Lieferungen - 269297-2022

20/05/2022    S98

Bulgarien-Sofia: Supercomputer

2022/S 098-269297

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: INSTITUT PO INFORMATsIONNI I KOMUNIKATsIONNI TEHNOLOGII
Nationale Identifikationsnummer: 175905727
Postanschrift: ul. AKADEMIK GEORGI BONChEV, bl. 25A
Ort: gr.Sofiya
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1113
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Galia Mladenova Angelova
E-Mail: zopiict@bas.bg
Telefon: +359 29796611
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.iict.bas.bg
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/26845
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: научна дейност

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ХЕТЕРОГЕНЕН СУПЕРКОМПЮТЪРЕН КОМПЛЕКС“

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30211100 Supercomputer
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Предметът на настоящата обществена поръчка е "Доставка на оборудване за хетерогенен суперкомпютърен комплекс" по проект BG05M2OP001-1.001-0003 „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологиии” включва закупуване/доставка и инсталиране на компютърна ситема, състояща се от не по-малко от 128 възела с универсални процесори и не по-малко от 16 възела със свързани към всеки от тях не по-малко от 4 графични ускорителя, при общ брой на графичните ускорители не по-малък от 100, както и комуникационно оборудване за осъществяване на вътрешни и външни връзки на системата.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30211100 Supercomputer
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Hauptort der Ausführung:

ул. акад. Георги Бончев бл. 8

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Предметът на настоящата обществена поръчка е "Доставка на оборудване за хетерогенен суперкомпютърен комплекс" по проект BG05M2OP001-1.001-0003 „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологиии” включва закупуване/доставка и инсталиране на компютърна ситема, състояща се от не по-малко от 128 възела с универсални процесори и не по-малко от 16 възела със свързани към всеки от тях не по-малко от 4 графични ускорителя, при общ брой на графичните ускорители не по-малък от 100, както и комуникационно оборудване за осъществяване на вътрешни и външни връзки на системата.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Теоретична върхова производителност на сървърната подсистема (клъстер) с универсални многоядрени процесори / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Теоретична върхова производителност на сървърната подсистема (клъстер) с универсални многоядрени процесори и графични ускорители. / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Срок в години на гаранционна поддръжка на оборудването. Предлаганият от участника срок трябва да е цяло число в съответствие с ред 7.4 на техническите спецификации / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 20
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

проект BG05M2OP001-1.001-0003 „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологиии”

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 063-165356
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

„ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ХЕТЕРОГЕНЕН СУПЕРКОМПЮТЪРЕН КОМПЛЕКС“

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

В документацията за възлагане на обществената поръчка, одобрена на основание чл. 22, ал. 2

от ЗОП с Решение системен № F207800 / 25 март 2022 (петък) 16:33 в ЦАИС ЕОП, преписка

№ 04147-2022-0005 за откриване на процедурата, е наложително да се направят съществени

изменения в техническите спецификации, които ще променят условията на поръчката в

сравнение с предварително обявените от възложителя. Измененията се налагат след

прецизиране изискванията в техническата спецификация, съобразно нуждите на

възложителя и са в рамките на оперативната самостоятелност на ИИКТ-БАН в качеството му

на публичен възложител. Промените имат за цел оптимизиране на техническите

спецификации с цел постигане на оптимално качество на доставеното оборудване при

съобразяване на наличната инфраструктура и оборудване при определената прогнозна

стойност чрез организиране и провеждане на нова процедура за възлагане на обществена

поръчка. Предвид невъзможността промените в условията на обявената поръчка да бъдат

направени по реда на ЗОП чрез решение за одобряване на обявление за изменение или

допълнителна информация, в срока по чл. 100, ал. 3 при спазване на изискването на чл. 100,

ал. 10 от ЗОП, се налага прекратяване на процедурата на основание 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП,

доколкото са налице и установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.

1. В документацията за участие, раздел IV Tехническi спецификациi, т. 6.1. "Общи

изисквания към компютърните шкафове", възложителят е заложил изискване "да се обезпечи

охлаждането на топлинното натоварване от доставяния суперкомпютър. Работна изходна

температура на водата от водоохлаждащия агрегат е +7°С." Така поставеното изискване се

явява непълно, спрямо заинтересованите лица доколкото възложителят не е дал подробно

описание на съществуващото и изградено водно оглаждане на наличното в центъра

оборудване и/или не е предвидил възможност за оглед на място от заинтересованите лица и

неговото допълване ще доведе до промяна на техническата спецификация, което от своя

страна също може да доведе промяна и на кръга на заинтересованите лица и представлява

съществено изменение на условията при които е обавена обществената поръчка.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. Витоша № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022