Suministros - 269270-2020

10/06/2020    S111

Polonia-Słubice: Reactivos de laboratorio

2020/S 111-269270

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi w Słubicach Sp. z o.o.
Número de identificación fiscal: ZP/N/03/20
Dirección postal: ul. Nadodrzańska 6
Localidad: Słubice
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 69-100
País: Polonia
Persona de contacto: Iwona Barańczuk, Anna Urbańczyk
Correo electrónico: zamowienia@szpitalslubice.pl
Teléfono: +48 957501412
Fax: +48 957501412
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.szpitalslubice.pl
Dirección del perfil de comprador: https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalslubice
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalslubice
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalslubice
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych wraz z dzierżawą analizatorów i dodatkowego sprzętu do medycznego laboratorium diagnostycznego przez okres 48 miesięcy

Número de referencia: ZP/N/03/20
II.1.2)Código CPV principal
33696500 Reactivos de laboratorio
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz dzierżawa analizatorów i dodatkowego sprzętu do medycznego laboratorium diagnostycznego przez okres 48 miesięcy od dnia podpisania umowy przez obie strony.

Przedmiot zamówienia podzielono na 5 części:

CZĘŚĆ NR 1 - SYSTEM DIAGNOSTYCZNY DO BADAŃ Z ZAKRESU BIOCHEMII I IMMUNOCHEMII

CZĘŚĆ NR 2 - SYSTEM DO BADANIA MOCZU

CZĘŚĆ NR 3 - SYSTEM DO BADANIA MORFOLOGII KRWI 5 DIFF Z PODAJNIKIEM PRÓBEK

CZĘŚĆ NR 4 - SYSTEM DO BADANIA GAZOMETRII, RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ, ELEKTROLITÓW I KOOKSYMETRII WE KRWI

CZĘŚĆ NR 5 - SYSTEM DO BADANIA HEMOSTAZY

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (parametry graniczne/wymagane najmowanego sprzętu, odczynniki, materiały kontrolne i zużywalne) wraz z szacunkową ilością stanowi dodatek nr 2 do siwz (załącznik nr 1 do oferty) będący integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

CZĘŚĆ NR 1 - SYSTEM DIAGNOSTYCZNY DO BADAŃ Z ZAKRESU BIOCHEMII I IMMUNOCHEMII

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33696500 Reactivos de laboratorio
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne w siedzibie NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o., ul. Nadodrzańska 6.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz dzierżawa analizatorów i dodatkowego sprzętu do medycznego laboratorium diagnostycznego przez okres 48 miesięcy od dnia podpisania umowy przez obie strony.

CZĘŚĆ NR 1 - SYSTEM DIAGNOSTYCZNY DO BADAŃ Z ZAKRESU BIOCHEMII I IMMUNOCHEMII.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (parametry graniczne/wymagane najmowanego sprzętu, odczynniki, materiały kontrolne i zużywalne) wraz z szacunkową ilością stanowi dodatek nr 2 do siwz (załącznik nr 1 do oferty) będący integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wskazane z załączniku parametry uważa się za konieczne do spełnienia. Niespełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty.

Opis/ parametry graniczne sprzętu oraz załączniki cenowe utworzono w odrębnych arkuszach.

Wymagane jest, aby w dodatku nr 2 do siwz (załącznik nr 1 do oferty) Wykonawca wypełnił wszystkie tabele w poszczególnych arkuszach. Tabela odpowiednio winna mieć wypełnione wszystkie rubryki. Niewypełnienie chociaż jednej rubryki (kolumna, wiersz) skutkować będzie odrzuceniem oferty w trybie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.

Wykonawca winien wypełnić dodatek nr 2 do siwz (załącznik nr 1 do oferty) wg wskazań podanych powyżej, dla tych części, na które składa ofertę. Dla każdej części utworzono osobny plik. Każdy plik zawiera kilka arkuszy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Podane w załączniku nr 1 do oferty wielkości są wielkościami szacunkowymi w skali 48 miesięcy i służą tylko do celów porównania ofert.

Mogą one ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy, w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.

Ostateczna wartość przedmiotu umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia pomnożonego przez cenę jednostkową z zastrzeżeniem, że minimalny poziom realizacji umowy nie będzie mniejszy niż 60 % jej maksymalnej wartości. Jednocześnie Zamawiający, w ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości poszczególnych pozycji, będących przedmiotem zamówienia, pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnej wartości umowy.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Wadium: 25 100,00 PLN

Szczegółowe informacje w rozdz. 17 SIWZ.

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, może zostać wezwany do złożenia dokumentów wymienionych w rozdz.14 pkt 5 siwz,

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

CZĘŚĆ NR 2 - SYSTEM DO BADANIA MOCZU

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33696500 Reactivos de laboratorio
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne w siedzibie NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o., ul. Nadodrzańska 6.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz dzierżawa analizatorów i dodatkowego sprzętu do medycznego laboratorium diagnostycznego przez okres 48 miesięcy od dnia podpisania umowy przez obie strony.

CZĘŚĆ NR 2 - SYSTEM DO BADANIA MOCZU.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (parametry graniczne/wymagane najmowanego sprzętu, odczynniki, materiały kontrolne i zużywalne) wraz z szacunkową ilością stanowi dodatek nr 2 do siwz (załącznik nr 1 do oferty) będący integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wskazane z załączniku parametry uważa się za konieczne do spełnienia. Niespełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty.

Opis/ parametry graniczne sprzętu oraz załączniki cenowe utworzono w odrębnych arkuszach.

Wymagane jest, aby w dodatku nr 2 do siwz (załącznik nr 1 do oferty) Wykonawca wypełnił wszystkie tabele w poszczególnych arkuszach. Tabela odpowiednio winna mieć wypełnione wszystkie rubryki. Niewypełnienie chociaż jednej rubryki (kolumna, wiersz) skutkować będzie odrzuceniem oferty w trybie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.

Wykonawca winien wypełnić dodatek nr 2 do siwz (załącznik nr 1 do oferty) wg wskazań podanych powyżej, dla tych części, na które składa ofertę. Dla każdej części utworzono osobny plik. Każdy plik zawiera kilka arkuszy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Podane w załączniku nr 1 do oferty wielkości są wielkościami szacunkowymi w skali 48 miesięcy i służą tylko do celów porównania ofert.

Mogą one ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy, w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.

Ostateczna wartość przedmiotu umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia pomnożonego przez cenę jednostkową z zastrzeżeniem, że minimalny poziom realizacji umowy nie będzie mniejszy niż 60 % jej maksymalnej wartości. Jednocześnie Zamawiający, w ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości poszczególnych pozycji, będących przedmiotem zamówienia, pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnej wartości umowy.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Wadium: 1 000,00 PLN

Szczegółowe informacje w rozdz. 17 SIWZ.

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, może zostać wezwany do złożenia dokumentów wymienionych w rozdz.14 pkt 5 siwz,

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

CZĘŚĆ NR 3 - SYSTEM DO BADANIA MORFOLOGII KRWI 5 DIFF Z PODAJNIKIEM PRÓBEK

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33696500 Reactivos de laboratorio
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne w siedzibie NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o., ul. Nadodrzańska 6.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz dzierżawa analizatorów i dodatkowego sprzętu do medycznego laboratorium diagnostycznego przez okres 48 miesięcy od dnia podpisania umowy przez obie strony.

CZĘŚĆ NR 3 - SYSTEM DO BADANIA MORFOLOGII KRWI 5 DIFF Z PODAJNIKIEM PRÓBEK.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (parametry graniczne/wymagane najmowanego sprzętu, odczynniki, materiały kontrolne i zużywalne) wraz z szacunkową ilością stanowi dodatek nr 2 do siwz (załącznik nr 1 do oferty) będący integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wskazane z załączniku parametry uważa się za konieczne do spełnienia. Niespełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty.

Opis/ parametry graniczne sprzętu oraz załączniki cenowe utworzono w odrębnych arkuszach.

Wymagane jest, aby w dodatku nr 2 do siwz (załącznik nr 1 do oferty) Wykonawca wypełnił wszystkie tabele w poszczególnych arkuszach. Tabela odpowiednio winna mieć wypełnione wszystkie rubryki. Niewypełnienie chociaż jednej rubryki (kolumna, wiersz) skutkować będzie odrzuceniem oferty w trybie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.

Wykonawca winien wypełnić dodatek nr 2 do siwz (załącznik nr 1 do oferty) wg wskazań podanych powyżej, dla tych części, na które składa ofertę. Dla każdej części utworzono osobny plik. Każdy plik zawiera kilka arkuszy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Podane w załączniku nr 1 do oferty wielkości są wielkościami szacunkowymi w skali 48 miesięcy i służą tylko do celów porównania ofert.

Mogą one ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy, w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.

Ostateczna wartość przedmiotu umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia pomnożonego przez cenę jednostkową z zastrzeżeniem, że minimalny poziom realizacji umowy nie będzie mniejszy niż 60 % jej maksymalnej wartości. Jednocześnie Zamawiający, w ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości poszczególnych pozycji, będących przedmiotem zamówienia, pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnej wartości umowy.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Wadium: 4 400,00 PLN

Szczegółowe informacje w rozdz. 17 SIWZ.

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, może zostać wezwany do złożenia dokumentów wymienionych w rozdz.14 pkt 5 siwz,

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

CZĘŚĆ NR 4 - SYSTEM DO BADANIA GAZOMETRII, RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ, ELEKTROLITÓW I KOOKSYMETRII WE KRWI

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33696500 Reactivos de laboratorio
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne w siedzibie NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o., ul. Nadodrzańska 6.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz dzierżawa analizatorów i dodatkowego sprzętu do medycznego laboratorium diagnostycznego przez okres 48 miesięcy od dnia podpisania umowy przez obie strony.

CZĘŚĆ NR 4 - SYSTEM DO BADANIA GAZOMETRII, RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ, ELEKTROLITÓW I KOOKSYMETRII WE KRWI.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (parametry graniczne/wymagane najmowanego sprzętu, odczynniki, materiały kontrolne i zużywalne) wraz z szacunkową ilością stanowi dodatek nr 2 do siwz (załącznik nr 1 do oferty) będący integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wskazane z załączniku parametry uważa się za konieczne do spełnienia. Niespełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty.

Opis/ parametry graniczne sprzętu oraz załączniki cenowe utworzono w odrębnych arkuszach.

Wymagane jest, aby w dodatku nr 2 do siwz (załącznik nr 1 do oferty) Wykonawca wypełnił wszystkie tabele w poszczególnych arkuszach. Tabela odpowiednio winna mieć wypełnione wszystkie rubryki. Niewypełnienie chociaż jednej rubryki (kolumna, wiersz) skutkować będzie odrzuceniem oferty w trybie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.

Wykonawca winien wypełnić dodatek nr 2 do siwz (załącznik nr 1 do oferty) wg wskazań podanych powyżej, dla tych części, na które składa ofertę. Dla każdej części utworzono osobny plik. Każdy plik zawiera kilka arkuszy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Podane w załączniku nr 1 do oferty wielkości są wielkościami szacunkowymi w skali 48 miesięcy i służą tylko do celów porównania ofert.

Mogą one ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy, w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.

Ostateczna wartość przedmiotu umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia pomnożonego przez cenę jednostkową z zastrzeżeniem, że minimalny poziom realizacji umowy nie będzie mniejszy niż 60 % jej maksymalnej wartości. Jednocześnie Zamawiający, w ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości poszczególnych pozycji, będących przedmiotem zamówienia, pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnej wartości umowy.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Wadium: 3 400,00 PLN

Szczegółowe informacje w rozdz. 17 SIWZ.

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, może zostać wezwany do złożenia dokumentów wymienionych w rozdz.14 pkt 5 siwz,

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

CZĘŚĆ NR 5 - SYSTEM DO BADANIA HEMOSTAZY

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33696500 Reactivos de laboratorio
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne w siedzibie NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o., ul. Nadodrzańska 6.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz dzierżawa analizatorów i dodatkowego sprzętu do medycznego laboratorium diagnostycznego przez okres 48 miesięcy od dnia podpisania umowy przez obie strony.

CZĘŚĆ NR 5 - SYSTEM DO BADANIA HEMOSTAZY.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (parametry graniczne/wymagane najmowanego sprzętu, odczynniki, materiały kontrolne i zużywalne) wraz z szacunkową ilością stanowi dodatek nr 2 do siwz (załącznik nr 1 do oferty) będący integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wskazane z załączniku parametry uważa się za konieczne do spełnienia. Niespełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty.

Opis/ parametry graniczne sprzętu oraz załączniki cenowe utworzono w odrębnych arkuszach.

Wymagane jest, aby w dodatku nr 2 do siwz (załącznik nr 1 do oferty) Wykonawca wypełnił wszystkie tabele w poszczególnych arkuszach. Tabela odpowiednio winna mieć wypełnione wszystkie rubryki. Niewypełnienie chociaż jednej rubryki (kolumna, wiersz) skutkować będzie odrzuceniem oferty w trybie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.

Wykonawca winien wypełnić dodatek nr 2 do siwz (załącznik nr 1 do oferty) wg wskazań podanych powyżej, dla tych części, na które składa ofertę. Dla każdej części utworzono osobny plik. Każdy plik zawiera kilka arkuszy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Podane w załączniku nr 1 do oferty wielkości są wielkościami szacunkowymi w skali 48 miesięcy i służą tylko do celów porównania ofert.

Mogą one ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy, w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.

Ostateczna wartość przedmiotu umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia pomnożonego przez cenę jednostkową z zastrzeżeniem, że minimalny poziom realizacji umowy nie będzie mniejszy niż 60 % jej maksymalnej wartości. Jednocześnie Zamawiający, w ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości poszczególnych pozycji, będących przedmiotem zamówienia, pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnej wartości umowy.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Wadium: 2 700,00 PLN

Szczegółowe informacje w rozdz. 17 SIWZ.

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, może zostać wezwany do złożenia dokumentów wymienionych w rozdz.14 pkt 5 siwz,

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2. Podstawy wykluczenia:

1) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy (przesłanki wykluczenia obligatoryjne).

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę/ów w następujących przypadkach - wybrane przez Zamawiającego przesłanki wykluczenia fakultatywne, przewidziane w art. 24 ust. 5, pkt 1, 2 i 4 ustawy:

3.1 w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243, 326, 912 i 1655) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, 912, 1495 i 1655);

3.2 który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

3.3 który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w postaci: Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (w skrócie: JEDZ) stanowiącego dodatek nr 3 do SIWZ (załącznik nr 2 do oferty).Informacje zawarte w Formularzu JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (pkt 2 i 3 – rozdziału 13 SIWZ), zostanie wezwany do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów):

2.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2.2. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

2.3. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

2.4. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

3. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu;

Uwaga:W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokumenty o których mowa w pkt 2.1 – 2.4 oraz w pkt 3, zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.

4.Dokumenty składane przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,szczegółowo w siwz.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Uwaga:(dot. informacji z KRK i odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej)

1) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Z 2019 poz. 700 z późn. zm.),

2) w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty,

3) w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów,

4) w przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Zgodnie z wzorem umowy stanowiącym dodatek do SIWZ.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 14/07/2020
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 14/07/2020
Hora local: 10:15
Lugar:

Otwarcie ofert jest jawne i następuje poprzez automatyczne odszyfrowanie ofert za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego w dniu 14.07.2020 roku o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital im. Prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o.o., ul. Nadodrzańska 6, 69-100 Słubice w Referacie Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:

Wykonawca winien do upływu terminu składania ofert przesłać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym następujące oryginalne dokumenty:

− wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru załączonego do SIWZ (dodatek nr 1);

− wypełniony formularz asortymentowo-cenowy w zakresie, na który Wykonawca składa ofertę sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego dodatek nr 2 do SIWZ

− aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia(JEDZ) w zakresie określonym w rozdz. 14 niniejszej SIWZ stanowiący dodatek nr 3 do SIWZ (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie),

− dowód wpłaty wadium zgodnie z rozdz. 17 niniejszej SIWZ;

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

• administratorem danych osobowych jest Zarząd NZOZ Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi w Słubicach Sp.z o.o., ul. Nadodrzańska 6, tel. 95 750 14 10, e-mail: sekretariat@szpitalslubice.pl;

• inspektorem ochrony danych osobowych w NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o.o., ul.Nadodrzańska 6,69-100 Słubice jest Pan Waldemar Kaak, kontakt: adres e-mail: iodo@szpitalslubice.pl,telefon: 660 567 115;

• dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

• odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;• dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

• obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

• w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

• Wykonawca posiada:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

• Wykonawcy nie przysługuje:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587702
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17 a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Od niezgodnej z przepisami czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy – przysługuje odwołanie. 2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zwierać zwięźle przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 8. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17 a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/06/2020