Lieferungen - 269109-2022

20/05/2022    S98

България-Якоруда: Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства

2022/S 098-269109

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЯКОРУДА"
Национален регистрационен номер: 2016275060138
Пощенски адрес: ул. ХАДЖИ НИКОЛА ВАРДЕВ №.1
Град: гр.Якоруда
код NUTS: BG413 Благоевград / Blagoevgrad
Пощенски код: 2790
Държава: България
Лице за контакт: Ivan Diviziev Diviziev
Електронна поща: dgsyakoruda@abv.bg
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.dgs-yakoruda.com/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/10685
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Дейности по Закона за горите

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Техническо обслужване на моторни превозни средства /МПС/, включващо основен, текущ ремонт и профилактика на МПС, доставка на резервни части и аксесоари за нуждите на ТП „ДГС Якоруда”

II.1.2)Основен CPV код
34300000 Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

С настоящата обществена поръчка се цели да се избере изпълнител, който да извършва техническо обслужване на моторни превозни средства, включващо основен, текущ ремонт и профилактика на МПС, доставка на резервни части и аксесоари профилактика, диагностика, обслужване и ремонт на двигател, ходова част, спирачна система, горивна система, запалителна уредба, кормилна уредба, съединител, скоростна кутия, диференциал, смяна на консумативи (масла, филтри, антифриз, спирачна течност), подмяна на ауспухови тръби и гърнета, диагностика, ремонт и пълнене на климатроник/климатик и ремонт на охладително – отоплителната инсталация, както и цялостна поддръжка, извън посочената по-горе при възникнала необходимост от това на МПС, стопанисвани от ТП „ДГС Якоруда“.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34300000 Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413 Благоевград / Blagoevgrad
Основно място на изпълнение:

гр. Якоруда, ул. "Хаджи Никола Вардев" № 1 и/или сервизна база/бази на избрания изпълнител.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

С настоящата обществена поръчка се цели да се избере изпълнител, който да извършва техническо обслужване на моторни превозни средства, включващо основен, текущ ремонт и профилактика на МПС, доставка на резервни части и аксесоари профилактика, диагностика, обслужване и ремонт на двигател, ходова част, спирачна система, горивна система, запалителна уредба, кормилна уредба, съединител, скоростна кутия, диференциал, смяна на консумативи (масла, филтри, антифриз, спирачна течност), подмяна на ауспухови тръби и гърнета, диагностика, ремонт и пълнене на климатроник/климатик и ремонт на охладително – отоплителната инсталация, както и цялостна поддръжка, извън посочената по-горе при възникнала необходимост от това на МПС, стопанисвани от ТП „ДГС Якоруда“.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Представлява общият сбор на единичните цени предложени от участника на посочения в техн. спецификация списък на резервни части / Тежест: 50
Критерий за качество - Име: Представлява отдалеченост в колометри на сервизната база от седалището на ТП „ДГС Якоруда“ / Тежест: 30
Критерий за качество - Име: Представлява предложена търговска отстъпка в % от единичните цени за резервни части извън посочения списък / Тежест: 10
Критерий за качество - Име: Представлява предложена крайна цена за един сервизен час труд (от 60 минути) без ДДС за извършване на ремонти и влагане на резервни части и консумативи / Тежест: 10
Критерий, свързан с разходи - Име: Представлява общият сбор на единичните цени предложени от участника на посочения в техн. спецификация списък на резервни части / Тежест: 50
Критерий, свързан с разходи - Име: Представлява отдалеченост в колометри на сервизната база от седалището на ТП „ДГС Якоруда“ / Тежест: 30
Критерий, свързан с разходи - Име: Представлява предложена търговска отстъпка в % от единичните цени за резервни части извън посочения списък / Тежест: 10
Критерий, свързан с разходи - Име: Представлява предложена крайна цена за един сервизен час труд (от 60 минути) без ДДС за извършване на ремонти и влагане на резервни части и консумативи / Тежест: 10
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2022/S 066-173592
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Наименование:

„Техническо обслужване на моторни превозни средства /МПС/, включващо основен, текущ ремонт и профилактика на МПС, доставка на резервни части и аксесоари за нуждите на ТП „ДГС Якоруда” за срок от 24 ме

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

В определения срок за получаване на оферти в системата ЦАИС ЕОП няма подадена нито една оферта за участие в процедурата.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл 197 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
17/05/2022