Leveringen - 268991-2022

20/05/2022    S98

Polska-Zakopane: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

2022/S 098-268991

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie, 00-449 Warszawa, Ul. Łazienkowska 6a, Centralny Ośrodek Sportu- Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem, 34-500 Zakopane, ul. Bronisława Czecha 1
Adres pocztowy: Ul. Bronisława Czecha 1
Miejscowość: Zakopane
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 34-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Zachura
E-mail: zamowienia.zakopane@cos.pl
Tel.: +49 182632677
Faks: +49 182014906
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.cos.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Instytucja Gospodarki Budżetowej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Sport

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa Energii Elektrycznej do COS-OPO w Zakopanem

Numer referencyjny: ZP.3.2022
II.1.2)Główny kod CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia: Dostawa Energii Elektrycznej do COS-OPO w Zakopanem

Pełna treść w SWZ

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 2 793 823.20 PLN / Najdroższa oferta: 3 146 220.00 PLN brana pod uwagę
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zakopane

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa Energii Elektrycznej do COS-OPO w ZakopanemPrzedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w rozumieniu i na podstawie przepisów ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.) do COS-OPO w Zakopanem.

Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SWZ – Opisie przedmiotu zamówienia oraz Załączniku nr 5 do SWZ – Projektowane postanowieniach umowy.

Wykonawca zobowiązany jest do posiadania podpisanych Generalnych Umów Dystrybucyjnych z właściwymi Operatorami Systemu Dystrybucyjnego, do którego przyłączone są obiekty Instytucji Zamawiającej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Zamawiający stosuje procedurę przyśpieszoną, gdyż poprzednie postępowania, prowadzone uprzednio centralnie nie doszły do skutku (nie zakończyły się udzieleniem zamówienia). W między czasie, Zamawiający rozpoczął realizację inwestycji związanej z budową zadaszonego toru lodowego i poznał wstępne założenia, w zakresie prognozowanego zużycia energii elektrycznej. Zamawiający ponadto, musi zaplanować strategię zakupu energii elektrycznej od 01.01.2023 r. z uwzględnieniem skokowego wzrostu zużycia, co uzasadnia skrócenie terminu składania ofert z uwagi na pilną konieczność. Realizacja zamówienia do 31.12.2022 r. została ustalona zatem z założeniem, że od 01.01.2023 r. zawierana będzie nowa umowa, uwzględniająca powstający obiekt toru lodowego. Skrócenie z kolei terminu składania ofert zdaniem Zamawiającego w dobie elektronizacji nie wpływa negatywnie na zmniejszenie ilości ofert. Potrzeba realizacji jest zatem uzasadniona, a termin składania ofert może zostać skrócony.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 030-074091
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Dostawa Energii Elektrycznej do COS-OPO w Zakopanem

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
20/04/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 5
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 5
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Energa Obrót S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: 9570968370
Adres pocztowy: 80-309
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 793 823.20 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Pełna treść w swz

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z PZP oraz siwz

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/05/2022