Usługi - 269034-2017

Wyświetl widok skrócony

12/07/2017    S131

Polska-Elbląg: Usługi opracowywania oprogramowania multimedialnego

2017/S 131-269034

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu
Adres pocztowy: ul. Bulwar Zygmunta Augusta 11
Miejscowość: Elbląg
Kod pocztowy: 82-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Stasiełowicz
E-mail: g.stasielowicz@muzeum.elblag.pl
Tel.: +48 552327273
Faks: +48 552327273

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.muzeum.elblag.pl/

Adres profilu nabywcy: http://muzeum.elblag.pl/bip/

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: samorządowa instytucja kultury
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Rekreacja, kultura i religia
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostarczenie i instalacja sprzętu i wyposażenia ekspozycyjnego, multimedialnego wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem, magazynowego oraz wyposażenia pomieszczeń dla zwiedzających, w ramach projektu: „Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu – etap II”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 26: Usługi rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Elblągu, 82-300 Elbląg, Bulwar Zygmunta Augusta 11.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie i instalację sprzętu i wyposażenia ekspozycyjnego, multimedialnego wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem, magazynowego oraz wyposażenia pomieszczeń dla zwiedzających do budynku Gimnazjum oraz skrzydła południowego budynku Podzamcza Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu.
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską, w ramach projektu: „Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu – etap II”, realizowanego z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

72212520 Usługi opracowywania oprogramowania multimedialnego

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 3 070 350 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.9.2017. Zakończenie 31.8.2018

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: CZĘŚĆ I – Dostawa i montaż regałów magazynowych przesuwnych
1)Krótki opis
System regałów magazynowych przesuwnych z przeznaczeniem do montażu w 8 pomieszczeniach magazynowych oraz sali edukacyjnej budynku Gimnazjum Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

72212520 Usługi opracowywania oprogramowania multimedialnego, 39131100 Regały archiwalne, 45223100 Montaż konstrukcji metalowych

3)Wielkość lub zakres
Zestaw regałów obejmuje 1075 mb półek i stanowi wyposażenie 8 pomieszczeń magazynowych oraz sali edukacyjnej.
Szacunkowa wartość bez VAT: 118 800 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.9.2017. Zakończenie 15.5.2018
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Zamówienie obejmuje: a) wykonanie regałów; b) dostawę regałów; c) montaż regałów; d) serwis gwarancyjny.
Część nr: 2 Nazwa: CZĘŚĆ II – Dostawa i montaż gablot i systemów ekspozycyjnych
1)Krótki opis
Gabloty i systemy ekspozycyjne zostaną zamontowane na 3 salach ekspozycyjnych: Ekspozycja detalu architektonicznego elbląskiego zamku krzyżackiego – pomieszczenie; Sala wystaw czasowych; Wystawa dot. historii miasta; Ponadto gabloty wiszące zostaną zamontowane w Sali edukacyjnej w budynku Gimnazjum Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu. Pomieszczenia zlokalizowane są w piwnicy obiektu, na parterze oraz na I piętrze.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

72212520 Usługi opracowywania oprogramowania multimedialnego, 39154000 Sprzęt wystawowy, 44112310 Ścianki działowe, 30195800 Szyny lub uchwyty do zawieszania, 39541220 Zawiesia, 45421160 Instalowanie wyrobów metalowych

3)Wielkość lub zakres
Gabloty ekspozycyjne stojące – 11 szt.;
Gabloty ekspozycyjne stolikowe – 11 szt.;
Gablota ekspozycyjna – zabudowa ściany – 1 szt.;
Gabloty wiszące – 4 szt.;
System ekspozycyjny podwieszany (60 mb szyn do podwieszania, zawiesia obejmujące linki, haczyki, mocowania – 120 kpl.) – 1 zestaw;
Przestawne ścianki działowe – system 15 ścian ekspozycyjnych z zawiesiami (120 kpl.) mocowanymi na listwie wraz z linką oraz hakiem do mocowania obrazów – 1 zestaw.
Szacunkowa wartość bez VAT: 492 450 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 4.5.2018. Zakończenie 30.6.2018
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Gabloty będą służyć do ekspozycji zbiorów muzealnych.
Część nr: 3 Nazwa: CZĘŚĆ III – Dostawa i montaż elementów aranżacyjnych wystaw
1)Krótki opis
1. Ekspozycja detalu architektonicznego elbląskiego zamku krzyżackiego – na wystawie zostaną zaprezentowane pozostałości po elbląskim zamku krzyżackim, wybudowanym w XIII w., a zburzonym w roku 1454 przez mieszczan elbląskich.
2. Escape room – gra muzealna polegająca na wydostaniu się z zamkniętego pomieszczenia w oparciu o odnalezione wskazówki historyczne. Stylistyka pomieszczeń nawiązująca do lat 40-60-tych XX w.
3. Interaktywny warsztat archeologiczny – przestrzeń zaaranżowana do poznawania specyfiki badań archeologicznych i obcowania ze znaleziskami archeologicznymi oraz prowadzenia zajęć edukacyjnych pobudzających zainteresowanie archeologią i historią regionu
4. Ekspozycja dot. historii miasta – aranżacja wystawy umożliwi zaprezentowanie w atrakcyjnej formie bogatej historii miasta Elbląga przez pryzmat wyrobów rzemiosła elbląskiego i innych zabytków związanych z miastem.
5. Ekspozycja dot. historii regionu – wystawa przeniesie zwiedzającego w świat i wnętrza wiejskich domów, w których mogli żyć dawni mieszkańcy terenu Żuław. Na powierzchni ok. 150 m² zostanie wykonana rekonstrukcja zabudowy chaty żuławskiej wraz z fragmentem podwórza i na tym tle zostaną zaprezentowane sprzęty, meble, przybory kuchenne, naczynia i inne, będące kompilacją przedmiotów użytkowanych na Żuławach.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

72212520 Usługi opracowywania oprogramowania multimedialnego, 38652120 Projektory wideo, 48952000 System nagłaśniający, 32324600 Telewizory cyfrowe, 32321300 Materiały audiowizualne, 30231320 Monitory dotykowe, 30231300 Monitory ekranowe, 32340000 Mikrofony i głośniki, 22900000 Różne druki, 45212310 Roboty budowlane w zakresie budowy wystaw, 44112310 Ścianki działowe, 38651600 Kamery cyfrowe, 44421300 Sejfy, 35125100 Czujniki, 39298600 Globusy, 39254100 Zegary, 30213000 Komputery osobiste, 30213200 Komputer tablet, 45314300 Instalowanie infrastruktury okablowania

3)Wielkość lub zakres
1. system nagłośnienia I – 1 szt., projektor o ultrakrótkim rzucie z oprzyrządowaniem – 1 szt
2. zabudowa pomieszczenia (ścianki wydzielające 4 strefy) – 1 zestaw, drzwi zamykane I – 1 szt., drzwi zamykane II – 1 szt., drzwi zamykane III – 1 szt., drzwi zamykane IV – 1 szt., system monitoringu – 1 zestaw, wydruki i wydruki wielkoformatowe – łącznie ok. 50 m² – 1 zestaw, zamykane skrzynki I – 4 szt., zamykane skrzynki II – 4 szt., zamykane skrzynie I – 2 szt., zamykane skrzynie II – 2 szt., zamykane walizki I – 2 szt., zamykane walizki II – 2 szt., lampa I – 1 szt.,lampa II – 1 szt., sejf szyfrowy – 1 szt., globus – 1 szt., zegar – 1 szt., telewizor – 1 szt., radio – 1 szt., system nagłośnienia II – 4 zestawy, system czujników – detektory ruchu – 5 szt., przyciski alarmowe – 4 szt.
3. tablet – 10 szt. ekran matowy panoramiczny – 1 szt., system nagłośnienia I – 1 zestaw, ścieżka dźwiękowa – 1 szt., zabudowa scenograficzna przedstawiająca przestrzeń wykopalisk archeologicznych – 1 zestaw.
4. projektory o ultrakrótkim rzucie z oprzyrządowaniem – 4 zestawy, folia do projekcji z klejem (przedniej i tylnej) – ok. 30 m² – 1 zestaw, system nagłośnienia I – 1 zestaw, wydruki wielkoformatowe (ok. 150 m²) – 1 zestaw.
5. projektor o ultrakrótkim rzucie z oprzyrządowaniem – 1 zestaw, zabudowa chaty żuławskiej – 1 zestaw, systemy nagłośnienia III – 2 zestawy, wydruki wielkoformatowe – ok. 100 m² – 1 zestaw.
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 011 900 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.9.2017. Zakończenie 31.8.2018
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin instalacji okablowania w budynku Gimnazjum: od dnia 1.9.2017 do dnia 31.10.2017
Ww. termin dotyczy okablowania służącego do zarządzania sprzętem multimedialnym znajdującym się na poszczególnych ekspozycjach lub w Sali edukacyjnej.
Termin instalacji okablowania w budynku podzamcza skrzydło południowe Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu: od 1.2.2018 r. do 31.3.2018 r.
Ww. termin dotyczy okablowania do zarządzania czujnikami, przyciskami alarmowymi i systemem monitoringu zlokalizowanego w Escape room, na ścianach lub w posadzkach pomieszczenia 0/05.
Termin montażu elementów aranżacyjnych: od dnia 1.5.2018 do dnia 31.8.2018
(dokładne terminy prac w poszczególnych pomieszczeniach muszą być uzgodnione z Zamawiającym).
Część nr: 4 Nazwa: Część IV – Dostawa i montaż mebli – wyposażenie kasy, sklepiku, szatni i sali edukacyjnej
1)Krótki opis
Wyposażenie stanowiące przedmiot zamówienia przeznaczone jest do zapewnienia komfortu zwiedzania Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

72212520 Usługi opracowywania oprogramowania multimedialnego, 39000000 Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące, 31520000 Lampy i oprawy oświetleniowe

3)Wielkość lub zakres
Lada recepcyjna - 1 szt.; Szafki stojące – 5 szt.; Szafka wisząca – 1 szt.; Krzesło biurowe – 3 szt.; Lampka biurkowa – 2 szt.; Oświetlenie podsufitowe – 2 zestawy; Stół składany – 8 szt.; Krzesło składane – 35 szt.; Lada sklepowa – 1 szt.; Regały na książki – 2 szt.; Stojak obrotowy – 1 szt.; Wieszaki metalowe – 3 szt.; Siedzenia – 2 zestawy po 2 szt.; Stolik – 1 szt.
Szacunkowa wartość bez VAT: 28 200 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.7.2018. Zakończenie 31.7.2018
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Kasa biletowa – przestrzeń kasy powinna być zaaranżowana w taki sposób, aby umożliwić pracę osobie z niepełnosprawnością ruchową, poruszającej się na wózku inwalidzkim – w pomieszczeniu znajdzie się miejsce na wózek, a wszystkie meble zostaną rozmieszczone tak, aby ich zawartość znajdowała się w zasięgu ręki osoby poruszającej się na wózku.
2. Sala edukacyjna – pomieszczenie przystosowane do prowadzenia lekcji muzealnych i warsztatów z grupami dzieci i młodzieży, z możliwością wykorzystania go na potrzeby wykładów i spotkań. Sala zostanie wyposażona w zestaw mebli (miejsca siedzące i stoły). Ponadto na wyposażenie sali składać się będą stanowiące przedmiot Części I, II i III zamówienia gabloty do prezentacji eksponatów, sprzęt multimedialny oraz system regałów przesuwnych.
3. Sklepik muzealny – w sklepiku sprzedawane są materiały związane z działalnością statutową Muzeum (publikacje, artykuły różne – pamiątki związane z prezentowanymi w Muzeum eksponatami i wystawami). Przestrzeń sklepiku powinna zostać tak zaaranżowana, aby umożliwić pracę osobie z niepełnosprawnością ruchową, poruszającej się na wózku inwalidzkim – w pomieszczeniu znajdzie się miejsce na wózek, a wszystkie meble zostaną rozmieszczone w taki sposób, aby ich zawartość znajdowała się w zasięgu ręki osoby poruszającej się na wózku.
4. Szatnia dla zwiedzających – pomieszczenie dla zwiedzających przeznaczone do przechowywania okryć wierzchnich podczas zwiedzania Muzeum.
Część nr: 5 Nazwa: Część V – Dostawa i montaż sprzętu kasowego wraz z opracowaniem dedykowanego oprogramowania do obsługi punktu sprzedaży
1)Krótki opis
Rozwiązanie wpływające na zwiększenie dostępności Muzeum, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, umożliwiające nabycie przez Internet biletu, rezerwację miejsca na imprezie kulturalnej lub dokonanie rezerwacji przewodników dla grup. Konfiguracja systemu powinna umożliwiać bieżące dostosowywanie jego funkcjonalności do aktualnych potrzeb instytucji oraz osób korzystających z oferty Muzeum.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

72212520 Usługi opracowywania oprogramowania multimedialnego, 30213100 Komputery przenośne, 48110000 Pakiety oprogramowania dla punktów sprzedaży, 30142000 Maszyny księgujące i kasy rejestrujące

3)Wielkość lub zakres
Aplikacja multimedialna – 1 zestaw; Sprzęt do obsługi aplikacji – 1 zestaw; Kasa fiskalna – 1 szt.;
Szacunkowa wartość bez VAT: 40 000 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.7.2018. Zakończenie 31.7.2018
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Aplikacja multimedialna dostosowana do programu księgowego stosowanego w MAH w Elblągu: Sage Symfonia 2,0, moduł Finanse i księgowość, moduł Handel, z możliwością importu i eksportu danych pomiędzy programami,
Część nr: 6 Nazwa: CZĘŚĆ VI – Dostawa i montaż systemów multimedialnych wraz z opracowaniem dedykowanego oprogramowania
1)Krótki opis
Przedmiot zamówienia stanowią systemy multimedialne o charakterze edukacyjnym, na które składa się sprzęt multimedialny oraz dedykowane oprogramowanie, w tym:
a) System prezentacji materiałów multimedialnych „Przeszłość tuż za rogiem” wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem – nowatorskie rozwiązanie, które pozwoli na fizyczne przemieszczanie się w wirtualnie zaaranżowanej przestrzeni, przeznaczone do korzystania przez 2 osoby jednocześnie,
b) System przenoszący widza stereoskopowo do świata wirtualnego „Historia tu i teraz” wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem – rozwiązanie, które umożliwi przeprowadzenie lekcji historii w rzeczywistości wirtualnej, stanowiące połączenie specjalnie przygotowanych gogli wirtualnej rzeczywistości zlokalizowanych na stanowiskach stacjonarnych z oprogramowaniem, które pozwoli na jednoczesne przeniesienie 15 użytkowników do różnych miejsc i epok,
c) Instalacje interaktywnego lustra wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem – instalacje dedykowane osobom oczekującym na seans „Przeszłość tuż za rogiem” oraz „Historia tu i teraz”, wyświetlające odbicia użytkowników częściowo zmodyfikowane poprzez dodanie dodatkowych elementów do wizerunków przeglądających się osób.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

72212520 Usługi opracowywania oprogramowania multimedialnego, 45212310 Roboty budowlane w zakresie budowy wystaw, 30213000 Komputery osobiste, 30213100 Komputery przenośne, 32324600 Telewizory cyfrowe, 38651600 Kamery cyfrowe, 32000000 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny, 32322000 Urządzenia multimedialne, 48700000 Pakiety oprogramowania użytkowego, 48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne, 45314300 Instalowanie infrastruktury okablowania, 35125100 Czujniki

3)Wielkość lub zakres
A) System prezentacji materiałów multimedialnych „Przeszłość tuż za rogiem” wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem: Gogle I – wirtualna rzeczywistość – 4 szt.; Zestawy słuchawkowe nauszne – 4 szt.; Zestawy kontrolerów symulujących ruch rąk – 4 komplety; System sensorów i markerów – liczba dostosowana do wielkości i aranżacji pomieszczenia, zapewniająca pełne pokrycie; Zabudowa sali – 1 zestaw; Komputery/laptopy do odtwarzania aplikacji wirtualnej rzeczywistości – 4 zestawy; Dedykowane oprogramowanie – 2 aplikacje – po min. 15 minut każda;
b) System przenoszący widza stereoskopowo do świata wirtualnego „Historia tu i teraz” wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem: Gogle II – wirtualna rzeczywistość – 18 szt.; Wydzielone stanowiska stacjonarne – 15 szt. – 1 zestaw; Pulpit – 1 szt.; Sprzęt i panel do sterowania projekcją – 1 zestaw; Dedykowane oprogramowanie II – 2 aplikacje (2 seanse po min. 20 minut każdy);
c) Instalacje interaktywnego lustra wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem: Ekran – 2 szt.; Kamera – 2 szt.; Laptop – 2 szt.; Dedykowane oprogramowanie I – 1 zestaw; Dedykowane oprogramowanie II – 1 zestaw.
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 379 000 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2018. Zakończenie 31.8.2018
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawcy składający ofertę na Część III lub Część VI zamówienia są zobowiązani do wniesienia wadium. Wysokość wadium wynosi odpowiednio:
Część III – 39 000 PLN
Część VI – 29 000 PLN.
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru wykonawcy:
a) pieniądzu
b) poręczeniach bankowych;
c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych;
d) gwarancjach bankowych;
e) gwarancjach ubezpieczeniowych;
f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r., poz. 978 i 1240).
Wadium wniesione w pieniądzu musi zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy prowadzony przez: Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy, nr 16 8313 0009 5200 0153 2000 0010. Wadium wniesione w pieniądzu musi wpłynąć na wskazany wyżej rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć, jakiego zadania wadium dotyczy. Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty wadium.
Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, Wykonawca powinien złożyć oryginał gwarancji lub poręczenia w Sekretariacie Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Elblągu (budynek Podzamcze, II piętro, pokój nr III/2), 82-300 Elbląg, Bulwar Zygmunta Augusta 11 przed upływem terminu składania ofert lub załączyć do oferty w osobnej kopercie.
Jako beneficjenta gwarancji wadialnej lub poręczenia dla niniejszego postępowania należy wskazać: Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Elblągu, 82-300 Elbląg, Bulwar Zygmunta Augusta 11.
W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Udzielona gwarancja musi być gwarancją samoistną, nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie, bez konieczności przedkładania jakichkolwiek dodatkowych dokumentów.
Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp.
Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:
a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; lub
b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; lub
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości zawarcia umowy mimo wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dotyczy Wykonawców Części I, II, III i VI zamówienia):
Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem”, które służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy i zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
Zabezpieczenie ustala się na 10 % ceny całkowitej (kwoty brutto) podanej w ofercie.
Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach o których mowa w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.
Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wpłacane będzie przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego tj.: 16 8313 0009 5200 0153 2000 0010
Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie wskazanym w pkt 22.11 i 22.12.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, w ich treści musi być określone: „Zobowiązujemy się nieodwołalnie i bezwarunkowo wypłacić Muzeum Archeologiczno-Historycznemu w Elblągu kwotę zobowiązania na pierwsze pisemne żądanie”.
Dokonanie wypłaty zabezpieczonej kwoty nie może być uzależnione od spełnienia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych warunków lub przedłożenia jakichkolwiek dokumentów. W przypadku przedłożenia gwarancji niezgodnej z ww. zapisem lub zawierającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, ze wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie należytego wykonania Wykonawca wnosi nie później niż w dniu zawarcia umowy.
Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wypłata, o której mowa w ust. 22.10.1, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
Zabezpieczenie zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30 % wysokości zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
Pozostałe warunki dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa Umowa stanowiąca Część II SWIZ.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Rozliczenia i płatności będą dokonywane w PLN na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy przed podpisaniem Umowy na wezwanie Zamawiającego powinni przedłożyć umowę regulującą współpracę Wykonawców, w której Wykonawcy wskażą pełnomocnika uprawnionego do kontaktów z Zamawiającym oraz wystawiania dokumentów związanych z płatnościami.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia części III i VI mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
Sytuacji ekonomicznej lub finansowej, w tym:
a) Posiadanie minimalnego rocznego obrotu.
b) Posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Ad. a) Wykonawca powinien wykazać roczny obrót w okresie ostatnich 2 lat w wysokości min. 1 000 000 PLN na każdy rok.
ad. b) Wykonawca powinien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości min. 1 000 000 PLN, ważne na dzień składania oferty.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. O udzielenie zamówienia części III i VI mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) Posiadanie niezbędnego doświadczenia – Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
2. O udzielenie zamówienia części I, II, IV i V mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej, w tym:
b) Posiadanie niezbędnego doświadczenia – Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Ad. 1
— dla Wykonawców Części III zamówienia – zrealizował co najmniej 3 wystawy na rzecz muzeów, galerii lub innych instytucji kultury, o łącznej wartości nie mniejszej niż 1 000 000 PLN, wraz z posiadaniem dowodów (w rozumieniu zapisów § 2. ust. 4, pkt 2) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia – Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), że usługi te zostały należycie wykonane;
— dla Wykonawców Części VI zamówienia – zrealizował co najmniej 2 usługi opracowania aplikacji wirtualnej rzeczywistości na rzecz muzeów, galerii lub innych instytucji kultury, o łącznej wartości nie mniejszej niż 900 000 PLN, wraz z posiadaniem dowodów (w rozumieniu zapisów § 2. ust. 4, pkt 2) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia – Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), że usługi te zostały należycie wykonane;
ad. 2
— dla Wykonawców Części I zamówienia – zrealizował co najmniej 3 dostawy regałów magazynowych przesuwnych wraz z montażem, o wartości nie mniejszej niż 50 000 PLN każda, wraz z posiadaniem dowodów (w rozumieniu zapisów § 2. ust. 4, pkt 2) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia – Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), że dostawy te zostały należycie wykonane;
— dla Wykonawców Części II zamówienia – zrealizował co najmniej 3 dostawy gablot na rzecz muzeów, galerii lub innych instytucji kultury, o wartości nie mniejszej niż 100 000 PLN każda, wraz z posiadaniem dowodów (w rozumieniu zapisów § 2. ust. 4, pkt 2) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia – Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), że dostawy te zostały należycie wykonane;
— dla Wykonawców Części IV zamówienia – zrealizował co najmniej 3 dostawy mebli biurowych, o wartości nie mniejszej niż 20 000 PLN każda, wraz z posiadaniem dowodów (w rozumieniu zapisów § 2. ust. 4, pkt 2) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia – Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), że dostawy te zostały należycie wykonane;
— dla Wykonawców Części V zamówienia – zrealizował co najmniej 2 usługi opracowania dedykowanego oprogramowania obsługi punktów sprzedaży, o wartości nie mniejszej niż 15 000 PLN każda, wraz z posiadaniem dowodów (w rozumieniu zapisów § 2. ust. 4, pkt 2) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia – Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), że usługi te zostały należycie wykonane.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
MAH.251.4.2017
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
16.8.2017 - 10:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 16.8.2017 - 11:00

Miejscowość:

Elbląg.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): „Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu – etap II” – projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe.
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy PZP, przysługują środki ochrony prawnej uregulowane w Dziale VI, art. 179 ÷ art. 198 ustawy Pzp.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzieleniu zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Szczegółowe uregulowania dotyczące odwołania zostały zawarte w art. 180-198 ustawy PZP.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje skarga do sądu. Szczegółowe uregulowania dotyczące skargi do sądu zostały zawarte w art. 198a-198g ustawy PZP.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
7.7.2017