Lieferungen - 268869-2022

20/05/2022    S98

Polska-Wrocław: Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

2022/S 098-268869

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ul. Szewska 37 Wrocław 50-139
Krajowy numer identyfikacyjny: 8971082476
Adres pocztowy: ul. Szewska 37
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL5 Makroregion południowo-zachodni
Kod pocztowy: 50-139
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Szczucinska-Parczyk
E-mail: zamowienia@ossolineum.pl
Tel.: +48 713444471
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ossolineum.pl/
Adres profilu nabywcy: http://ossolineum.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa energii elektrycznej dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Numer referencyjny: DZP-2621-8-2022
II.1.2)Główny kod CPV
09000000 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa energii elektrycznej dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, ok 1440 Mwh, przez 12 miesięcy

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 300 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa energii elektrycznej dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, ok 1440 Mwh, przez 12 miesięcy

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 045-114065
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
24/04/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 8
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Respect Energy S.A. Ul. Ludwika Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
Krajowy numer identyfikacyjny: 876-24-59-238
Adres pocztowy: ul. Rydygiera 8
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 01-793
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@respect.energy
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 300 000.00 PLN
Najtańsza oferta: 1 585 996.42 PLN / Najdroższa oferta: 2 184 192.00 PLN brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławacza
Adres pocztowy: ul. Postepu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

.

Jak wnosi się odwołanie: odwołanie wnosi się wpostaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.Wymogi zachowania formy pisemnej określaart. 78 Kc,

. Dla zachowania formy pisemnej wymagane jest złożenie własnoręcznego podpisu (nie

może to być kopia, odwzorowanie podpisu). Pisma w formie pisemnej wnosi się w następujący sposób:

(1) za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy– Prawo pocztowe, (2) osobiście,

(3) za pośrednictwem posłańca. Wymogi zachowania formy elektronicznej określa art. 781 § 1 Kc,

który stanowi, że do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie

oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym..

Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. „w sprawie

postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą” (Dz. U z 2020 poz.

2453), pisma w postępowaniu odwoławczym w postaci elektronicznej wnoszone przy użyciu środków

komunikacji elektronicznej, zgodnie z art. 508 ust. 2 Pzp, przekazuje się na elektroniczną skrzynkę

podawczą UZP lub na wskazany adres poczty elektronicznej, przy użyciu których obsługiwana jest

korespondencja Izby, przy czym odwołanie przekazuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą

UZP. Prezes Izby udostępnia na stronie internetowej UZP odnośnik (tj. link) do usług elektronicznych, pozwalających na wniesienie pism w postępowaniu odwoławczym na elektroniczną skrzynkę

podawczą UZP7

.

Termin na wniesienie odwołania: Odwołanie musi być wniesione w ustawowo określonym terminie, w

przeciwnym razie podlega odrzuceniu

. Terminy na wniesienie odwołania dla poszczególnych sytuacji

i stanów faktycznych określa art. 515 ustawy Pzp.( 10 dni) Termin na wniesienie odwołania nie podlega

modyfikacjom, w szczególności wydłużeniu i przywróceniu – po upływie terminu do wniesienia

odwołania nie można skutecznie wnieść odwołania. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed

upływem terminu do wniesienia odwołania, odwołanie wpłynie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

Wpis od odwołania: Uiszczenie wpisu jest warunkiem rozpoznania odwołania. Wpis musi być

uiszczony w terminie na wniesienie odwołania (najpóźniej do dnia upływu terminu do

wniesienia odwołania) i w wymaganej wysokości. Wpis nie podlega uzupełnieniu (tzn. nie można

wpłacić wpisu po terminie, po terminie nie można też uzupełnić brakującej części wpisu). Nie ma

możliwości zwolnienia od obowiązku wniesienia wpisu (zarówno w całości, jak i w części).

Nieuiszczenie wpisu w wymaganej wysokości w ustawowym terminie skutkuje zwrotem odwołania.

Wysokość wpisu określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. „w sprawie

szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i

sposobu pobierania wpisu od odwołania” (Dz. U. z 2020 r. poz. 2437). Wpis uiszcza się na rachunek

bankowy Urzędu Zamówień Publicznych, wskazany przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Przekazanie kopii odwołania zamawiającemu. Odwołujący jest zobowiązany do przekazania

zamawiającemu odwołania (gdy jest wniesione w formie elektronicznej) albo kopii tego odwołania,

(jeżeli odwołanie zostało wniesione w formie pisemnej), przed upływem terminu do wniesienia

odwołania w taki sposób, aby zamawiający mógł się zapoznać z treścią odwołania przed upływem

terminu do wniesienia odwołania9

. Jeżeli odwołujący nie przekaże zamawiającemu odpowiednio:

odwołania albo jego kopii, zgodnie z wymogami art. 514 ust.2 ustawy Pzp, odwołanie zostanie

przez Izbę odrzucone

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławacza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/05/2022