Lieferungen - 269291-2022

20/05/2022    S98

Slovensko-Bratislava: Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel)

2022/S 098-269291

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00151866
Poštová adresa: Pribinova 2
Mesto/obec: Bratislava - Staré Mesto
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 81272
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Milan Varga
E-mail: milan.varga2@minv.sk
Telefón: +421 250944569
Fax: +421 250944008
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.minv.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/private/organization/239/order/430671
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5)Hlavná činnosť
Verejný poriadok a bezpečnosť

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Špecialne forenzné komparátory II

Referenčné číslo: SE-VO2-2022/001877
II.1.2)Hlavný kód CPV
38000000 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel)
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmet zákazky je dodanie špeciálnych forenzných komparátorov pre potreby Kriminalistického a expertízneho ústavu

Ministerstva vnútra SR.

Predmet zákazky je rozdelený na 3 časti:

časť 1: Prístrojové vybavenia pre digitálnu daktyloskopickú komparáciu

Časť 2: Laboratórne prístroje pre balistickú identifikáciu

Časť 3: Superprojekčná zostava

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
II.1.7)Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 577 282.00 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Prístrojové vybavenia pre digitálnu daktyloskopickú komparáciu.

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
51430000 Inštalácia laboratórnych zariadení
38510000 Mikroskopy
30200000 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK0 Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru:

- Sklabinská ul. č. 1, Bratislava,

- Príboj č. 560, Slovenská Ľupča a

- Kuzmányho č. 8, Košice.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je dodanie zostavy na digitálnu komparáciu daktyloskopických stôp a daktyloskopických odtlačkov

prstov a dlaní (daktyloskopický digitálny komparátor) s riadiacou jednotkou - 4 sady.

Podrobná špecifikácia je uvedená v Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno

Číslo projektu alebo referenčné číslo: SK 2019 ISF SC5/NC1/A2/P3 MIKRODAK

II.2.14)Doplňujúce informácie

Predmet zákazky bude spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre vnútornú bezpečnosť, Národného projektu

SK 2019 ISF SC5/NC1/A2/P3 MIKRODAK.

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Laboratórne prístroje pre balistickú identifikáciu

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
51430000 Inštalácia laboratórnych zariadení
38510000 Mikroskopy
33168100 Endoskopy
38518000 Mikroskopy so širokým zorným poľom, stereomikroskopy alebo mikroskopy pracujúce s rozloženým svetlom
38516000 Binokulárne mikroskopy pracujúce so zloženým svetlom
38518200 Stereomikroskopy alebo mikroskopy pracujúce s rozloženým svetlom
38519000 Rôzne súčasti mikroskopov
30200000 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK0 Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru:

- Sklabinská ul. č. 1, Bratislava,

- Príboj č. 560, Slovenská Ľupča a

- Kuzmányho č. 8, Košice

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je dodanie prístrojových vybavení:

- Komparačný mikroskop pre analýzu balistických stôp s príslušenstvom - 3 kusy

- Stereomikroskopy pre analýzu balistických stôp s príslušenstvom - 6 kusov

- Videoendoskopy s príslušenstvom - 3 kusy

Podrobná špecifikácia je uvedená v Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno

Číslo projektu alebo referenčné číslo: SK 2019 ISF SC5/NC1/A3/P4 CHEMIBAL

II.2.14)Doplňujúce informácie

Predmet zákazky bude spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre vnútornú bezpečnosť Národného projektu SK

2019 ISF SC5/NC1/A3/P4 CHEMIBAL

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Superprojekčná zostava

Časť č.: 3
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
51430000 Inštalácia laboratórnych zariadení
30200000 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK0 Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru, Sklabinská ul. č. 1, Bratislava.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je dodanie superprojekčnej zostavy na priestorovú antropologickú analýzu: 1 sada.

Podrobná špecifikácia je uvedená v Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno

Číslo projektu alebo referenčné číslo: SK 2019 ISF SC5/NC1/A2/P3 MIKRODAK

II.2.14)Doplňujúce informácie

Predmet zákazky bude spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre vnútornú bezpečnosť, Národného projektu

SK 2019 ISF SC5/NC1/A2/P3 MIKRODAK.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
Použila sa elektronická aukcia
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2021/S 098-254373
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: 1
Časť č.: 1
Názov:

Kúpna zmluva SE-VO2-2022/001877-024

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
28/03/2022
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 2
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 2
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Laboratory Imaging s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 14890925
Poštová adresa: Za Drahou 171/17
Mesto/obec: Praha 10 - Hostivař
Kód NUTS: CZ Česko
PSČ: 10200
Štát: Česko
E-mail: forensic@lim.cz
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti: 59 680.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: 2
Časť č.: 2
Názov:

Kúpna zmluva SE-VO2-2022/001877-025

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
28/03/2022
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 3
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 3
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 3
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Vision Systems, s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 52251292
Poštová adresa: Odborárska 21
Mesto/obec: Bratislava-Nové Mesto
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 83102
Štát: Slovensko
E-mail: melinda.hegyiova@visionsystems.sk
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 440 874.00 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 438 702.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: 3
Časť č.: 3
Názov:

Superprojekčná zostava

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
28/03/2022
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 2
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 2
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 2
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Lambda Life a.s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 35848189
Poštová adresa: Levočská 3
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 85101
Štát: Slovensko
E-mail: obstaravanie@lambda.sk
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 80 165.00 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 78 900.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
17/05/2022