Dostawy - 269058-2020

Submission deadline has been amended by:  295663-2020
10/06/2020    S111

Polska-Warszawa: Komputer tablet

2020/S 111-269058

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy
Adres pocztowy: ul. Kolska 12
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 01-045
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Radosław Stefanowski
E-mail: zamowienia.publiczne@nask.pl
Tel.: +48 223808200
Faks: +48 223808391

Adresy internetowe:

Główny adres: www.nask.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://nask.eb2b.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://nask.eb2b.com.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: telekomunikacja/IT

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa Szkolnych Zestawów Multimedialnych (SZM)

Numer referencyjny: ZZ.2111.180.2020.RST [OSE2020]
II.1.2)Główny kod CPV
30213200 Komputer tablet
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa Szkolnych Zestawów Multimedialnych (SZM)”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Tom II SIWZ tj. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zwany w dalszej części „SOPZ”.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72400000 Usługi internetowe
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
30192800 Etykiety samoprzylepne
72611000 Usługi w zakresie wsparcia technicznego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres przedmiotu obejmuje:

1) Sprzedaż fabrycznie nowych szkolnych zestawów multimedialnych (dalej SZM), których elementy zostały szczegółowo opisane w pkt. 4 SOPZ, w ilościach podanych w pkt. 2.1. SOPZ oraz ich dostawa pod postacią pakietu multimedialnego (dalej PM) do szkół rozlokowanych na terenie całego kraju. Każdy PM dostarczany do szkoły będzie składał się z 20-30 SZM. Wymagana jest realizacja dostaw na poziomie minimum 10 000 SZM miesięcznie. Wykonawca dostarczy szkolne zestawy multimedialne do szkół, których lista wraz ze szczegółowymi danymi teleadresowymi i ilościami SZM dla poszczególnych szkół zostanie mu dostarczona przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy. Listę szkół, do których należy dostarczyć przedmiot zamówienia w kolejnych okresach rozliczeniowych, Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie 14 dni przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego.

2) Wykonanie i dostarczenie logotypów na podstawie przekazanych przez Zamawiającego informacji dotyczących ich wykonania, w szczególności będzie to wzór graficzny, wymiary oraz wymagania jakościowe. Informacje dotyczące formy wykonania Logotypów zostaną przekazane Wykonawcy w dniu podpisania umowy. Wymagane jest dostarczenie logotypów w ilości odpowiadającej ilości dostarczanych SZM plus dodatkowo po pięć sztuk logotypów do każdego PM.

3) Dostarczenie przez Wykonawcę dokumentacji dostarczonych urządzeń.

4) Zapewnienie Usługi dostępu do Internetu dla Tabletów na warunkach opisanych w niniejszym dokumencie.

5) Udzielenie przez Wykonawcę gwarancji niezawodnego działania na dostarczane Urządzenia oraz zapewnienie w jej ramach serwisu gwarancyjnego na warunkach opisanych w niniejszym dokumencie.

6) Uzyskanie od uprawnionego przedstawiciela szkoły podpisu na protokole odbioru PM i na oświadczeniu dotyczącym korzystania z PM oraz przekazanie podpisanych protokołów i oświadczeń do Zamawiającego (podpisane protokoły będą stanowiły podstawę do wystawienia faktury za realizację przedmiotu zamówienia).

7) Zapewnienie obsługi serwisowej dostarczanego Sprzętu przez cały okres gwarancji na warunkach opisanych w niniejszym dokumencie.

8) Zapewnienie obsługi zgłoszeń reklamacyjnych od użytkowników końcowych dotyczących Usługi dostępu do Internetu na warunkach opisanych w niniejszym dokumencie.

Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, polegającego na zwiększeniu ilości dostarczanych Pakietów Multimedialnych lub wydłużeniu okresu obowiązywania umowy w zakresie wykonania prawa opcji maksymalnie o 6 miesięcy od daty zakończenia realizacji umowy, z zastrzeżeniem świadczenia przez Wykonawcę Usługi serwisu gwarancyjnego, na zasadach wskazanych w § 10 umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia podstawowego [T] / Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/07/2020
Koniec: 30/11/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, polegającego na zwiększeniu ilości dostarczanych pakietów multimedialnych lub wydłużeniu okresu obowiązywania umowy w zakresie wykonania prawa opcji maksymalnie o 6 miesięcy od daty zakończenia realizacji umowy, z zastrzeżeniem świadczenia przez Wykonawcę usługi serwisu gwarancyjnego, na zasadach wskazanych w § 10 umowy. Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z prawa opcji w terminie do 14 dni przed upływem terminu wskazanego w § 3 ust. 1 umowy, a świadczenie usług w ramach prawa opcji będzie odbywało się na takich samych warunkach i zasadach, jakie zostały określone w umowie dla zamówienia podstawowego, o ile umowa lub Załącznik nr 1 do umowy (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) nie wprowadza postanowień szczególnych, odnoszących się wyłącznie do prawa opcji. Termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin podany w sekcji II.2.7 jako data początkowa obowiązyw. zamówienia jest terminem orientacyjnym.

Oferta musi być zabezpiecz. wadium w wysokości 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).

Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpiecz. należyt. wykonania umowy przed podpisaniem umowy w wysokości 5 % ceny brutto za realizację zamówienia podstaw.podanej w ofercie.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał,a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, należycie, co najmniej:

Dwie dostawy, obejmujące swym zakresem dostawę tabletów lub komputerów przenośnych o wartości co najmniej 500 000,00 PLN brutto każda. Każda dostawa obejmowała co najmniej 300 sztuk tabletów lub komputerów przenośnych.

• W przypadku, gdy w ramach realizacji wskazanej przez Wykonawcę dostawy, poza zakresem wymaganym przez Zamawiającego, były wykonywane również inne świadczenia, wykazana musi zostać wartość dotycząca tej części dostawy, która obejmowała zakresem dostawy, o których mowa powyżej.

• Każda z powyższych dostaw musi być realizowana na podstawie jednej umowy – Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości dostaw. Każda z powyższych dostaw musi być realizowana na podstawie odrębnie zawartej umowy, tj. umowy z różnymi podmiotami lub tym samym podmiotem, ale jako odrębne umowy.

• W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie ww. warunków Wykonawcy wykazują łącznie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: nie podlega wykluczeniu; spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Oświadczenie złożone w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej również „JEDZ”. W postępowaniu oświadczenie JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym sporządzone i wypełnione zgodnie z Rozdziałami VII i XI Tom I SIWZ – IDW oraz instrukcją UZP.

2. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do o tomu I SIWZ – IDW.

Uwaga:

Zamawiający nie uzna faktur itp. dokumentów za dowody, z uwagi na fakt, iż ich treść nie potwierdza należytego wykonania zamówienia.

3. Ocena spełniania ww. warunku zostanie dokonana według formuły „spełnia – nie spełnia”.

4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w rozdziale V pkt 1 ppkt 3 SIWZ muszą spełniać łącznie.

5. Wartości podane w walutach innych niż złoty polski przeliczone zostaną przez Zamawiającego według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, nie zostały opublikowane kursy, to Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z pierwszego dnia po ukazaniu się ogłoszenia o zamówieniu.

6. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do ogłoszenia pozostałe informacje są w SIWZ dostępnej pod adresem https://nask.eb2b.com.pl

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy w zakresie zamówienia podstawowego w terminie do 30.11.2020.

2. Wykonawca jest zobowiązany do rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia w ramach zamówienia podstawowego w terminie wskazanym w ofercie Wykonawcy, ale nie później niż 30 dni od daty podpisania umowy, pod rygorem prawa Zamawiającego do odstąpienia od umowy zgodnie z § 13 ust. 2 oraz zapłaty kary umownej zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 2.

3. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy w zakresie każdego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 30 dni od daty otrzymania od Zamawiającego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, termin wykonania przedmiotu umowy w ramach prawa opcji przedłuża się maksymalnie o 6 miesięcy od daty zakończenia realizacji umowy, z zastrzeżeniem świadczenia przez Wykonawcę Usługi serwisu gwarancyjnego,

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/06/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 21/08/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 23/06/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy zakupowej https://nask.eb2b.com.pl w siedzibie Zamawiającego, tj. Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kolska 12, 01-045 Warszawa, POLSKA.

Informacje z otwarcia ofert Zamawiający udostępni na platformie w zakładce „Załączniki”.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

— Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp,

— Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych,

— Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych,

— Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej,

— Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,

— Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp dotyczących zatrudnienia osób,

— Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art.29 ust. 4 ustawy Pzp dotyczących zatrudnienia osób,

— Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia,

— Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty,

— Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego przed wszczęciem niniejszego postępowania,

— Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej i nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów,

— Zamawiający działając na podstawie art. 24 aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada,czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,

— o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp oraz ust. 5 pkt 1–3 i 8 ustawy Pzp,

— na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia:

1) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

2) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków;

3) aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu;

4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170).

— w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej tj. Platformie informacji, o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,— Ofertę stanowi wypełniony i podpisany formularz „Oferta” sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Tomu I SIWZ - IDW wraz z:

— formularzem cenowym sporządzonym na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do tomu I SIWZ – IDW,

— opisem technicznym oferowanych urządzeń według wzoru stanowiącego Załącznik A do formularza oferty, stanowiącego Załącznik nr 1 do Tomu I SIWZ – IDW potwierdzający spełnienie wymagań Zamawiającego w

Zakresie wskazanym w Tomie II SIWZ – SOPZ. Opis techniczny oferowanych urządzeń stanowi treść oferty. Dokument ten nie podlega uzupełnieniu.

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie JEDZ oraz pozostałe oświadczenia lub dokumenty o których mowa w SIWZ.

— ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do ogłoszenia pozostałe informacje są w SIWZ dostępnej pod adresem https://nask.eb2b.com.pl

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzonej odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Terminy wniesienia odwołania:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub SIWZ na stronie internetowej.

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1) i 2) powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość

O okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

5) Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

6) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

7) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7. dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/06/2020