Lieferungen - 268881-2022

20/05/2022    S98

България-Пловдив: Медицински консумативи

2022/S 098-268881

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР СВЕТИ ГЕОРГИ ЕООД
Национален регистрационен номер: 115627433
Пощенски адрес: ВАСИЛ АПРИЛОВ №.15А
Град: гр. Пловдив
код NUTS: BG421 Пловдив / Plovdiv
Пощенски код: 4000
Държава: България
Лице за контакт: Elena Filipova Fileva
Електронна поща: efileva@abv.bg
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.sv-georgi.com/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/18132
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на лабораторни консумативи и реактиви за нуждите на ДКЦ «Свети Георги» ЕООД – Пловдив по 3 обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
33140000 Медицински консумативи
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Поръчката е разделена на 3 обособени позиции, както следва

1. ОП № 1 Доставка на реактиви и консумативи за Затворена  и отворена система за вземане на кръв. - конкретизирана по номенклатури съгласно техническа спецификация.

2. ОП № 2 Доставка на реактиви и консумативи съвместими с апарат SMART LYTE PLUS или еквивалентно- конкретизирана по номенклатури съгласно техническа спецификация.

3. ОП № 3 Доставка на реактиви и консумативи съвместими с апарат MAGLUMI 600 или еквивалентно- конкретизирана по номенклатури съгласно техническа спецификация.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на реактиви и консумативи за Затворена и отворена система за вземане на кръв

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421 Пловдив / Plovdiv
Основно място на изпълнение:

гр. Пловдив, бул. "Васил Априлов" 15А

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на реактиви и консумативи за Затворена  и отворена система за вземане на кръв. - конкретизирана по номенклатури съгласно техническа спецификация.Оферти могат да се подават само комплексно за всички номенклатури, включени в обособената позиция. Не оферирането за част от позицията е основание за отстраняване на участника

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2022/S 030-073996
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Обособена позиция №: 1
Наименование:

Доставка на реактиви и консумативи за Затворена и отворена система за вземане на кръв

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Други причини (прекратяване на процедурата)

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
16/05/2022