Lieferungen - 269308-2022

20/05/2022    S98

Hrvatska-Osijek: Uredski i računalni strojevi, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške

2022/S 098-269308

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: ELEKTROTEHNIČKA I PROMETNA ŠKOLA OSIJEK
Nacionalni registracijski broj: 28015293209
Poštanska adresa: Istarska 3
Mjesto: Osijek
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 31000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Marinko Bašurić i Marija Vegar
E-pošta: nabava@obz.hr
Telefon: +385 31221801
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://elpros.net/
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Obrazovanje

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Opremanje RCK

Referentni broj: EVB-1/21
II.1.2)Glavna CPV oznaka
30000000 Uredski i računalni strojevi, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Predmet ovog postupka je opremanje RCK odnosno nabava informatičke opreme, asistivne opreme, uređenja interijera te specijalizirane opreme za RCK ELPROS, sukladno traženim tehničkim specifikacijama koji se nalaze u Prilogu 2. i troškovnicima koji se nalaze u Prilogu 3. Dokumentacije o nabavi

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 3 368 662.59 HRK
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

1. grupa - Nabava informatičke opreme

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
30200000 Računarska oprema i potrepštine
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Istarska ulica 3, Osijek

II.2.4)Opis nabave:

Nabava informatičke opreme, sukladno tehničkom opisu i troškovniku

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Duljina jamstvenog roka za otklanjanje nedostataka / Ponder: 10
Cijena - Ponder: 90
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Projekt se sufinancira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj unutar Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, u okviru Prioritetne osi 9 „Obrazovanje, vještine i cjeloži

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

2. grupa - Asistivna oprema

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
30200000 Računarska oprema i potrepštine
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Istarska ulica 3, Osijek

II.2.4)Opis nabave:

Asistivna oprema, sukladno tehničkom opisu i troškovniku

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Duljina jamstvenog roka za otklanjanje nedostataka / Ponder: 10
Cijena - Ponder: 90
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Projekt se sufinancira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj unutar Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, u okviru Prioritetne osi 9 „Obrazovanje, vještine i cjeloži

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

3. grupa - Uređenje interijera

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
39100000 Namještaj
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Istarska ulica 3, Osijek

II.2.4)Opis nabave:

Uređenje interijera, sukladno projektu opremanja i troškovniku

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Norme osiguranja kvalitete / Ponder: 20
Kriterij kvalitete - Naziv: Duljina jamstvenog roka za otklanjanje nedostataka / Ponder: 10
Cijena - Ponder: 70
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Projekt se sufinancira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj unutar Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, u okviru Prioritetne osi 9 „Obrazovanje, vještine i cjeloži

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

4. grupa - Nabava specijalizirane opreme

Grupa br.: 4
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
31000000 Električni strojevi, aparati, oprema i potrošni materijal; rasvjeta
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Istarska ulica 3, Osijek

II.2.4)Opis nabave:

Nabava specijalizirane opreme, sukladno tehničkom opisu i troškovniku

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Duljina jamstvenog roka za otklanjanje nedostataka / Ponder: 10
Cijena - Ponder: 90
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Projekt se sufinancira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj unutar Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, u okviru Prioritetne osi 9 „Obrazovanje, vještine i cjeloži

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2022/S 032-081530
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 1
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): ne
V.1)Podaci o nesklapanju
Ugovor/ugovor za grupu nije sklopljen
Nije zaprimljena niti jedna ponuda ili zahtjev za sudjelovanje ili su svi odbijeni

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 2
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): ne
V.1)Podaci o nesklapanju
Ugovor/ugovor za grupu nije sklopljen
Nije zaprimljena niti jedna ponuda ili zahtjev za sudjelovanje ili su svi odbijeni

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 3
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): ne
V.1)Podaci o nesklapanju
Ugovor/ugovor za grupu nije sklopljen
Nije zaprimljena niti jedna ponuda ili zahtjev za sudjelovanje ili su svi odbijeni

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 4
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
29/04/2022
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 1
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: SMC INDUSTRIJSKA AUTOMATIKA D.O.O.
Nacionalni registracijski broj: 95836079184
Poštanska adresa: ZAGREBAČKA AVENIJA 106
Mjesto: ZAGREB
NUTS kod: HR050 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: OFFICE@SMC.HR
Telefon: +385 13707288
Telefaks: +385 13776674
Internetska adresa: https://www.smc.eu/hr-hr
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 3 373 939.60 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 3 368 662.59 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Žalba se izjavljuje u roku od deset dana od dana objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Uprava za trgovinu i politiku javne nabave
Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 78
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: info_javnanabava@mingor.hr
Telefon: +385 14677178
Internetska adresa: http://www.javnanabava.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
16/05/2022