Lieferungen - 269331-2022

Ongereviseerde computervertaling

20/05/2022    S98

België-Luik: Stadsmeubilair

2022/S 098-269331

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Province de Liège
Nationaal identificatienummer: 0207.725.104_568794
Postadres: Place Saint Lambert 18A
Plaats: Liège
NUTS-code: BE332 Arr. Liège
Postcode: 4000
Land: België
Contactpersoon: Olivier Nisin
E-mail: olivier.nisin@provincedeliege.be
Telefoon: +32 42794857
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.provincedeliege.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=436993
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Levering en installatie van terminals voor het parkeren en opladen van elektrische fietsen en fietsschuilplaatsen

Referentienummer: Prov Lg - DGIE-2021-03514bis-F03_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34928400 Stadsmeubilair
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Levering en plaatsing van oplaadpunten voor elektrische fietsen.

Zorgen voor en installeren van fietsplaatsen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 321 155.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Levering en installatie van oplaadpunten voor elektrische fietsen

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31681500 Oplaadtoestellen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE33 Prov. Liège
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Oplaadterminals voor levering en plaats

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Prix / Weging: 80
Kostencriterium - Naam: Délai de livraison / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Délai de garantie / Weging: 10
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Levering en plaatsing van fietsplaatsen

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34928400 Stadsmeubilair
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE33 Prov. Liège
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zorgen voor en plaatsen van fietsplaatsen

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Prix / Weging: 80
Kostencriterium - Naam: Délai de livraison / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Délai de garantie / Weging: 10
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 226-594294
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Levering en installatie van terminals voor elektrische fietsen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/04/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SA IDEMASPORT
Plaats: Watermael-Boitsfort
NUTS-code: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 277 405.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Levering en installatie van fietsbeschutting

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/04/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SA IDEMASPORT
Plaats: Watermael-Boitsfort
NUTS-code: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 43 750.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Conseil d'Etat
Postadres: Rue de la Science, 33
Plaats: Bruxelles
Postcode: 1040
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/05/2022