ustawowo określonym terminie, w

przeciwnym razie podlega odrzuceniu

. Terminy na wniesienie odwołania dla poszczególnych sytuacji

i stanów faktycznych określa art. 515 ustawy Pzp.( 10 dni) Termin na wniesienie odwołania nie podlega

modyfikacjom, w szczególności wydłużeniu i przywróceniu – po upływie terminu do wniesienia

odwołania nie można skutecznie wnieść odwołania. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed

upływem terminu do wniesienia odwołania, odwołanie wpłynie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

Wpis od odwołania: Uiszczenie wpisu jest warunkiem rozpoznania odwołania. Wpis musi być

uiszczony w terminie na wniesienie odwołania (najpóźniej do dnia upływu terminu do

wniesienia odwołania) i w wymaganej wysokości. Wpis nie podlega uzupełnieniu (tzn. nie można

wpłacić wpisu po terminie, po terminie nie można też uzupełnić brakującej części wpisu). Nie ma

możliwości zwolnienia od obowiązku wniesienia wpisu (zarówno w całości, jak i w części).

Nieuiszczenie wpisu w wymaganej wysokości w ustawowym terminie skutkuje zwrotem odwołania.

Wysokość wpisu określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. „w sprawie

szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i

sposobu pobierania wpisu od odwołania” (Dz. U. z 2020 r. poz. 2437). Wpis uiszcza się na rachunek

bankowy Urzędu Zamówień Publicznych, wskazany przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Przekazanie kopii odwołania zamawiającemu. Odwołujący jest zobowiązany do przekazania

zamawiającemu odwołania (gdy jest wniesione w formie elektronicznej) albo kopii tego odwołania,

(jeżeli odwołanie zostało wniesione w formie pisemnej), przed upływem terminu do wniesienia

odwołania w taki sposób, aby zamawiający mógł się zapoznać z treścią odwołania przed upływem

terminu do wniesienia odwołania9

. Jeżeli odwołujący nie przekaże zamawiającemu odpowiednio:

odwołania albo jego kopii, zgodnie z wymogami art. 514 ust.2 ustawy Pzp, odwołanie zostanie

przez Izbę odrzucone

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławacza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022