Lieferungen - 269256-2022

20/05/2022    S98

Polen-Olsztyn: Elektrofahrzeuge

2022/S 098-269256

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Województwo Warmińsko Mazurskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.
Nationale Identifikationsnummer: 7392974001
Postanschrift: ul. Pstrowskiego 28 b
Ort: Olsztyn
NUTS-Code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Postleitzahl: 10-602
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Jacek Kalejta
E-Mail: jacek.kalejta@zdw.olsztyn.pl
Telefon: +48 875201540
Fax: +48 875201540
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.zdw.olsztyn.pl
Adresse des Beschafferprofils: www.zdw.olsztyn.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Zarządzanie drogami

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Zakup wraz z dostawą 5 szt. samochodów osobowych o napędzie elektrycznym dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie”

Referenznummer der Bekanntmachung: ZDW/RDW.O/PN-1/3220/16/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34144900 Elektrofahrzeuge
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest zakup 5 szt. samochodów osobowych o napędzie elektrycznym dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, z dostawą do:

- 1 szt. do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Olecku, 19-400 Olecko, ul. Wojska Polskiego 12;

- 2 szt. do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, 10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 28b;

- 2 szt. do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Elblągu, 82-300 Elbląg, ul. Junaków 3.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do SWZ i został zamieszczony na Platformie przetargowej Zamawiającego.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Hauptort der Ausführung:

Dostawa samochodów do miejscowości: Olecko, Olsztyn i Elbląg

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest zakup 5 szt. samochodów osobowych o napędzie elektrycznym dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, z dostawą do:

- 1 szt. do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Olecku, 19-400 Olecko, ul. Wojska Polskiego 12;

- 2 szt. do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, 10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 28b;

- 2 szt. do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Elblągu, 82-300 Elbląg, ul. Junaków 3.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do SWZ i został zamieszczony na Platformie przetargowej Zamawiającego.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: "gwarancja na baterię" zasilającą do samochodu / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 056-146010
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

W prowadzonym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587801
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby dwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587801
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów pzp.

1. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX ‘’Środki ochrony

prawnej” pzp.

Terminy składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,

jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,

jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub

wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia

dokumentów zamówienia na stronie internetowej

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień.

4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie

przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w

terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

3) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587801
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022