Lieferungen - 268935-2022

20/05/2022    S98

Polska-Warszawa: Odczynniki do badania krwi

2022/S 098-268935

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: MSB/ZWR/13/02/2022
Adres pocztowy: ul. Kondratowicza 8
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 03-242
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Gąsior
E-mail: dzial.zamowien.publicznych@brodnowski.pl
Tel.: +48 223265735
Faks: +48 223265834
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.brodnowski.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: osoba prawna świadcząca usługi o charakterze powszechnym
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.

Numer referencyjny: MSB/ZWR/13/02/2022
II.1.2)Główny kod CPV
33696200 Odczynniki do badania krwi
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 7 421 094.00 PLN
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o.,

ul. Kondratowicza 8,

03-242 Warszawa,

POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
    • brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:

Zamawiający wszczął postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki, gdyż wystąpiły przesłanki zawarte w art. 213 w związku z art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. a i b ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą - „Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

1) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę

z przyczyn:

a) technicznych o obiektywnym charakterze,

b) związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów

- jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia;

Z otrzymanego oświadczenia firmy Cepheid GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce,

ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, wynika, że firma Cepheid GmbH (Sp. z o.o.)

Oddział w Polsce jest jedynym dostawcą analizatora i produktów Gene Xpert do wykonywania badań PCR. Aparat Gene Xpert jest systemem zamkniętym i pracuje tylko na odczynnikach firmowych. Zamawiający potrzebuje aparatu do wykonywania badań mikrobiologicznych i wirusologicznych, w tym badań molekularnych w kierunku SARS-CoV-2 metodą RT-PCR. Zaletą tego systemu jest krótki czas oczekiwania na wynik - około 2 godz., badania wykonywane przy użyciu produktów Gene Xpert nie wymagają bezpieczeństwa typu BSL-2.

W obecnej sytuacji epidemiologicznej posiadanie w/w aparatu jest niezbędne dla szybkiej diagnostyki pacjentów pod kontem COVID-19.

W ww. stanie faktycznym nie istnieje inne rozsądne rozwiązanie alternatywne lub zastępcze,

a brak konkurencji nie jest wynikiem sztucznego zawężenia parametrów zamówienia.

Z tych względów należy stwierdzić, iż przesłanki wskazane w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a i b ustawy są zasadne, a wszczęcie postępowania przez Zamawiającego w tym trybie uzasadnione.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Część nr: 1
Nazwa:

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
10/03/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Cepheid GmbH
Adres pocztowy: Europark Fichtenhain A 4
Miejscowość: Krefeld
Kod NUTS: DE Deutschland
Kod pocztowy: 47807
Państwo: Niemcy
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 7 424 694.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 7 421 094.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587777
Faks: +48 224587777
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Określone w ustawie Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587777
Faks: +48 224587777
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/05/2022