Lieferungen - 268929-2022

20/05/2022    S98

România-București: Planoare

2022/S 098-268929

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: AEROCLUBUL ROMANIEI
Număr naţional de înregistrare: 4266944
Adresă: Strada: Lascăr Catargiu, nr. 54
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 010673
Țară: România
Persoană de contact: CLAUDIA PREDICA
E-mail: achizitii@aeroclubulromaniei.ro
Telefon: +40 213123619
Fax: +40 213123619
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.aeroclubulromaniei.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: institutie publica
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Aviatie generala si sportiva

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare un planor scoala

Număr de referinţă: 4266944_2022_PAAPD1351557
II.1.2)Cod CPV principal
34721000 Planoare
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Furnizarea unui planor nou pentru scoala. Planorul se va livra in termen de 7 luni de la incheierea contractului, dar nu mai tarziu de 15.12.2022. Plata se va face in termen de 30 de zile de la data inregistrarii facturii la sediul achizitorului, dar nu mai tarziu de ultima zi bancara a anului 2022.

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 18 zile

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 810 000.00 RON
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO32 Bucureşti-Ilfov
Locul principal de executare:

Planorul pregătit pentru zbor, va fi livrat la un Aerodrom al Aeroclubului României, menţionat de autoritatea contractantă, pe cheltuiala furnizorului, în termen de 7 luni de la încheierea contractului, dar nu mai tarziu de 15.12.2022.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Aeroclubul României dorește achiziționarea unui planor nou pentru pregătirea elevilor și a piloților în cadrul zborurilor de școală, cu caracteristicile solicitate in caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Finețe maximă / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2022/S 063-165095
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 91
Titlu:

Contract furnizare planor

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
05/05/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Arpiem Aviation
Număr naţional de înregistrare: 33519692
Adresă: Strada Calea Bucurestilor, Nr. 224E
Localitate: Otopeni
Cod NUTS: RO322 Ilfov
Cod poștal: 075100
Țară: România
E-mail: peter.vasile@arpiem.ro
Telefon: +40 74015018
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 815 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 810 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
16/05/2022