Leveringen - 268991-2022

20/05/2022    S98

Polen-Zakopane: Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie

2022/S 098-268991

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie, 00-449 Warszawa, Ul. Łazienkowska 6a, Centralny Ośrodek Sportu- Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem, 34-500 Zakopane, ul. Bronisława Czecha 1
Postadres: Ul. Bronisława Czecha 1
Plaats: Zakopane
NUTS-code: PL21 Małopolskie
Postcode: 34-500
Land: Polen
Contactpersoon: Krzysztof Zachura
E-mail: zamowienia.zakopane@cos.pl
Telefoon: +49 182632677
Fax: +49 182014906
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.bip.cos.pl
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Sport

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa Energii Elektrycznej do COS-OPO w Zakopanem

Referentienummer: ZP.3.2022
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09300000 Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 2 793 823.20 PLN / Hoogste offerte: 3 146 220.00 PLN meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL21 Małopolskie

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 030-074091

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Dostawa Energii Elektrycznej do COS-OPO w Zakopanem

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/04/2022
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Energa Obrót S.A.
Nationaal identificatienummer: 9570968370
Postadres: 80-309
Plaats: Gdańsk
NUTS-code: PL63 Pomorskie
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 793 823.20 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/05/2022