El sitio web de TED está listo para los formularios electrónicos a partir de hoy, 2.11.2002. Las búsquedas han cambiado: adapte sus búsquedas expertas predefinidas. Descubra los cambios en las noticias de la página y en las páginas de ayuda actualizadas

Servicios - 268927-2019

10/06/2019    S110

Polonia-Raszyn: Mantenimiento y reparación de equipo informático

2019/S 110-268927

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Zakład Informatyki Lasów Państwowych im. Stanisława Kostki Wisińskiego
Dirección postal: ul. Leśników 21C, Sękocin Stary
Localidad: Raszyn
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 05-090
País: Polonia
Persona de contacto: Sławomir Wyszyński
Correo electrónico: zamowienia@zilp.lasy.gov.pl
Teléfono: +48 600205285
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.zilp.lasy.gov.pl
Dirección del perfil de comprador: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/zilp_bedon/zamowienia_publiczne
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/zilp_bedon/zamowienia_publiczne
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Zakład Informatyki Lasów Państwowych im. Stanisława Kostki Wisińskiego
I.5)Principal actividad
Medio ambiente

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup usługi serwisu urządzeń IBM/Lenovo w centrach przetwarzania danych LP

Número de referencia: DZ.270.73.2019
II.1.2)Código CPV principal
50312000 Mantenimiento y reparación de equipo informático
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usług wsparcia dla posiadanych przez Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe urządzeń. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Prawo opcji – zapewniające zamawiającemu możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zamówienia w zakresie określonym poniżej:

1) W przypadku konieczności zwiększenia zamówienia w trakcie trwania umowy, zamawiający może skorzystać z „prawa opcji” poprzez zwiększenie liczby serwisowanych urządzeń zgodnie z postanowieniami wzoru umowy. Zamówienie w ramach „prawa opcji” będzie realizowane na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe. Zamawiający o zakresie oraz korzystaniu z „prawa opcji” poinformuje pisemnie wykonawcę w trybie przewidzianym we wzorze umowy.

2) W przypadku wycofania z eksploatacji sprzętu objętego w trakcie trwania umowy zamawiający ma prawo zmniejszyć liczbę serwisowanych urządzeń o czym powiadomi wykonawcę w trybie przewidzianym we wzorze umowy.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Jednostki Organizacyjne Lasów Państwowych rozlokowane na terenie Polski (siedziby Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych oraz siedziba Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych i siedziba Zamawiającego).

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usług wsparcia dla posiadanych przez Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe urządzeń. Zgodnie

Z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Prawo opcji – zapewniające zamawiającemu możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zamówienia w zakresie określonym poniżej:

1) W przypadku konieczności zwiększenia zamówienia w trakcie trwania umowy, zamawiający może skorzystać z „prawa opcji” poprzez zwiększenie liczby serwisowanych urządzeń zgodnie z postanowieniami wzoru umowy. Zamówienie w ramach „prawa opcji” będzie realizowane na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe. Zamawiający o zakresie oraz korzystaniu z „prawa opcji” poinformuje pisemnie wykonawcę w trybie przewidzianym we wzorze umowy.

2) W przypadku wycofania z eksploatacji sprzętu objętego w trakcie trwania umowy zamawiający ma prawo zmniejszyć liczbę serwisowanych urządzeń o czym powiadomi wykonawcę w trybie przewidzianym we wzorze umowy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Czas Usunięcia Awarii Krytycznej / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: Czas Usunięcia Awarii Niekrytycznej / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: Czas reakcji na zgłoszenie awarii / Ponderación: 5
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 30/04/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

1. W przypadku zaistnienia konieczności zwiększenia zakresu zamówienia w trakcie trwania Umowy, Zamawiający może skorzystać z „prawa opcji” poprzez zwiększenie liczby serwisowanych urządzeń zgodnie z tabelą nr 4.

Tabela nr 4.

Typ/model Ilość

IBM BladeCenter HS12 4

IBM BladeCenter HS23 2

IBM BladeCenter S Chassis 1

IBM DS3400 1726-HC4 1

IBM EXP3000 1727-HC1 3

IBM System x3550 M2 7946-92G 4

IBM System x3650 M2 7947-96G 4

IBM TAPE 8765-1NX 6

2. Zamówienie w ramach „prawa opcji” będzie realizowane na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe.

3. Zamawiający o zakresie oraz skorzystaniu z „prawa opcji” pisemnie poinformuje Wykonawcę najpóźniej w terminie 7 dni przed planowanym terminem, w jakim powinno rozpocząć się świadczenie Usługi przez Wykonawcę.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 17 000,00 PLN (słownie: siedemnaście tysięcy złotych, 00/100).

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. Doświadczenie:

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, nie później niż na dzień składania ofert, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał albo wykonuje należycie, co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości co najmniej 300 000 PLN brutto. Przez usługę tożsamą co do rodzaju zamawiający rozumie usługę polegającą na zapewnieniu i wykonaniu serwisu urządzeń (serwerów lub macierzy dyskowych, lub bibliotek taśmowych).

2. Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, nie później niż na dzień składania ofert, że dysponuje, co najmniej dwoma osobami posiadającymi co najmniej dwuletnie doświadczenie w serwisowaniu urządzeń tożsamych z urządzeniami będącymi przedmiotem umowy (wszystkie rodzaje urządzeń zbieżne z rodzajem urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia, dopuszcza się, aby wykazane doświadczenie obejmowało różne, niezależne względem siebie zamówienia).

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Zgodnie ze wzorem Umowy. Umowa przewiduje prawo opcji, prawo do redukcji zamówienia. Termin płatności 30 dni od dnia doręczenia faktury. Wzór umowy stanowi załącznik do SIWZ.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 12/07/2019
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 12/07/2019
Hora local: 13:00
Lugar:

Siedziba Zamawiającego wskazana w SIWZ.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Procedura otwarta.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: sí
Calendario estimado para la publicación de futuros anuncios:

Urządzenia objęte serwisem, jeśli pozostaną w zasobach Lasów Państwowych, będą obejmowane kolejnymi kontraktami serwisowymi. Kolejne postępowanie w tym przedmiocie planowane jest na I kw. 2021 roku.

VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se utilizará el pedido electrónico
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 17 000,00 PLN (słownie: siedemnaście tysięcy złotych, 00/100).

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Szczegółowe warunki i terminy składania odwołania zawiera dział VI ustawy Pzp obowiązującej w Polsce.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/06/2019