Diensten - 269176-2015

Beknopt weergeven

31/07/2015    S146    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Norwich: Gezondheidszorg en maatschappelijk werk

2015/S 146-269176

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Norfolk County Council
Postadres: RM 117 County Hall, Martineau Lane
Plaats: Norwich
Postcode: NR1 1DH
Land: Verenigd Koninkrijk
Ter attentie van: Annie Southgate
E-mail: sourcingteam@norfolk.gov.uk

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.norfolk.gov.uk

Adres van het kopersprofiel: www.In-Tendhost.co.uk

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

85000000, 80000000, 85323000, 80340000

Beschrijving
Gezondheidszorg en maatschappelijk werk.
Diensten voor onderwijs en opleiding.
Diensten voor maatschappelijke gezondheidszorg.
Diensten voor bijzonder onderwijs.

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 4.9.2015
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
4.9.2015 - 14:00
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Engels.