Lieferungen - 268970-2022

20/05/2022    S98

Polen-Warschau: Softwarepaket und Informationssysteme

2022/S 098-268970

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Polski Komitet Normalizacyjny
Postanschrift: ul. Świętokrzyska 14 B
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 00-050
Land: Polen
E-Mail: anna.przylecka@pkn.pl
Telefon: +48 225567518
Fax: +48 225567861
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.pkn.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Krajowa jednostka normalizacyjna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Organizowanie i prowadzenie normalizacji krajowej

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa i wdrożenie Portalu Obsługi Klienta

Referenznummer der Bekanntmachung: WIF.261.1.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
48000000 Softwarepaket und Informationssysteme
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie Portalu Obsługi Klienta (POK) w następujących Etapach:

1) Etap I - Analiza przedwdrożeniowa

2) Etap II: Budowa POK

3) Etap III: Uruchomienie na środowisku produkcyjnym

4) Etap IV: Usługi powdrożeniowe

2. Etap IV (Usługi wsparcia i rozwojowe) będzie świadczony, w wymiarze 50 rbh miesięcznie (600 rbh ogółem), po Wdrożeniu POK przez okres 365 dni od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego (Etap III, Wdrożenie) na zasadach określonych we Wzorze umowy stanowiącej Załącznik nr 2 do SWZ.

3. Wymagania minimalne dotyczące dostawy i wdrożenia POK Zamawiający określił w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ oraz we Wzorze umowy stanowiącej Załącznik nr 2 do SWZ.

4. W okresie 12 miesięcy od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Zamawiający zastrzega sobie możliwość nabycia od Wykonawcy, w ramach Prawa opcji, Usług wsparcia i rozwojowych w wymiarze nieprzekraczającym 3 000 rbh.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 2 464 100.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48000000 Softwarepaket und Informationssysteme
48600000 Datenbank- und -Betriebssoftwarepaket
72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
72250000 Systemdienstleistungen und Unterstützungsdienste
72253200 Systemunterstützung
72260000 Dienstleistungen in Verbindung mit Software
80500000 Ausbildung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Siedziba Zamawiającego: ul. Świętokrzyska 14B, 00-050 Warszawa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie Portalu Obsługi Klienta (POK) w następujących Etapach:

1) Etap I - Analiza przedwdrożeniowa

2) Etap II: Budowa POK

3) Etap III: Uruchomienie na środowisku produkcyjnym

4) Etap IV: Usługi powdrożeniowe

2. Etap IV (Usługi wsparcia i rozwojowe) będzie świadczony, w wymiarze 50 rbh miesięcznie (600 rbh ogółem), po Wdrożeniu POK przez okres 365 dni od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego (Etap III, Wdrożenie) na zasadach określonych we Wzorze umowy stanowiącej Załącznik nr 2 do SWZ.

3. Wymagania minimalne dotyczące dostawy i wdrożenia POK Zamawiający określił w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ oraz we Wzorze umowy stanowiącej Załącznik nr 2 do SWZ.

4. W okresie 12 miesięcy od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Zamawiający zastrzega sobie możliwość nabycia od Wykonawcy, w ramach Prawa opcji, Usług wsparcia i rozwojowych w wymiarze nieprzekraczającym 3 000 rbh.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Cena godziny za świadczenie usług wsparcia i rozwoju Etap IV / Gewichtung: 2,5
Qualitätskriterium - Name: Cena godziny za świadczenie usług wsparcia i rozwoju w ramach Prawa opcji / Gewichtung: 12,5
Qualitätskriterium - Name: Termin naprawy błędów krytycznych wynikających z gwarancji / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: Termin naprawy błędów krytycznych w ramach usług powdrożeniowych (Etap IV i Prawo opcji) / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: Termin naprawy błędów niekrytycznych wynikających z gwarancji / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: Termin naprawy błędów niekrytycznych w ramach usług powdrożeniowych (Etap IV i Prawo opcji) / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: Termin realizacji Zamówienia Etap I-III / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 45
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W okresie 12 miesięcy od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego (po zakończeniu Etapu III, Wdrożenie), Zamawiający zastrzega sobie możliwość nabycia od Wykonawcy, w ramach Prawa opcji, Usług wsparcia i rozwojowych w wymiarze nieprzekraczającym 3 000 rbh

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 025-060789
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
04/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Trusted Software Services Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 5272900950
Postanschrift: Białawoda 100
Ort: Tęgoborze
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 33-312
Land: Polen
E-Mail: adam.paczuski@tss.black
Telefon: +48 792756914
Internet-Adresse: https://tss.black
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 3 520 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 464 100.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy Działu IX Ustawy - Środki ochrony prawnej (art. 505 i nast. Ustawy PZP).

2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmPiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy PZP.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia, przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022