Services - 269029-2017

12/07/2017    S131    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Poland-Halinów: Construction supervision services

2017/S 131-269029

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Gmina Halinów
ul. Spółdzielcza 1
Contact point(s): Urząd Miejski w Halinowie, 05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1
For the attention of: Agata Zalewska
05-074 Halinów
Poland
Telephone: +48 227836020
E-mail: halinow@halinow.pl
Fax: +48 227836107

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://www.bip.halinow.pl

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.3)Main activity
General public services
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
Pełnienie funkcji Inżynier Kontraktu dla zadania Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów.
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Service category No 12: Architectural services; engineering services and integrated engineering services; urban planning and landscape engineering services; related scientific and technical consulting services; technical testing and analysis services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Gmina Halinów Polska.

NUTS code PL912

II.1.3)Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4)Information on framework agreement
II.1.5)Short description of the contract or purchase(s)
2.1.Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu przy realizacji Projektu pn.: „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów”, składającego się z następujących Kontraktów wykonywanych przez Wykonawców wyłonionych w drodze przetargów.
2.2.Inżynier Kontraktu będzie sprawował w szczególności funkcje:
a) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w rozumieniu i zgodnie z zapisami polskiego Prawa budowlanego,
b) Koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa,
c) Konsultanta świadczącego asystę techniczną i merytoryczną podczas realizacji inwestycji,
d) Podmiotu monitorującego przebieg inwestycji w okresie realizacji, uczestniczącego w uzyskaniu pozwoleń na użytkowanie obiektów (tam, gdzie wymagane), weryfikującego i akceptującego faktury wykonawców, koordynującego proces inwestycyjny,
e) Podmiotu monitorującego w Okresie Zgłaszania Wad dla Robót zrealizowanych w ramach kontraktów wymienionych w § 2 – liczony od daty wydania Świadectwa Przejęcia do daty wydania Świadectw Wykonania dla każdego z nadzorowanych Kontraktów – 12 miesięcy.,
II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

71520000, 71242000, 71244000, 71247000, 71248000, 71310000, 71315210, 71340000, 71530000, 71540000

II.1.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.1.8)Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2)Quantity or scope of the contract
II.2.1)Total quantity or scope:
1.Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu przy realizacji Projektu pn.: „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów”, składającego się z następujących Kontraktów wykonywanych przez Wykonawców wyłonionych w drodze przetargów.
2. Projekt obejmuje 13 przetargów na roboty budowlane i 1 na dostawy.
II.2.2)Information about options
Options: no
II.2.3)Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3)Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 39 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Deposits and guarantees required:
Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 30 000 PLN.
III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
1. Płatność początkowa – stanowiące 2 % całkowitej wartości umowy łącznie z VAT, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, zostanie wypłacona po zatwierdzeniu przez Zamawiającego raportu wstępnego i po doręczeniu Zamawiającemu faktury VAT
2. Rozliczenia częściowe – stanowiące 83 % całkowitej wartości umowy łącznie z VAT, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, płatne będą Inżynierowi Kontraktu w miarę osiąganych postępów prac nadzorowanych przez Inżynier Kontraktu wykonawców robót budowlanych.
3. Wykonawca będzie miał prawo składać fakturę stosując następujące wagi % dla poszczególnych zadań:
— Zadanie 1 – 3 %
— Zadanie 2 – 5 %
— Zadanie 3 – 5 %
— Zadanie 4 – 5 %
— Zadanie 5 – 2 %
— Zadanie 6 – 1 %
— Zadanie 7 – 11 %
— Zadanie 8 – 4 %
— Zadanie 9 – 2 %
— Zadanie 10 – 4 %
— Zadanie 11 – 16 %
— Zadanie 12 – 5 %
— Zadanie 13 – 4 %
— Zadanie 14 – 33 %
i stosując następujące wzory:
(%zawansowania prac zadania 1)* 0,03 + (%zawansowania prac zadania 2)* 0,05 + (%zawansowania prac zadania 3)* 0,05 + (%zawansowania prac zadania 4)* 0,05 + (%zawansowania prac zadania 5)* 0,02 + (%zawansowania prac zadania 6)* 0,01 + (%zawansowania prac zadania 7)* 0,11 + (%zawansowania prac zadania 8)* 0,04 + (%zawansowania prac zadania 9)* 0,02 + (%zawansowania prac zadania 10)* 0,04 + (%zawansowania prac zadania 11)* 0,16 + (%zawansowania prac zadania 12)* 0,05 + (%zawansowania prac zadania 13)* 0,04 + (%zawansowania prac zadania 14)* 0,33 = WZ
WZ x 0,83 x wartość umowy o którym mowa w § 3 ust. 1 = WI
— Faktura częściowa opiewać będzie na kwotę wynikającą z powyższego wzoru pomniejszoną o kwoty wcześniej wypłacone w ramach rozliczeń częściowych
— Wartość wstawianej faktury nie może być mniejsza niż 5 % wartości umowy łączne z VAT.
— Wartość wszystkich wystawionych faktur w ramach rozliczenia częściowego nie może przekraczać 83 % całkowitej wartości umowy łącznie z VAT, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
Objaśnienia stosowanych skrótów:
WZ – % zaawansowania wszystkich prac budowlanych w zadaniach
WI – kwota wynagrodzenia Inżyniera kontraktu wyliczona w oparciu o zawansowanie prac budowlanych
3. Wynagrodzenie Końcowe – stanowi 15 % całkowitej wartości umowy łącznie z VAT, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, zostanie wypłacona po zatwierdzeniu przez Zamawiającego raportu końcowego, wszystkich dokumentów wymaganych warunkami umowy i po doręczeniu Zamawiającemu faktury VAT do dnia 31.12.2020 r., jednakże nie wcześniej niż w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego Raportu Zakończenia, zgodnie z wymogami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia (część III specyfikacji istotnych warunków zamówienia), po rzeczywistym zakończeniu najpóźniej kończącego się Kontraktu spośród wymienionych w §2 ust. 1 (przy czym przez zakończenie Kontraktu rozumie się w niniejszej Umowie, zależnie od zapisów danego Kontraktu: wydanie przez Inżyniera Kontraktu dokumentu poświadczającego jego prawidłowe wykonanie, podpisanie pozytywnego protokołu odbioru końcowego lub innego dokumentu stanowiącego jego odpowiednik).
4. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę w odniesieniu do każdej płatności stanowić będą zatwierdzone przez Zamawiającego wszystkie Raporty, do wykonania których w danym okresie rozliczeniowym zobowiązany był Wykonawca, zgodnie z wymaganiami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia (część III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla Przetargu).
5. Wykonawca wskaże, w terminie 14 dni, licząc od dnia zawarcia umowy, numer rachunku bankowego, na który Zamawiający przekazywać będzie należne wynagrodzenie.
6. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego na piśmie o każdej zmianie rachunku bankowego, pod rygorem uznania za skuteczną zapłaty wynagrodzenia dokonanej na dotychczasowy numer rachunku bankowego.
III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielnie zamówienia powinni oni złożyć ofertę jakokonsorcjum i do oferty załączyć pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum.
III.1.4)Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
III.2.2)Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: A) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 500 000 PLN;
b) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę w wysokości minimum 500 000 PLN.
III.2.3)Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
A)Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował dwie usługi Inżyniera Kontraktu lub Inspektora Nadzoru tzn. obejmujące sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych, o wartości robót budowlanych objętych nadzorem co najmniej 20 000 000 PLN brutto w przypadku każdej z tych usług, przy czym przynajmniej jedna z tych usług winna dotyczyć nadzoru nad robotami branży wodno-ściekowej realizowanych w oparciu o uznane międzynarodowe standardy kontraktów budowlanych typu FIDIC. Należy przez to rozumieć usługę polegającą na nadzorowaniu robót jako Inżynier Kontraktu oraz doprowadzenie do odbioru końcowego zgodnie z ustawą Prawo Budowlane i wystawienie świadectwa Przejęcia wg procedury FIDIC.
b) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi osobami:
Inżynier Rezydent – Kierownik Zespołu – powinien posiadać doświadczenie w zarządzaniu kontraktami na stanowisku Inżyniera Rezydenta lub kierownika/koordynatora zespołu nadzoru inwestorskiego lub kierownika projektu na co najmniej dwóch zakończonych kontraktach na roboty budowlane z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, o wartości minimum 20 000 000 PLN brutto każdy z tych kontraktów. Przy najmniej jeden z tych kontraktów był realizowany wg procedury FIDIC. Osoba ta powinna posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z. 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z.2016 r. poz. 65).
Inspektor Nadzoru – Specjalista ds. sanitarnych powinien posiadać doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru na co najmniej dwóch zakończonych inwestycjach z branży wodno-ściekowej, w tym na przynajmniej jednej zakończonej inwestycji obejmującej budowę sieci kanalizacyjnej o wartości minimum 10 000 000 mln PLN brutto. Powinien posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z. 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z.2016 r. poz. 65).
Inspektor Nadzoru – Specjalista ds. drogowych – powinien posiadać doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru na przynajmniej dwóch zakończonych robotach polegających na budowie lub przebudowie drogi każda o wartości minimum 200 000 PLN. Powinien posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z. 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z.2016 r. poz. 65).
Inspektor Nadzoru – Specjalista konstrukcyjno-budowlany– powinien posiadać doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru na przynajmniej dwóch zakończonych kubaturowych każda o wartości co najmniej 9 000 000 PLN brutto. Osoba ta powinna posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z. 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z.2016 r. poz. 65).
Inspektor Nadzoru – Specjalista ds. elektrycznych i AKPiA powinien posiadać doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru na przynajmniej 2 zakończonych robotach kubaturowych na których była wykonywana instalacja elektryczna i AKPiA. Każda z tych robót budowlanych była o wartości co najmniej 10 000 000 PLN brutto osoba ta musi posiadać uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z.2016 r. poz. 290 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65).
Specjalista ds. rozliczeń – powinien posiadać doświadczenie zawodowe w zakresie rozliczania inwestycji na co najmniej dwóch zakończonych inwestycjach każda o wartości minimum 20 000 000 PLN brutto
Specjalista – Technolog w zakresie oczyszczania ścieków – powinien posiadać:
—wykształcenie wyższe techniczne,
—doświadczenie polegające na byciu członkiem zespołu projektowego lub inspektorem nadzoru dla zadania polegającego na budowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków o wartości minimum 9 000 000 PLN brutto.
III.2.4)Information about reserved contracts
III.3)Conditions specific to services contracts
III.3.1)Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2)Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no

Section IV: Procedure

IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Open
IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria

The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated below

1. Cena. Weighting 60

2. Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia. Weighting 40

IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
ZP.JRP.271.01.2017
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Payable documents: no
IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
17.8.2017 - 11:00
IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
IV.3.7)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 60 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8)Conditions for opening of tenders
Date: 17.8.2017 - 10:15

Place:

Halinów, ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów

Persons authorised to be present at the opening of tenders: no

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Reference to project(s) and/or programme(s): „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów”,
współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet II: Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, działanie 2.3.
VI.3)Additional information
4.8 Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców:
4.8.1. którzy nie wykazali, spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 4.2
4.8.2.którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy
4.8.3.wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 ustawy tj.
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24. ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 z:
a) zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a
— chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3 000 PLN;
6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;
7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3 000 PLN;
8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art.24 ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
4.9. Jeżeli zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie pkt. 5, wskazuje podstawy wykluczenia w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji.
4.10. Wykluczenie wykonawcy następuje:
1) w przypadkach, o których mowa w art.24.ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art.24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
2) w przypadkach, o których mowa:
a) w art. 24.ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24.ust. 1 pkt 13 lit. d,
b) w art. 24. ust. 1 pkt 15,
c) w art. 24.ust. 5 pkt 5-7
— jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
3) w przypadkach, o których mowa w art. 24.ust. 1 pkt 18 i 20 lub art. 24.ust. 5 pkt 2 i 4, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
4) w przypadku, o którym mowa w art. 24. ust. 1 pkt 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) w przypadku, o którym mowa w art.24. ust. 1 pkt 22, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
4.11.Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art.24. ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
4.12.Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt.4.11.
VI.4)Procedures for appeal
VI.4.1)Body responsible for appeal procedures

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Internet address: http://www.uzp.gov.pl/
Fax: +48 224587800

Body responsible for mediation procedures

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Internet address: http://www.uzp.gov.pl/
Fax: +48 224587800

VI.4.2)Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne
i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podsiane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł
on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać
się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5. Terminy wniesienia odwołania:
1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1) i 2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r., poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Internet address: http://www.uzp.gov.pl/
Fax: +48 224587800

VI.5)Date of dispatch of this notice:
7.7.2017