Lieferungen - 268877-2022

20/05/2022    S98

România-Vaslui: Gaze naturale

2022/S 098-268877

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI VASLUI
Număr naţional de înregistrare: 17095927
Adresă: Strada: SOSEAUA NATIONALA VASLUI - IASI, nr. 1
Localitate: Vaslui
Cod NUTS: RO216 Vaslui
Cod poștal: 730019
Țară: România
Persoană de contact: ALINA MARICICA PETCUTA
E-mail: achizitii@dgaspc-vs.ro
Telefon: +40 235315138
Fax: +40 235315346
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.dgaspc-vs.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.5)Activitate principală
Protecție socială

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Acord cadru privind achizitia publica de GAZE NATURALE

Număr de referinţă: 970/22.03.2022
II.1.2)Cod CPV principal
09123000 Gaze naturale
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Acord cadru privind furnizarea de Gaze naturale, necesara desfasurarii in bune conditii a activitatii institutiei (sediul D.G.A.S.P.C. Vaslui si 27 de centre din subordine identificate in anexa la caietul de sarcini).

Produsul se va livra cu caracteristicile si in conditiile solicitate in Caietul de sarcini. Perioada previzionata pentru desfasurarea acordului cadru este de 6 luni, calculate de la perfectarea acestuia ( mai - octombrie 2022).

Operatorii economici vor putea solicita clarificari/informatii suplimentare cu 18 zile inainte de data limita de depunere ofetelor. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor, in a 11 a zi.

Valoarea totala a procedurii in lei fara TVA este de 960.0000 lei. Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de max. 960.000 lei fara TVA

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 656 628.28 RON
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO216 Vaslui
Locul principal de executare:

sediul D.G.A.S.P.C. Vaslui si 27 de centre din subordine identificate in anexa la caietul de sarcini

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Total cant. AC ptr. 6 luni min.1 MWh si max. 1200 MWh, din care consumatori casnici 1.100 MWh si consumatori noncasnici 100 MWh. Cantitatile aferente celui mai mare contract subsecvent sunt de min 1 MWh si maxim 1100 MWH, din care consumatori casnici 1100 MWh si 100 MWh consumatori noncasnici.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2022/S 062-162567
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 1555
Titlu:

Acord cadru privind furnizarea de gaze naturale

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
29/04/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: GAZ EST
Număr naţional de înregistrare: RO14679859
Adresă: Strada CALUGARENI, Nr. 43
Localitate: Vaslui
Cod NUTS: RO216 Vaslui
Cod poștal: 730150
Țară: România
E-mail: office@gazest.ro
Telefon: +40 235316120
Fax: +40 235316188
Adresă internet: www.gazest.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 960 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 656 628.28 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
16/05/2022