Lieferungen - 269224-2022

20/05/2022    S98

Polen-Żnin: Kraftfahrzeuge für besondere Zwecke

2022/S 098-269224

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WiK" Sp. z o.o. w Żninie
Postanschrift: ul. Mickiewicza 22 a
Ort: Żnin
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 88-400
Land: Polen
E-Mail: m.piechowiak@wikznin.pl
Telefon: +48 885231685
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://wikznin.pl/
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/zwik_znin
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Pobór i uzdatnianie wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa samochodu do czyszczenia kanalizacji

Referenznummer der Bekanntmachung: 016/JRP/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34144000 Kraftfahrzeuge für besondere Zwecke
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu do czyszczenia kanalizacji na potrzeby Zamawiającego, niebędącego prototypem, dostarczenie do siedziby Zamawiającego oraz jego uruchomienie i przeszkolenie z obsługi

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 290 000.00 EUR
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu do czyszczenia kanalizacji na potrzeby Zamawiającego, niebędącego prototypem, dostarczenie do siedziby Zamawiającego oraz jego uruchomienie i przeszkolenie z obsługi.

2.W dniu dostarczenia pojazdu Wykonawca zapewni co najmniej dwudniowe szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie obsługi pojazdu dla pracowników Zamawiającego.

3.Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym i być dopuszczony do poruszania się po drogach publicznych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r, Prawo o ruchu drogowym (Dz. i. z 2020 r. poz. 110, z później. zm.).

4.Pojazd musi posiadać świadectwo homologacji lub inny dokument dopuszczający do ruchu drogowego na terenie UE.

5.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ.

6.Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) przedmiot zamówienia obejmuje zakres określony kodem 34144000-8 - Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania.

7.Zamawiający wymaga udzielenia 24-miesięcznej gwarancji na dostarczony kompletny pojazd bez limitu przebiegu km oraz minimum 36-miesięcznej gwarancji na zabudowę bez limitu mtg.

8.Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał serwis pojazdu oraz zabudowy zlokalizowany na terenie Polski.

9.Oferowany pojazd wraz z zabudową nie może być prototypem.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Gwarancja na zabudowę / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 80
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Numer identyfikacyjny projektu:POIS.02.03.00-00-0231/17-00

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 017-040051
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa samochodu do czyszczenia kanalizacji

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
13/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Pojazdy Komunalne Tymborowscy Sp. z o.o.
Postanschrift: Inwestycyjna 21
Ort: Nowiny
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 26-052
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 357 283.32 EUR
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 290 000.00 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Oferta musi zostać zabezpieczona wadium w wysokości 30 000,00 złotych.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed zawarciem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% całkowitej ceny brutto podanej w ofercie.

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy zakupowej. Zamawiający prosi o przekazanie pytań również w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas na udzielenie wyjaśnień.

4. W celu potwierdzenia zgodności oferowanego pojazdu z wymaganiami zamawiającego przedstawionymi w załączniku nr 2 do SWZ, do oferty należy dołączyć następujące przedmiotowe środki dowodowe:

1) Specyfikację techniczną oferowanego pojazdu sporządzoną wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 a do SWZ;

2) Dokument potwierdzający, że oferowany pojazd spełnia normy emisji spalin nie mniejsze niż EURO 6.

3) Dokument potwierdzający, że oferowany pojazd wraz z zabudową nie jest prototypem i jest sprawdzony w działaniu podczas eksploatacji.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza przy Urzędzie Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587800
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza przy Urzędzie Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587800
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022