Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 269060-2019

10/06/2019    S110

Polonia-Goniądz: Planificación medioambiental

2019/S 110-269060

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Biebrzański Park Narodowy
Dirección postal: Osowiec - Twierdza 8
Localidad: Goniądz
Código NUTS: PL841 Białostocki
Código postal: 19-110
País: Polonia
Persona de contacto: Tomasz Powałko
Correo electrónico: sekretariat@biebrza.org.pl
Teléfono: +48 857380620
Fax: +48 857383021
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.biebrza.org.pl
Dirección del perfil de comprador: https://www.bip.biebrza.org.pl/redir,przetargi
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://www.bip.biebrza.org.pl/redir,przetargi
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Państwowa osoba prawna
I.5)Principal actividad
Medio ambiente

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Przygotowanie projektu planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego

Número de referencia: ZP.26.11.2019
II.1.2)Código CPV principal
90712000 Planificación medioambiental
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania projektu planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 8 158 781.64 PLN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 2
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Przygotowanie projektu planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego

Lote nº: I
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90720000 Protección del medio ambiente
73111000 Servicios de laboratorio de investigación
72400000 Servicios de Internet
55520000 Servicios de suministro de comidas desde el exterior
79950000 Servicios de organización de exposiciones, ferias y congresos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL84 Podlaskie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar Biebrzańskiego Parku Narodowego.

II.2.4)Descripción del contrato:

Część I zamówienia obejmuje:

a) Przygotowanie projektu planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego (BbPN), tj.:

— przeprowadzenie inwentaryzacji i/lub monitoringu wraz z diagnozą stanu zasobów, tworów i składników przyrody, zasobów krajobrazowych oraz dziedzictwa kulturowego parku,

— przygotowanie 11 operatów planu ochrony,

— przygotowanie syntezy planu,

— przygotowanie projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Biebrzańskiego Parku Narodowego. Projekt planu ochrony BbPN powinien uwzględniać zakresy projektów planów zadań ochronnych (PZO) dla obszarów Natura 2000: „Dolina Biebrzy” PLH 20008 i „Ostoja Biebrzańska” PLB 20006 w przypadku nie ustanowienia ich aktami prawa miejscowego do czasu zakończenia prac nad planem ochrony, a w przypadku zatwierdzenia projektów PZO dla ww. obszarów w tym okresie - zapisy w projekcie planu ochrony powinny być kompatybilne z zapisami PZO dla części wymienionych obszarów, pokrywających się z obszarem parku.

b) Utworzenie i utrzymywanie strony internetowej o projekcie w okresie jego realizacji.

c) Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów i spotkań informacyjnych dla lokalnych samorządów i grup interesów oraz wymaganych ustawowo konsultacji społecznych przygotowanego projektu planu ochrony.

d) Uzyskanie wymaganych prawem opinii o przygotowanym projekcie planu ochrony BbPN.

e) Przygotowanie oceny skutków regulacji (OSR) do projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ w części I.

Zamawiający wymaga, aby wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpiło na warunkach i zasadach określonych we wzorze umowy (Załącznik nr 11 do SIWZ) i w załącznikach do umowy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Zdolność Wykonawcy do wykonania zamówienia / Ponderación: 60
Precio - Ponderación: 40
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 5 329 378.86 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 30/09/2022
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.04.00-00-0025/17 "Przygotowanie planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego"

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Przygotowanie operatu ochrony ekosystemów leśnych Biebrzańskiego Parku Narodowego

Lote nº: II
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90720000 Protección del medio ambiente
77231400 Servicios de inventario forestal
77231900 Servicios de planificación forestal sectorial
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL84 Podlaskie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar Biebrzańskiego Parku Narodowego.

II.2.4)Descripción del contrato:

Część II zamówienia obejmuje przygotowanie operatu ochrony ekosystemów leśnych Biebrzańskiego Parku Narodowe, w tym m.in.:

a) przeprowadzenie inwentaryzacji ekosystemów leśnych BbPN wraz z wyznaczeniem zasięgów lasów na gruncie w celu aktualizacji ewidencji gruntów BbPN na podstawie faktycznego zasięgu lasów,

b) przeprowadzenie monitoringu stanu ochrony 5 typów leśnych siedlisk przyrodniczych (91D0, 9170, 91I0, 91E0 i 91T0), będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy, na wskazanych 36 stanowiskach w granicach BbPN wraz z aktualizacją stanu ich ochrony w parku,

c) założenie ok. 800 kołowych powierzchni próbnych (KPP) do monitoringu stanu lasu i przeprowadzenie pomiarów,

d) przeprowadzenie aktualizacji diagnozy stanu zasobów leśnych parku,

e) wprowadzenie zgromadzonych danych do baz danych systemu GIS BbPN,

f) przygotowanie operatu ochrony ekosystemów leśnych BbPN (elaboratu).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku nr 1 do SIWZ w części II. Zamawiający wymaga, aby wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpiło na warunkach i zasadach określonych we wzorze umowy (załącznik nr 11a do SIWZ) i w załącznikach do umowy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Doświadczenie ekspertów zaangażowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Ponderación: 50
Precio - Ponderación: 50
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 2 829 402.78 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 30/09/2022
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.04.00-00-0025/17 "Przygotowanie planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego"

II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Dla obu części zamówienia:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa wykonawcy zapewnia wykonanie zamówienia.

Dla obu części zamówienia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że:

a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 1 000 000 PLN,

b) posiada w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, w których posiada rachunek, środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 100 000 PLN.

W sytuacji gdy wykonawca złoży ofertę na część I i II zamówienia, będzie zobowiązany posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w wysokości 1 500 000 PLN i środki na rachunku lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 200 000 PLN.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Dla I części zamówienia:

a) zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał doświadczenie w sporządzaniu: (1) planów ochrony krajowych form ochrony przyrody takich jak: plan ochrony parku narodowego, lub plan ochrony lub plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, lub plan ochrony rezerwatu przyrody; lub (2) planów ochrony/planów zarządzania dla obszarów chronionych w innych krajach, ustanowionych w oparciu o ich ustawodawstwo.

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie –wykonał co najmniej jedną usługę obejmującą swym zakresem przygotowanie planu ochrony krajowych form ochrony przyrody, takich jak: plan ochrony parku narodowego lub plan ochrony lub plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, lub plan ochrony rezerwatu przyrody, lub co najmniej jeden plan ochrony/plan zarządzania dla obszarów chronionych w innych krajach, ustanowionych w oparciu o ich ustawodawstwo, na kwotę nie mniejszą niż 1000 000 PLN brutto każda.

b) zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami (ekspertami), o kwalifikacjach i doświadczeniu wymienionych w rozdziale V pkt. 2 ppkt. 3 lit. od b.1 do b.12 SIWZ.

Dla II części zamówienia:

a) Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał doświadczenie w planowaniu ochrony ekosystemów leśnych. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:

a. 1 w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – wykonał co najmniej 2 usługi przygotowania planów urządzenia lasów wraz z prognozą oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko, zaopiniowane pozytywnie przez właściwy organ, przy czym wartość każdej z tych usług nie może być niższa niż 1 000 000 PLN brutto; lub

a. 2 w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał co najmniej 1 operat ochrony ekosystemów leśnych do planu ochrony dla parku narodowego, lub

a. 3 wykonał co najmniej 2 plany zarządzania dla obszarów chronionych, w których występowały ekosystemy leśne, w innych krajach, ustanowionych w oparciu o ich ustawodawstwo, z których co najmniej jeden był na kwotę nie mniejszą niż 500 000 PLN brutto.

b) zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami (ekspertami), o kwalifikacjach i doświadczeniu wymienionych w rozdziale V pkt. 2 ppkt. 3 lit. od b.1 do b.4 SIWZ.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Warunki realizacji umowy ujęte zostały we wzorze umowy (w przypadku I części zamówienia - załącznik nr 11 do SIWZ i w przypadku II części zamówienia - załącznik nr 11a do SIWZ) i w jej załącznikach stanowiących część dokumentacji w postępowaniu, udostępnionej na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://www.bip.biebrza.org.pl/redir,przetargi.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 16/07/2019
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 13/09/2019
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 16/07/2019
Hora local: 10:30
Lugar:

Biebrzański Park Narodowy, Osowiec-Twierdza 8, POLSKA, Sala nr 38.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Zamawiający zamieści na stronie internetowej: www.bip.biebrza.org.pl/redir,przetargi informacje z otwarcia ofert.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

1. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu,

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Oświadczenie, o którym mowa powyżej, wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). Wzór JEDZ określa rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z 5.1.2016 r., ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.Urz. UE z 6.1.2016, L 3/16). Rozporządzenie zawiera także załącznik 1 – Instrukcję, w której opisano sposób wypełnienia JEDZ. Z uwagi na konieczność podania w treści JEDZ znaczącej ilości informacji zamawiający zaleca skorzystanie z edytowalnej wersji tego dokumentu zamieszczonej na stronie zamawiającego w załączniku nr 10 do SIWZ lub na stronie https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia.

Zamawiający zaznacza, że w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji – Część IV Sekcja α JEDZ.

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ZamPublU.

4. Na wezwanie zamawiającego wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ZamPuIU wymienione w rozdziale VII pkt. 5 i 6 SIWZ.

5. Zamawiający zastosuje w niniejszym postępowaniu art. 24aa ust. 1 ZamPubIU, tj. dokona najpierw oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert na cały okres związania ofertą w wysokości 50 000 PLN w przypadku składania oferty na jedną część zamówienia oraz 100 000 PLN w przypadku składania oferty na dwie części zamówienia.

7. Zamawiający w przypadku I części zamówienia dopuszcza powierzenie wykonania jego części podwykonawcy, z wyjątkiem czynności w zakresie realizacji zadań zespołu syntezy planu ochrony polegających na: przygotowaniu syntezy planu ochrony, przygotowaniu projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony BbPN, organizacji zespołu wykonawców i koordynacji ich pracy, przygotowywaniu kwartalnych sprawozdań oraz na nadzorze nad jakością przekazywanej zamawiającemu dokumentacji. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

8. Oferta powinna być sporządzona z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych: pdf lub doc, lub docx i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

9. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty, dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

10. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie przed podpisaniem umowy.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ZamPublU.

2. Środki ochrony prawnej regulują przepisy zawarte w Dziale VI art. 179–198g ZamPublU.

3. Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu lub zaniechania czynności, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy, przysługuje odwołanie.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania tego rodzaju podpisu, w terminie:

5.1. 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ZamPublU, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

5.2. 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej,

5.3. 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, by mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Na rozstrzygniecie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/06/2019