Usługi - 269060-2019

10/06/2019    S110

Polska-Goniądz: Planowanie środowiska naturalnego

2019/S 110-269060

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Biebrzański Park Narodowy
Adres pocztowy: Osowiec - Twierdza 8
Miejscowość: Goniądz
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Kod pocztowy: 19-110
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Powałko
E-mail: sekretariat@biebrza.org.pl
Tel.: +48 857380620
Faks: +48 857383021

Adresy internetowe:

Główny adres: www.biebrza.org.pl

Adres profilu nabywcy: https://www.bip.biebrza.org.pl/redir,przetargi

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.bip.biebrza.org.pl/redir,przetargi
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowa osoba prawna
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przygotowanie projektu planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego

Numer referencyjny: ZP.26.11.2019
II.1.2)Główny kod CPV
90712000 Planowanie środowiska naturalnego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania projektu planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 8 158 781.64 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Przygotowanie projektu planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego

Część nr: I
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90720000 Ochrona środowiska
73111000 Laboratoryjne usługi badawcze
72400000 Usługi internetowe
55520000 Usługi dostarczania posiłków
79950000 Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar Biebrzańskiego Parku Narodowego.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część I zamówienia obejmuje:

a) Przygotowanie projektu planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego (BbPN), tj.:

— przeprowadzenie inwentaryzacji i/lub monitoringu wraz z diagnozą stanu zasobów, tworów i składników przyrody, zasobów krajobrazowych oraz dziedzictwa kulturowego parku,

— przygotowanie 11 operatów planu ochrony,

— przygotowanie syntezy planu,

— przygotowanie projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Biebrzańskiego Parku Narodowego. Projekt planu ochrony BbPN powinien uwzględniać zakresy projektów planów zadań ochronnych (PZO) dla obszarów Natura 2000: „Dolina Biebrzy” PLH 20008 i „Ostoja Biebrzańska” PLB 20006 w przypadku nie ustanowienia ich aktami prawa miejscowego do czasu zakończenia prac nad planem ochrony, a w przypadku zatwierdzenia projektów PZO dla ww. obszarów w tym okresie - zapisy w projekcie planu ochrony powinny być kompatybilne z zapisami PZO dla części wymienionych obszarów, pokrywających się z obszarem parku.

b) Utworzenie i utrzymywanie strony internetowej o projekcie w okresie jego realizacji.

c) Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów i spotkań informacyjnych dla lokalnych samorządów i grup interesów oraz wymaganych ustawowo konsultacji społecznych przygotowanego projektu planu ochrony.

d) Uzyskanie wymaganych prawem opinii o przygotowanym projekcie planu ochrony BbPN.

e) Przygotowanie oceny skutków regulacji (OSR) do projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ w części I.

Zamawiający wymaga, aby wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpiło na warunkach i zasadach określonych we wzorze umowy (Załącznik nr 11 do SIWZ) i w załącznikach do umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Zdolność Wykonawcy do wykonania zamówienia / Waga: 60
Cena - Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 5 329 378.86 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.04.00-00-0025/17 "Przygotowanie planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego"

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Przygotowanie operatu ochrony ekosystemów leśnych Biebrzańskiego Parku Narodowego

Część nr: II
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90720000 Ochrona środowiska
77231400 Usługi oceny zasobów leśnych
77231900 Usługi sektorowego planowania lasów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar Biebrzańskiego Parku Narodowego.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część II zamówienia obejmuje przygotowanie operatu ochrony ekosystemów leśnych Biebrzańskiego Parku Narodowe, w tym m.in.:

a) przeprowadzenie inwentaryzacji ekosystemów leśnych BbPN wraz z wyznaczeniem zasięgów lasów na gruncie w celu aktualizacji ewidencji gruntów BbPN na podstawie faktycznego zasięgu lasów,

b) przeprowadzenie monitoringu stanu ochrony 5 typów leśnych siedlisk przyrodniczych (91D0, 9170, 91I0, 91E0 i 91T0), będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy, na wskazanych 36 stanowiskach w granicach BbPN wraz z aktualizacją stanu ich ochrony w parku,

c) założenie ok. 800 kołowych powierzchni próbnych (KPP) do monitoringu stanu lasu i przeprowadzenie pomiarów,

d) przeprowadzenie aktualizacji diagnozy stanu zasobów leśnych parku,

e) wprowadzenie zgromadzonych danych do baz danych systemu GIS BbPN,

f) przygotowanie operatu ochrony ekosystemów leśnych BbPN (elaboratu).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku nr 1 do SIWZ w części II. Zamawiający wymaga, aby wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpiło na warunkach i zasadach określonych we wzorze umowy (załącznik nr 11a do SIWZ) i w załącznikach do umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie ekspertów zaangażowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Waga: 50
Cena - Waga: 50
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 829 402.78 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.04.00-00-0025/17 "Przygotowanie planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego"

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Dla obu części zamówienia:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa wykonawcy zapewnia wykonanie zamówienia.

Dla obu części zamówienia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że:

a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 1 000 000 PLN,

b) posiada w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, w których posiada rachunek, środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 100 000 PLN.

W sytuacji gdy wykonawca złoży ofertę na część I i II zamówienia, będzie zobowiązany posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w wysokości 1 500 000 PLN i środki na rachunku lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 200 000 PLN.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Dla I części zamówienia:

a) zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał doświadczenie w sporządzaniu: (1) planów ochrony krajowych form ochrony przyrody takich jak: plan ochrony parku narodowego, lub plan ochrony lub plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, lub plan ochrony rezerwatu przyrody; lub (2) planów ochrony/planów zarządzania dla obszarów chronionych w innych krajach, ustanowionych w oparciu o ich ustawodawstwo.

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie –wykonał co najmniej jedną usługę obejmującą swym zakresem przygotowanie planu ochrony krajowych form ochrony przyrody, takich jak: plan ochrony parku narodowego lub plan ochrony lub plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, lub plan ochrony rezerwatu przyrody, lub co najmniej jeden plan ochrony/plan zarządzania dla obszarów chronionych w innych krajach, ustanowionych w oparciu o ich ustawodawstwo, na kwotę nie mniejszą niż 1000 000 PLN brutto każda.

b) zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami (ekspertami), o kwalifikacjach i doświadczeniu wymienionych w rozdziale V pkt. 2 ppkt. 3 lit. od b.1 do b.12 SIWZ.

Dla II części zamówienia:

a) Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał doświadczenie w planowaniu ochrony ekosystemów leśnych. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:

a. 1 w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – wykonał co najmniej 2 usługi przygotowania planów urządzenia lasów wraz z prognozą oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko, zaopiniowane pozytywnie przez właściwy organ, przy czym wartość każdej z tych usług nie może być niższa niż 1 000 000 PLN brutto; lub

a. 2 w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał co najmniej 1 operat ochrony ekosystemów leśnych do planu ochrony dla parku narodowego, lub

a. 3 wykonał co najmniej 2 plany zarządzania dla obszarów chronionych, w których występowały ekosystemy leśne, w innych krajach, ustanowionych w oparciu o ich ustawodawstwo, z których co najmniej jeden był na kwotę nie mniejszą niż 500 000 PLN brutto.

b) zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami (ekspertami), o kwalifikacjach i doświadczeniu wymienionych w rozdziale V pkt. 2 ppkt. 3 lit. od b.1 do b.4 SIWZ.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy ujęte zostały we wzorze umowy (w przypadku I części zamówienia - załącznik nr 11 do SIWZ i w przypadku II części zamówienia - załącznik nr 11a do SIWZ) i w jej załącznikach stanowiących część dokumentacji w postępowaniu, udostępnionej na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://www.bip.biebrza.org.pl/redir,przetargi.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/07/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 13/09/2019
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 16/07/2019
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Biebrzański Park Narodowy, Osowiec-Twierdza 8, POLSKA, Sala nr 38.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Zamawiający zamieści na stronie internetowej: www.bip.biebrza.org.pl/redir,przetargi informacje z otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu,

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Oświadczenie, o którym mowa powyżej, wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). Wzór JEDZ określa rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z 5.1.2016 r., ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.Urz. UE z 6.1.2016, L 3/16). Rozporządzenie zawiera także załącznik 1 – Instrukcję, w której opisano sposób wypełnienia JEDZ. Z uwagi na konieczność podania w treści JEDZ znaczącej ilości informacji zamawiający zaleca skorzystanie z edytowalnej wersji tego dokumentu zamieszczonej na stronie zamawiającego w załączniku nr 10 do SIWZ lub na stronie https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia.

Zamawiający zaznacza, że w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji – Część IV Sekcja α JEDZ.

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ZamPublU.

4. Na wezwanie zamawiającego wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ZamPuIU wymienione w rozdziale VII pkt. 5 i 6 SIWZ.

5. Zamawiający zastosuje w niniejszym postępowaniu art. 24aa ust. 1 ZamPubIU, tj. dokona najpierw oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert na cały okres związania ofertą w wysokości 50 000 PLN w przypadku składania oferty na jedną część zamówienia oraz 100 000 PLN w przypadku składania oferty na dwie części zamówienia.

7. Zamawiający w przypadku I części zamówienia dopuszcza powierzenie wykonania jego części podwykonawcy, z wyjątkiem czynności w zakresie realizacji zadań zespołu syntezy planu ochrony polegających na: przygotowaniu syntezy planu ochrony, przygotowaniu projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony BbPN, organizacji zespołu wykonawców i koordynacji ich pracy, przygotowywaniu kwartalnych sprawozdań oraz na nadzorze nad jakością przekazywanej zamawiającemu dokumentacji. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

8. Oferta powinna być sporządzona z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych: pdf lub doc, lub docx i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

9. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty, dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

10. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie przed podpisaniem umowy.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ZamPublU.

2. Środki ochrony prawnej regulują przepisy zawarte w Dziale VI art. 179–198g ZamPublU.

3. Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu lub zaniechania czynności, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy, przysługuje odwołanie.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania tego rodzaju podpisu, w terminie:

5.1. 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ZamPublU, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

5.2. 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej,

5.3. 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, by mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Na rozstrzygniecie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/06/2019