Lieferungen - 269230-2022

20/05/2022    S98

България-Несебър: Външни гуми с лек и тежък режим на експлоатация

2022/S 098-269230

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ОБЩИНА НЕСЕБЪР
Национален регистрационен номер: 000057122
Пощенски адрес: ул. ЕДЕЛВАЙС №.10
Град: гр.Несебър
код NUTS: BG341 Бургас / Burgas
Пощенски код: 8230
Държава: България
Лице за контакт: Сюрея Адем Исуф
Електронна поща: uopnesebar@abv.bg
Телефон: +359 55429399
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://nessebarinfo.com/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/28046
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

"Доставка, монтаж, демонтаж и баланс на гуми за служебните автомобилите на Община Несебър"

II.1.2)Основен CPV код
34350000 Външни гуми с лек и тежък режим на експлоатация
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на настоящата поръчка е „Доставка, монтаж, демонтаж и баланс на гуми за служебните автомобилите на Община Несебър”, чрез провеждане на  открита процедура по реда на чл. 74 от ЗОП, на основание чл. 18, ал. 1, т. 1, във вр. с чл. 20, ал. 1, т. 1 б) от ЗОП. В предмета на поръчката са включени следните дейности: доставка, монтаж, демонтаж и баланс на автомобилни гуми за служебните автомобилите на Община Несебър. Видове и количества автомобилни гуми са посочени в Таблица № 1, неразделна част от техническата спецификация.

Участниците следва да имат възможност да доставят всички размери автомобилни гуми, посочени в таблица № 1, неразделна част от техническата спецификация, като гумите следва да отговарят на техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

Дейностите, включени в предмета на поръчката ще се извършват след предварително подадена заявка от страна на Възложителя, чрез упълномощено длъжностно лице, като монтажа, демонтажа, баланса и съпътстващите ги дейности

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34350000 Външни гуми с лек и тежък режим на експлоатация
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341 Бургас / Burgas
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на настоящата поръчка е „Доставка, монтаж, демонтаж и баланс на гуми за служебните автомобилите на Община Несебър”, чрез провеждане на  открита процедура по реда на чл. 74 от ЗОП, на основание чл. 18, ал. 1, т. 1, във вр. с чл. 20, ал. 1, т. 1 б) от ЗОП. В предмета на поръчката са включени следните дейности: доставка, монтаж, демонтаж и баланс на автомобилни гуми за служебните автомобилите на Община Несебър. Видове и количества автомобилни гуми са посочени в Таблица № 1, неразделна част от техническата спецификация.

Участниците следва да имат възможност да доставят всички размери автомобилни гуми, посочени в таблица № 1, неразделна част от техническата спецификация, като гумите следва да отговарят на техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

Дейностите, включени в предмета на поръчката ще се извършват след предварително подадена заявка от страна на Възложителя, чрез упълномощено длъжностно лице, като монтажа, демонтажа, баланса и съпътстващите ги дейности ще бъдат извършени в рамките на деня на доставката на автомобилните гуми.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Срок за изпълнение на доставката след подадена заявка от Възложителя / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2022/S 052-134618
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Наименование:

"Доставка, монтаж, демонтаж и баланс на гуми за служебните автомобилите на Община Несебър"

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

На основание чл. 196, ал. 1, т. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП, решението за откриване на процедура подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок, считано от изтичането на срока по чл. 100 ал. 3 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
17/05/2022