Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Lieferungen - 268978-2022

20/05/2022    S98

België-Evere: Sanitair

2022/S 098-268978

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: MRMP-I/A - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie Infrastuctuur - Ondersectie Verwerving
Nationaal identificatienummer: 0308.357.555_16
Postadres: Eversestraat, 1 - BOX 29
Plaats: Evere
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1140
Land: België
Contactpersoon: Davy Gailliaert
E-mail: bruno.lahy@mil.be
Telefoon: +32 24416330
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.mil.be/
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=446435
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Meerjarige open overeenkomst (2022 - 2025) tegen prijslijst voor de levering van sanitair materiaal en accessoires in het kader van het onderhoud van de militaire gebouwen en de marineschepen en ten voordele van de verschillende genie-eenheden

Referentienummer: MRMP-I/A-22IA420-F03_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44411000 Sanitair
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De onderhavige overheidsopdracht betreft een meerjarige open overeenkomst (2022-2025) tegen prijslijst betreffende de aankoop en de levering van sanitair materiaal en accessoires in het kader van het onderhoud van de militaire gebouwen en de uitrusting aan boord van de marineschepen en ten voordele van de verschillende genie-eenheden, overeenkomstig de voorwaarden van dit bestek.

De verschillende klanteenheden van Defensie zijn o.a.:

• De eenheden van het 1e en 2e echelon infrastructuur TSS (Territoriale Service Support), die geografisch verspreid zijn over gans België en verantwoordelijk zijn voor het verzekeren van het gewoon onderhoud van alle militaire gebouwen in hun verantwoordelijkheidszone.

• Het 4 Bataljon Genie en 11 Bataljon Genie, die worden ingeschakeld voor het uitvoeren van werkzaamheden aan grotere militaire infrastructuren met aanzienlijke logistieke middelen.

• Het Competentiecentrum Land Departement Genie, dat materiaal nodig heeft voor de cel bouwkunde in het kader van training.

• Het Competentiecentrum Rollend Materieel en Bewapening (CC R&A) en de FAU (Field Accommodation Unit), die materiaal nodig hebben voor het onderhouden en herconditioneren van de PSO (Peace Support Operations) installaties (Deployable Accommodation) in België in voorbereiding van toekomstige buitenlandse opdrachten.

• Marinecomponent, die materiaal nodig heeft om de sanitaire installaties op haar schepen operationeel te houden.

De artikelen die het voorwerp uitmaken van deze opdracht zullen deels aangewend worden voor de herstelling, aanpassing of uitbreiding van bestaande sanitaire installaties en moeten bijgevolg technisch compatibel zijn met deze installaties. Daarom wordt gevraagd dat de inschrijver een aantal artikelen van bepaalde merken (en/of 100% compatibel materiaal) kan aanbieden (cfr de inventaris in Bijl A Aanh 1 voor meer details).

De inschrijver wordt gevraagd de prijslijst hernomen in Bijl A Aanh 1 in te vullen. Op basis hiervan zal de opdracht gegund worden. De lijst van de representatieve artikelen en hun ponderatie in het kader van deze opdracht zijn indicatief, maar verhinderen niet het eventueel bestellen na bijkomende prijsaanvraag van andere artikelen uit de catalogus van de inschrijver.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 098 627.50 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42131400 Kranen en afsluiters voor sanitaire installaties
42161000 Heetwaterboilers
39715100 Elektrische geisers of boilers en dompelaars
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE Belgique / België
Voornaamste plaats van uitvoering:

BE

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De onderhavige overheidsopdracht betreft een meerjarige open overeenkomst (2022-2025) tegen prijslijst betreffende de aankoop en de levering van sanitair materiaal en accessoires in het kader van het onderhoud van de militaire gebouwen en de uitrusting aan boord van de marineschepen en ten voordele van de verschillende genie-eenheden, overeenkomstig de voorwaarden van dit bestek.

De verschillende klanteenheden van Defensie zijn o.a.:

• De eenheden van het 1e en 2e echelon infrastructuur TSS (Territoriale Service Support), die geografisch verspreid zijn over gans België en verantwoordelijk zijn voor het verzekeren van het gewoon onderhoud van alle militaire gebouwen in hun verantwoordelijkheidszone.

• Het 4 Bataljon Genie en 11 Bataljon Genie, die worden ingeschakeld voor het uitvoeren van werkzaamheden aan grotere militaire infrastructuren met aanzienlijke logistieke middelen.

• Het Competentiecentrum Land Departement Genie, dat materiaal nodig heeft voor de cel bouwkunde in het kader van training.

• Het Competentiecentrum Rollend Materieel en Bewapening (CC R&A) en de FAU (Field Accommodation Unit), die materiaal nodig hebben voor het onderhouden en herconditioneren van de PSO (Peace Support Operations) installaties (Deployable Accommodation) in België in voorbereiding van toekomstige buitenlandse opdrachten.

• Marinecomponent, die materiaal nodig heeft om de sanitaire installaties op haar schepen operationeel te houden.

De artikelen die het voorwerp uitmaken van deze opdracht zullen deels aangewend worden voor de herstelling, aanpassing of uitbreiding van bestaande sanitaire installaties en moeten bijgevolg technisch compatibel zijn met deze installaties. Daarom wordt gevraagd dat de inschrijver een aantal artikelen van bepaalde merken (en/of 100% compatibel materiaal) kan aanbieden (cfr de inventaris in Bijl A Aanh 1 voor meer details).

De inschrijver wordt gevraagd de prijslijst hernomen in Bijl A Aanh 1 in te vullen. Op basis hiervan zal de opdracht gegund worden. De lijst van de representatieve artikelen en hun ponderatie in het kader van deze opdracht zijn indicatief, maar verhinderen niet het eventueel bestellen na bijkomende prijsaanvraag van andere artikelen uit de catalogus van de inschrijver.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 208-543779
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/04/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: DESCO nv
Postadres: Bijkhoevelaan 2
Plaats: Wijnegem
NUTS-code: BE211 Arr. Antwerpen
Postcode: 2110
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 098 627.50 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van state
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
E-mail: info@raadvanstate.be
Telefoon: +32 22349611
Internetadres: www.raadvst-consetat.be
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Raad van state
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
E-mail: info@raadvanstate.be
Telefoon: +32 22349611
Internetadres: www.raadvst-consetat.be
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Raad van state
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
E-mail: info@raadvanstate.be
Telefoon: +32 22349611
Internetadres: www.raadvst-consetat.be
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/05/2022