Lieferungen - 269269-2022

20/05/2022    S98

България-София: Материали, използвани в строителството на железопътни линии

2022/S 098-269269

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ДП
Национален регистрационен номер: 130823243
Пощенски адрес: бул. "Княгиня Мария Луиза” № 110
Град: гр. София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1233
Държава: България
Лице за контакт: Йордан Йорданов
Електронна поща: j.jordanov@rail-infra.bg
Телефон: +359 29322403
Факс: +359 29310663
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.rail-infra.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/1213
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Поддържане на жп инфраструктура

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на болтове за железен път”

II.1.2)Основен CPV код
34946100 Материали, използвани в строителството на железопътни линии
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на болтове за железен път:

- Болт за стоманобетони траверси СТ-4/ТС-ЖИ-004-2006 - чертеж 1 с клас на якост 5.6/ - 62 200 броя;

- Болтове за връзки за релси М 24х130 мм с клас на якост 5.6 /ТС-ЖИ-004-2006 чертеж 2/ - 13 200 броя

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34946100 Материали, използвани в строителството на железопътни линии
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

„франко“ земя склад на Изпълнителя на територията на Р България

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на болтове за железен път:

- Болт за стоманобетони траверси СТ-4/ТС-ЖИ-004-2006 - чертеж 1 с клас на якост 5.6/ - 62 200 броя;

- Болтове за връзки за релси М 24х130 мм с клас на якост 5.6 /ТС-ЖИ-004-2006 чертеж 2/ - 13 200 броя

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2021/S 154-409114
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Наименование:

„Доставка на болтове за железен път”

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Съгласно чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
17/05/2022