Leveringen - 268991-2022

20/05/2022    S98

Polen-Zakopane: Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie

2022/S 098-268991

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie, 00-449 Warszawa, Ul. Łazienkowska 6a, Centralny Ośrodek Sportu- Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem, 34-500 Zakopane, ul. Bronisława Czecha 1
Postadres: Ul. Bronisława Czecha 1
Plaats: Zakopane
NUTS-code: PL21 Małopolskie
Postcode: 34-500
Land: Polen
Contactpersoon: Krzysztof Zachura
E-mail: zamowienia.zakopane@cos.pl
Telefoon: +49 182632677
Fax: +49 182014906
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.bip.cos.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Instytucja Gospodarki Budżetowej
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Sport

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa Energii Elektrycznej do COS-OPO w Zakopanem

Referentienummer: ZP.3.2022
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09300000 Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiot zamówienia: Dostawa Energii Elektrycznej do COS-OPO w Zakopanem

Pełna treść w SWZ

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 2 793 823.20 PLN / Hoogste offerte: 3 146 220.00 PLN meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL21 Małopolskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zakopane

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa Energii Elektrycznej do COS-OPO w ZakopanemPrzedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w rozumieniu i na podstawie przepisów ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.) do COS-OPO w Zakopanem.

Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SWZ – Opisie przedmiotu zamówienia oraz Załączniku nr 5 do SWZ – Projektowane postanowieniach umowy.

Wykonawca zobowiązany jest do posiadania podpisanych Generalnych Umów Dystrybucyjnych z właściwymi Operatorami Systemu Dystrybucyjnego, do którego przyłączone są obiekty Instytucji Zamawiającej.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Mededingingsprocedure (artikel 5, lid 3, van V. 1370/2007)
Motivering:

Zamawiający stosuje procedurę przyśpieszoną, gdyż poprzednie postępowania, prowadzone uprzednio centralnie nie doszły do skutku (nie zakończyły się udzieleniem zamówienia). W między czasie, Zamawiający rozpoczął realizację inwestycji związanej z budową zadaszonego toru lodowego i poznał wstępne założenia, w zakresie prognozowanego zużycia energii elektrycznej. Zamawiający ponadto, musi zaplanować strategię zakupu energii elektrycznej od 01.01.2023 r. z uwzględnieniem skokowego wzrostu zużycia, co uzasadnia skrócenie terminu składania ofert z uwagi na pilną konieczność. Realizacja zamówienia do 31.12.2022 r. została ustalona zatem z założeniem, że od 01.01.2023 r. zawierana będzie nowa umowa, uwzględniająca powstający obiekt toru lodowego. Skrócenie z kolei terminu składania ofert zdaniem Zamawiającego w dobie elektronizacji nie wpływa negatywnie na zmniejszenie ilości ofert. Potrzeba realizacji jest zatem uzasadniona, a termin składania ofert może zostać skrócony.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 030-074091
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Dostawa Energii Elektrycznej do COS-OPO w Zakopanem

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/04/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 5
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Energa Obrót S.A.
Nationaal identificatienummer: 9570968370
Postadres: 80-309
Plaats: Gdańsk
NUTS-code: PL63 Pomorskie
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 793 823.20 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Pełna treść w swz

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zgodnie z PZP oraz siwz

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/05/2022