Servicios - 268927-2019

10/06/2019    S110

Polska-Raszyn: Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego

2019/S 110-268927

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Informatyki Lasów Państwowych im. Stanisława Kostki Wisińskiego
Adres pocztowy: ul. Leśników 21C, Sękocin Stary
Miejscowość: Raszyn
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 05-090
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sławomir Wyszyński
E-mail: zamowienia@zilp.lasy.gov.pl
Tel.: +48 600205285
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zilp.lasy.gov.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/zilp_bedon/zamowienia_publiczne
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/zilp_bedon/zamowienia_publiczne
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Zakład Informatyki Lasów Państwowych im. Stanisława Kostki Wisińskiego
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup usługi serwisu urządzeń IBM/Lenovo w centrach przetwarzania danych LP

Numer referencyjny: DZ.270.73.2019
II.1.2)Główny kod CPV
50312000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usług wsparcia dla posiadanych przez Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe urządzeń. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Prawo opcji – zapewniające zamawiającemu możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zamówienia w zakresie określonym poniżej:

1) W przypadku konieczności zwiększenia zamówienia w trakcie trwania umowy, zamawiający może skorzystać z „prawa opcji” poprzez zwiększenie liczby serwisowanych urządzeń zgodnie z postanowieniami wzoru umowy. Zamówienie w ramach „prawa opcji” będzie realizowane na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe. Zamawiający o zakresie oraz korzystaniu z „prawa opcji” poinformuje pisemnie wykonawcę w trybie przewidzianym we wzorze umowy.

2) W przypadku wycofania z eksploatacji sprzętu objętego w trakcie trwania umowy zamawiający ma prawo zmniejszyć liczbę serwisowanych urządzeń o czym powiadomi wykonawcę w trybie przewidzianym we wzorze umowy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Jednostki Organizacyjne Lasów Państwowych rozlokowane na terenie Polski (siedziby Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych oraz siedziba Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych i siedziba Zamawiającego).

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usług wsparcia dla posiadanych przez Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe urządzeń. Zgodnie

Z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Prawo opcji – zapewniające zamawiającemu możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zamówienia w zakresie określonym poniżej:

1) W przypadku konieczności zwiększenia zamówienia w trakcie trwania umowy, zamawiający może skorzystać z „prawa opcji” poprzez zwiększenie liczby serwisowanych urządzeń zgodnie z postanowieniami wzoru umowy. Zamówienie w ramach „prawa opcji” będzie realizowane na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe. Zamawiający o zakresie oraz korzystaniu z „prawa opcji” poinformuje pisemnie wykonawcę w trybie przewidzianym we wzorze umowy.

2) W przypadku wycofania z eksploatacji sprzętu objętego w trakcie trwania umowy zamawiający ma prawo zmniejszyć liczbę serwisowanych urządzeń o czym powiadomi wykonawcę w trybie przewidzianym we wzorze umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas Usunięcia Awarii Krytycznej / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Czas Usunięcia Awarii Niekrytycznej / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na zgłoszenie awarii / Waga: 5
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/04/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. W przypadku zaistnienia konieczności zwiększenia zakresu zamówienia w trakcie trwania Umowy, Zamawiający może skorzystać z „prawa opcji” poprzez zwiększenie liczby serwisowanych urządzeń zgodnie z tabelą nr 4.

Tabela nr 4.

Typ/model Ilość

IBM BladeCenter HS12 4

IBM BladeCenter HS23 2

IBM BladeCenter S Chassis 1

IBM DS3400 1726-HC4 1

IBM EXP3000 1727-HC1 3

IBM System x3550 M2 7946-92G 4

IBM System x3650 M2 7947-96G 4

IBM TAPE 8765-1NX 6

2. Zamówienie w ramach „prawa opcji” będzie realizowane na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe.

3. Zamawiający o zakresie oraz skorzystaniu z „prawa opcji” pisemnie poinformuje Wykonawcę najpóźniej w terminie 7 dni przed planowanym terminem, w jakim powinno rozpocząć się świadczenie Usługi przez Wykonawcę.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 17 000,00 PLN (słownie: siedemnaście tysięcy złotych, 00/100).

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Doświadczenie:

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, nie później niż na dzień składania ofert, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał albo wykonuje należycie, co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości co najmniej 300 000 PLN brutto. Przez usługę tożsamą co do rodzaju zamawiający rozumie usługę polegającą na zapewnieniu i wykonaniu serwisu urządzeń (serwerów lub macierzy dyskowych, lub bibliotek taśmowych).

2. Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, nie później niż na dzień składania ofert, że dysponuje, co najmniej dwoma osobami posiadającymi co najmniej dwuletnie doświadczenie w serwisowaniu urządzeń tożsamych z urządzeniami będącymi przedmiotem umowy (wszystkie rodzaje urządzeń zbieżne z rodzajem urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia, dopuszcza się, aby wykazane doświadczenie obejmowało różne, niezależne względem siebie zamówienia).

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie ze wzorem Umowy. Umowa przewiduje prawo opcji, prawo do redukcji zamówienia. Termin płatności 30 dni od dnia doręczenia faktury. Wzór umowy stanowi załącznik do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/07/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 12/07/2019
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Siedziba Zamawiającego wskazana w SIWZ.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Procedura otwarta.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Urządzenia objęte serwisem, jeśli pozostaną w zasobach Lasów Państwowych, będą obejmowane kolejnymi kontraktami serwisowymi. Kolejne postępowanie w tym przedmiocie planowane jest na I kw. 2021 roku.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 17 000,00 PLN (słownie: siedemnaście tysięcy złotych, 00/100).

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Szczegółowe warunki i terminy składania odwołania zawiera dział VI ustawy Pzp obowiązującej w Polsce.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/06/2019