Bunuri - 268907-2017

12/07/2017    S131    - - Bunuri - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

România-Iasi: Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de voiaj şi accesorii

2017/S 131-268907

Anunț de participare

Produse

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi
Str. Vasile Lupu nr. 57 A
În atenția: Matei Marian; Romedea Diana
700309 Iasi
România
Telefon: +40 232272122
E-mail: dgaspc.achizitii@yahoo.com
Fax: +40 232240088

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: www.dasiasi.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Altele: institutie subordonata Consiliului Judetean Iasi
I.3)Activitate principală
Protecție socială
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Furnizare Imbracaminte, incaltaminte, imbracaminte de uz profesional, imbracaminte speciala si accesoriiI, articole de voiaj si accesorii.
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Cumpărare
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Sediile Centrelor de Plasament si a Centrelor de Îngrijire si Asistenta din subordinea DGASPC cf Anexei nr. 2 aferenta modelului de contract.

Cod NUTS RO213

II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui contract de achiziții publice
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Obiectul procedurii il constituie achizitia de „Imbracaminte, incaltaminte, imbracaminte de uz profesional, imbracaminte speciala si accesoriiI, articole de voiaj si accesorii” pentru urmatoarele loturi: lot 1 – imbracaminte de uz profesional, speciala si accesorii copii, lot 2 – imbracaminte de uz profesional, speciala si accesorii adulti, lot 3 – imbracaminte copii, lot 4 – imbracaminte adulti, lot 5 – incaltaminte copii, lot 6 – incaltaminte adulti.
Acestea se vor livra cu caracteristicile si în conditiile solicitate în caietul de sarcini. Plata se va face prin OP in termen de 30 zile calendaristice de la data inregistrarii facturi de catre beneficiar la sediul autoritatii contractante si prin exceptie, in termen de maxim 60 de zile calendaristice de la data inregistrarii acesteia in conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Legea 72/2013 actualizata.
Valoarea minima a intervalului reprezinta valoarea estimata pâna la data de 31.12.2017 (valoarea prezentei proceduri în functie de care se vor elabora si evalua ofertele).
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

18000000

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.1.8)Loturi
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
Cantitatea solicitata pe parcursul derularii contractului: conform caietului de sarcini. Cantitatile minime estimate de aprovizionat pana la 31.12.2017 reprezinta cantitatile minime fara suplimentari la care se va raporta evaluarea ofertei.
Cantitatile totale estimate de aprovizionat pana la 30.4.2018, reprezinta cantitatile maxime ce includ si suplimentarile, respectiv prelungirea duratei contractului cu maxim 4 luni de la data de 31.12.2017, prin incheierea de acte aditionale, in conditiile art. 165, alin. (b) din HG 395/2016. Suplimentarea cantitatilor de produse este conditionata de existenta resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie -a se vedea art 165 din HG 395/2016. Facem precizarea ca pentru perioada 01.01.2018 – 30.04.2018, nu se vor achizitiona produsele de la lotul 1 – imbracaminte de uz profesional, speciala si accesorii copii si lotul 2 – imbracaminte de uz profesional, speciala si accesorii adulti.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 560 546,28 și 738 376,36 RON
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: da
Descrierea acestor opțiuni: Art. 165 din HG 395/2016.
II.2.3)Informații privind reînnoirile
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 7 (de la data atribuirii contractului)

Informații privind loturile

Lot nr: 1 Denumire: Imbracaminte de uz profesional, speciala si accesorii copii
1)Descriere succintă
Imbracaminte de uz profesional, speciala si accesorii copii.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

18000000

3)Cantitate sau domeniu
Conform caiet de sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 5 877 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 58 RON.
Lot nr: 2 Denumire: Imbracaminte de uz profesional, speciala si accesorii adulti
1)Descriere succintă
Imbracaminte de uz profesional, speciala si accesorii adulti.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

18000000

3)Cantitate sau domeniu
Conform caiet de sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 21 005 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 210 RON.
Lot nr: 3 Denumire: Imbracaminte copii
1)Descriere succintă
Imbracaminte copii.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

18000000

3)Cantitate sau domeniu
Conform caiet de sarcini.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 284 028,06 și 368 265,30 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 2 840 RON.
Lot nr: 4 Denumire: Imbracaminte adulti
1)Descriere succintă
Imbracaminte adulti.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

18000000

3)Cantitate sau domeniu
Conform caiet de sarcini.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 94 785,82 și 122 718,56 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 947 RON.
Lot nr: 5 Denumire: Incaltaminte copii
1)Descriere succintă
Incaltaminte copii.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

18000000

3)Cantitate sau domeniu
Conform caiet de sarcini.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 116 118 și 165 265,80 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 1 161 RON.
Lot nr: 6 Denumire: Incaltaminte adulti
1)Descriere succintă
Incaltaminte adulti.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

18000000

3)Cantitate sau domeniu
Conform caiet de sarcini.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 38 732,40 și 55 244,70 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 387 RON.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
Este de: lot 1 = 58 RON, lot 2 = 210 RON, lot 3 = 2 840 RON, lot 4 = 947 RON, lot 5 = 1 161 RON, lot 6 = 387 RON. Se poate constitui printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, sau virament bancar, conf. preved. art. 36 din HG 395/2016 si reprezinta 1 % din valoarea minima estimata/lot. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Daca se opteaza pentru plata prin depunere la casieria unitatii (daca suma este mai mica de 5 000 RON) sau prin virament bancar, contul este RO93TREZ4065006XXX000469, deschis la Trezoreria Iasi.
Garantia de participare se va posta scanata in SEAP pana la data si ora limita de depunere a ofertelor (art. 36, alin. 4 din HG 395/2016). Garantia de participare se restituie sau retine, dupa caz, conform art. 37 si 38 din HG nr. 395/2016. Cursul la care se va realiza echivalenta in alta moneda este cel de la data publicarii invitatiei de participare in SEAP, stabilit de BNR. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei: 120 de zile de la data limita a depunerii ofertei. Ofertele care la data deschiderii nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei pentru participare vor fi respinse. Prevederile din HG nr. 395/2016, art. 36 alin. (3) – (5) se aplica în mod corespunzator. Garantia de buna executie se va constitui prin orice modalitate prevazuta de art. 39 si art. 40 din HG 395/2016. Garantia de buna executie este in cuantum de 10 % din valoarea fara TVA a contractului si se va constitui in termen de 5 zile lucratoare de la semnarea contractului. Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 42 din HG 395/2016.
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Bugetul de stat.
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016.
III.1.4)Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 60, 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintelor: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente pot fi:
1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc) la momentul prezentarii. Din aceste certificate constatatoare trebuie sa reiasa lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc) la momentul prezentarii;
2. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatatoor emis de ONRC / actul constitutiv;
3. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
4. Alte documente edificatoare, dupa caz.
Persoane cu functie de decizie din cadrul DGASPC Iasi: director general Florin Ion, director general adjunct Ticu Ioan, director general adjunct Karacsony Niculina, director executiv Ungurean Cristina, sef Serviciu Financiar Contabilitate Olar Alina, consilier juridic Serviciul Achizitii Publice Hura Cezar Mihai, consilier juridic Compartimentul Juridic, Contencios si Managementul Serviciilor Sociale Iuga Dana, consilier juridic Compartimentul Juridic, Contencios si Managementul Serviciilor Sociale Rusu Claudia, sef Serviciu Achizitii Publice Matei Marian, sef Serviciu Tehnic Dobrea Corneliu, sef Serviciu Administrativ, Patrimoniu si Administrare Huncu Ioan.
Operatorii economici trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatii aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, conform art.196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia.
III.2.2)Capacitatea economică și financiară
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Cerinta nr. 1 – Informatii privind cifra medie de afaceri anuala
Se va prezenta media cifrei de afaceri anuala pentru cel mult ultimii 3 ani: 2014, 2015, 2016, se raporteaza la valoarea minima a lotului ofertat, ?i trebuie sa fie de minim: 5.877,00 lei pentru lotul 1; 21.005,00 lei pentru lotul 2; 284.028,06 lei pentru lotul 3; 94.785,82 lei pentru lotul 4; 116.118,00 lei pentru lotul 5; 38.732,40 lei pentru lotul 6. Pentru calculul echivalentei cifrei medii de afaceri exprimata in alta moneda decat euro se va folosi cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e): Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare în formularul DUAE din documentatia de atribuire.
Documentele solicitate pentru îndeplinirea cerintei (bilanturi contabile, audituri financiare, alte documente) trebuie prezentate la solicitarea autoritatii contractante, dupa aplicarea criteriului de atribuire, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, conform art. 196 alin. (2) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Referitor la tert, asociat – Avand in vedere Notificarea nr.256/08.12.2016, se va solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte angajamentul tertului sustinator, acordul de asociere. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator.
III.2.3)Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
Cerinta nr. 1
Informatii privind experienta din ultimii 3 ani
Ofertantul va prezenta o lista cu principalele furnizari de produse de natura celor care fac obiectul contractului, efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici, împreuna) trebuie sa faca dovada ca a mai furnizat la nivelul unuia sau mai multor contracte, produse similare in valoare cumulata de minim: 5 877 RON pentru lotul 1; 21 005 RON pentru lotul 2; 284 028,06 RON pentru lotul 3; 94 785,82 RON pentru lotul 4; 116 118 RON pentru lotul 5; 38 732,40 RON pentru lotul 6. Se vor prezenta documente relevante în acest sens, unul sau mai multe documente: contract/proces verbal de receptie. Documentele solicitate in vederea sustinerii cerintei (certificari/procese verbale de receptie/contracte/ parti din contracte/alte documente care indica valorile, datele si beneficiarii produselor furnizate emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar) vor fi incarcate în SEAP, semnate cu semnatura electronica extinsa, la solicitarea autoritatii contractante numai de ofertantul clasat pe primul loc (inclusiv de ofertantul asociat sau tertul sustinator, dupa caz), dupa finalizarea evaluarii ofertelor, conform art. 196 alin. (2) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Cerinta nr. 2
Esantioane, descrieri sau fotografii ale produselor care urmeaza a fi livrate, a caror autencititate trebuie certificata la solicitarea autoritatii contractante, conform art. 179, lit. i din Legea 98/2016.
Produsele depuse ca esantioane/descrieri sau fotografii trebuie sa fie marcate conform normelor în vigoare, astfel încât sa fie identificabile caracteristicile lor (denumire produs/producator/compozitie, etc). Ofertantii vor pune la dispozitia comisiei de evaluare a ofertelor, esantioane/descrieri sau fotografii din produsul ofertat,astfel: lotul 3–pozitiile: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 46, 47, 48, 49, 53, 54, 55 si 56; lotul 4–pozitiile: 1, 2, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33 si 34; lotul 5–pozitiile: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 si 10; lotul 6–pozitiile: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 si 9. Pentru produsele din Loturile mai sus mentionate, se vor prezenta esantioane/descrieri sau fotografii pentru toate modelele solicitate în Caietul de sarcini la coloana Caracteristici/criterii minime de calitate/mod de prezentare. Pentru celelalte Loturi unde nu se solicita numar de modele în caietul de sarcini la coloana caracteristici/criterii minime de calitate/mod de prezentare, se vor prezenta cate 1 esantion/descriere sau fotografie din produsul solicitat în caietul de sarcini.
Ofertantul produselor va trebui sa prezinte dovada implementarii unui sistem de management al calitatii în conformitate cu SR EN ISO 9001/2008 sau echivalent, certificat emis de un organism acreditat.
Certificarea respectarii standardelor de asigurare a calitatii nu poate face obiectul sustinerii acordate de catre o alta persoana.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e):
Documentele solicitate in vederea sustinerii cerintei (certificari/ procese verbale de receptie/contracte/parti din contracte/alte documente care indica valorile, datele si beneficiarii produselor furnizate emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar) vor fi incarcate în SEAP, semnate cu semnatura electronica extinsa, la solicitarea autoritatii contractante numai de ofertantul clasat pe primul loc (inclusiv de ofertantul asociat sau tertul sustinator, dupa caz), dupa finalizarea evaluarii ofertelor, conform art. 196 alin (2) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Toti operatorii economici (lider, asociat, tert sustinator) vor completa cerinta corespunzatoare în formularul DUAE conform Notificarii nr. 240/2016. La nivelul DUAE trebuie precizate informatii cum ar fi: obiectul contractului invocat drept experien?a similara, valoarea, data inceperii si finalizarii contractului, beneficiarul. Pentru terti – Avand in vedere Notificarea nr. 256/8.12.2016, se va solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE si a ofertei pana la data limita a depunerii ofertelor, sa prezinte angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora). Documentele justificative care probeaza cele asumente in angajamentul de sustinere vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante. Pentru asociati – Conf. notificarii ANAP nr. 256/2016 se va solicita tuturor ofertantilor, sa prezinte acordul de asociere odata cu oferta si DUAE pana la data limita a depunerii ofertelor.
Toti operatorii economici (lider, asociat, tert sustinator) vor completa cerinta corespunzatoare în formularul DUAE conform Notificarii nr. 240/2016.
Autoritatea contractanta va solicita prezentarea esantioanelor, descrierilor sau fotografiilor doar ofertantului clasat pe Locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Produsele depuse ca esantioane/descrieri sau fotografii trebuie sa fie marcate conform normelor în vigoare, astfel încat sa fie identificabile caracteristicile lor (denumire produs/producator/compozitie, etc). Ofertantii vor pune la dispozitia comisiei de evaluare a ofertelor, esantioane/descrieri sau fotografii din produsul ofertat,astfel: lotul 3–pozitiile: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 46, 47, 48, 49, 53, 54, 55 si 56; lotul 4–pozitiile: 1, 2, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33 si 34; Lotul 5–pozitiile: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 si 10; lotul 6–pozitiile: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 si 9. Pentru produsele din Loturile mai sus mentionate, se vor prezenta esantioane/descrieri sau fotografii pentru toate modelele solicitate în Caietul de sarcini la coloana Caracteristici/criterii minime de calitate/mod de prezentare. Pentru celelalte Loturi unde nu se solicita numar de modele în Caietul de sarcini la coloana Caracteristici/criterii minime de calitate/mod de prezentare, se vor prezenta cate 1 esantion/descriere sau fotografie din produsul solicitat în caietul de sarcini. Neprezentarea e?antioanelor/descrierii sau fotografiilor in integralitate pentru toate modelele ale produselor aferente tuturor pozi?iilor din Caietul de sarcini atrage dupa sine declararea ofertei ca fiind inaceptabila conform art. 137 alin.2, lit. b. din HG. 395/2016.
Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire.
Operatorii economici vor prezenta orice document care sa sustina cerinta: un certificat emis de un organism de certificare sau alte documente care probeaza in mod concludent indeplinirea cerintei. Nota: Autoritatea contractanta va solicita documente justificative ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: nu

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
16498/8.6.2017
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract

Anunț de informare prealabilă

Numărul anunțului în JOUE: 2017/S 051-094819 din 14.3.2017

IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 26.7.2017 - 16:00
Documente contra cost: nu
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.7.2017 - 16:00
IV.3.5)Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
română.
IV.3.7)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
în zile: 120 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 23.8.2017 - 18:00

Locul:

In SEAP.

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: nu

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)Informații suplimentare

Ofertantii au obligatia de a depune o declaratie pe propria raspundere prin care sa indice ce documente din oferta le considera ca fiind confidentiale, in conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. Modul in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter .

VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: Legea 101/2016.
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

Compartiment Juridic, Contencios si Managementul Serviciilor Sociale din cadrul DGASPC Iasi
Str. Vasile Lupu nr. 57 A
700309 Iasi
România
E-mail: odidi_07@yahoo.com
Telefon: +40 232474800
Fax: +40 232279654

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
7.7.2017