Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 269291-2022

20/05/2022    S98

Slovensko-Bratislava: Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel)

2022/S 098-269291

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00151866
Poštová adresa: Pribinova 2
Mesto/obec: Bratislava - Staré Mesto
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 81272
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Milan Varga
E-mail: milan.varga2@minv.sk
Telefón: +421 250944569
Fax: +421 250944008
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.minv.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/private/organization/239/order/430671
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5)Hlavná činnosť
Verejný poriadok a bezpečnosť

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Špecialne forenzné komparátory II

Referenčné číslo: SE-VO2-2022/001877
II.1.2)Hlavný kód CPV
38000000 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel)
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmet zákazky je dodanie špeciálnych forenzných komparátorov pre potreby Kriminalistického a expertízneho ústavu

Ministerstva vnútra SR.

Predmet zákazky je rozdelený na 3 časti:

časť 1: Prístrojové vybavenia pre digitálnu daktyloskopickú komparáciu

Časť 2: Laboratórne prístroje pre balistickú identifikáciu

Časť 3: Superprojekčná zostava

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
II.1.7)Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 577 282.00 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Prístrojové vybavenia pre digitálnu daktyloskopickú komparáciu.

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
51430000 Inštalácia laboratórnych zariadení
38510000 Mikroskopy
30200000 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK0 Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru:

- Sklabinská ul. č. 1, Bratislava,

- Príboj č. 560, Slovenská Ľupča a

- Kuzmányho č. 8, Košice.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je dodanie zostavy na digitálnu komparáciu daktyloskopických stôp a daktyloskopických odtlačkov

prstov a dlaní (daktyloskopický digitálny komparátor) s riadiacou jednotkou - 4 sady.

Podrobná špecifikácia je uvedená v Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno

Číslo projektu alebo referenčné číslo: SK 2019 ISF SC5/NC1/A2/P3 MIKRODAK

II.2.14)Doplňujúce informácie

Predmet zákazky bude spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre vnútornú bezpečnosť, Národného projektu

SK 2019 ISF SC5/NC1/A2/P3 MIKRODAK.

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Laboratórne prístroje pre balistickú identifikáciu

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
51430000 Inštalácia laboratórnych zariadení
38510000 Mikroskopy
33168100 Endoskopy
38518000 Mikroskopy so širokým zorným poľom, stereomikroskopy alebo mikroskopy pracujúce s rozloženým svetlom
38516000 Binokulárne mikroskopy pracujúce so zloženým svetlom
38518200 Stereomikroskopy alebo mikroskopy pracujúce s rozloženým svetlom
38519000 Rôzne súčasti mikroskopov
30200000 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK0 Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru:

- Sklabinská ul. č. 1, Bratislava,

- Príboj č. 560, Slovenská Ľupča a

- Kuzmányho č. 8, Košice

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je dodanie prístrojových vybavení:

- Komparačný mikroskop pre analýzu balistických stôp s príslušenstvom - 3 kusy

- Stereomikroskopy pre analýzu balistických stôp s príslušenstvom - 6 kusov

- Videoendoskopy s príslušenstvom - 3 kusy

Podrobná špecifikácia je uvedená v Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno

Číslo projektu alebo referenčné číslo: SK 2019 ISF SC5/NC1/A3/P4 CHEMIBAL

II.2.14)Doplňujúce informácie

Predmet zákazky bude spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre vnútornú bezpečnosť Národného projektu SK

2019 ISF SC5/NC1/A3/P4 CHEMIBAL

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Superprojekčná zostava

Časť č.: 3
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
51430000 Inštalácia laboratórnych zariadení
30200000 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK0 Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru, Sklabinská ul. č. 1, Bratislava.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je dodanie superprojekčnej zostavy na priestorovú antropologickú analýzu: 1 sada.

Podrobná špecifikácia je uvedená v Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno

Číslo projektu alebo referenčné číslo: SK 2019 ISF SC5/NC1/A2/P3 MIKRODAK

II.2.14)Doplňujúce informácie

Predmet zákazky bude spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre vnútornú bezpečnosť, Národného projektu

SK 2019 ISF SC5/NC1/A2/P3 MIKRODAK.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
Použila sa elektronická aukcia
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2021/S 098-254373
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: 1
Časť č.: 1
Názov:

Kúpna zmluva SE-VO2-2022/001877-024

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
28/03/2022
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 2
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 2
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Laboratory Imaging s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 14890925
Poštová adresa: Za Drahou 171/17
Mesto/obec: Praha 10 - Hostivař
Kód NUTS: CZ Česko
PSČ: 10200
Štát: Česko
E-mail: forensic@lim.cz
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti: 59 680.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: 2
Časť č.: 2
Názov:

Kúpna zmluva SE-VO2-2022/001877-025

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
28/03/2022
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 3
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 3
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 3
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Vision Systems, s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 52251292
Poštová adresa: Odborárska 21
Mesto/obec: Bratislava-Nové Mesto
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 83102
Štát: Slovensko
E-mail: melinda.hegyiova@visionsystems.sk
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 440 874.00 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 438 702.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: 3
Časť č.: 3
Názov:

Superprojekčná zostava

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
28/03/2022
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 2
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 2
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 2
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Lambda Life a.s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 35848189
Poštová adresa: Levočská 3
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 85101
Štát: Slovensko
E-mail: obstaravanie@lambda.sk
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 80 165.00 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 78 900.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
17/05/2022