Lieferungen - 269037-2022

20/05/2022    S98

България-София: Питейна вода

2022/S 098-269037

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ" ЕАД
Национален регистрационен номер: 831605806
Пощенски адрес: ул. "Бяло море" № 8
Град: гр. София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1527
Държава: България
Лице за контакт: Румяна Йорданова Доганова
Електронна поща: dogovori@isul.eu
Телефон: +359 29432106
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.isul.eu
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/1255
I.4)Вид на възлагащия орган
Друг тип: Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗOП
I.5)Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

"Доставка на питейна вода за УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД"

II.1.2)Основен CPV код
41110000 Питейна вода
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на настоящата обществена поръчка е "Доставка на питейна вода за УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД". Поръчката включва доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води в сградите на УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД находящи се в град София, на ул. "Бяло море" № 8. Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 48 месеца, считано от датата на сключване на договора с ВИК оператора.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 700 000.00 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
41110000 Питейна вода
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на настоящата обществена поръчка е "Доставка на питейна вода за УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД". Поръчката включва доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води в сградите на УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД находящи се в град София, на ул. "Бяло море" № 8. Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 48 месеца, считано от датата на сключване на договора с ВИК оператора.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу
  • Строителството, доставките или услугите могат да бъдат предоставени само от определен икономически оператор поради следната причина:
    • защита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост
Обяснение:

Съгласно чл. 193 от Закона за водите (ЗВ), обществените отествената поръчка се уреджат със Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ) и при спазване изискванията на ЗВ. Съгасно разпоредбите на чл. 198о, ал.1 от ЗВ, стопанисването, поддържането и екслоатацията на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане се извършват от ВиК оператори по реда на ЗВ и ЗРВКУ. В границите на една обособена територия само един ВиК оператор може да осъществява дейностите по ал.1. ношения, свързани с услугите за водоснабдяване и канализация, предмет на общ Софийска вода е единствен ВиК оператор на територията на Община София-град (Решение на КЕВР № Ц-

34/15.12.2017 г.), който притежава изключителни права по смисъла на §2, т.47 от ДР на ЗОП за изпълнение на

поръчката, което изключва алтернативен оператор и/или друг начин за възлагане на обществената поръчка. Поради тези обстоятелства са налице основанията на чл.79, ал.1, т.3, буква "в" от ЗОП за провеждане на процедура на договаряне пбез предварително обявление по чл.18, ал.1, т. 8 от ЗОП, във връзка с чл. 65 от ППЗОП.

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 43738
Наименование:

"Доставка на питейна вода за УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД"

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
16/05/2022
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: СОФИЙСКА ВОДА АД
Национален регистрационен номер: 130175000
Пощенски адрес: р-н Красно село, Бизнес Център Интерпред Цар Борис, бул."Цар Борис III" № 159, ет. 2 и 3
Град: гр. София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1618
Държава: България
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 700 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 700 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Дог. № 174/16.05.2022 г.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
17/05/2022