Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Lieferungen - 269331-2022

Ongereviseerde computervertaling

20/05/2022    S98

België-Luik: Stadsmeubilair

2022/S 098-269331

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Province de Liège
Nationaal identificatienummer: 0207.725.104_568794
Postadres: Place Saint Lambert 18A
Plaats: Liège
NUTS-code: BE332 Arr. Liège
Postcode: 4000
Land: België
Contactpersoon: Olivier Nisin
E-mail: olivier.nisin@provincedeliege.be
Telefoon: +32 42794857
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.provincedeliege.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=436993
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Levering en installatie van terminals voor het parkeren en opladen van elektrische fietsen en fietsschuilplaatsen

Referentienummer: Prov Lg - DGIE-2021-03514bis-F03_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34928400 Stadsmeubilair
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Levering en plaatsing van oplaadpunten voor elektrische fietsen.

Zorgen voor en installeren van fietsplaatsen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 321 155.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Levering en installatie van oplaadpunten voor elektrische fietsen

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31681500 Oplaadtoestellen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE33 Prov. Liège
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Oplaadterminals voor levering en plaats

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Prix / Weging: 80
Kostencriterium - Naam: Délai de livraison / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Délai de garantie / Weging: 10
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Levering en plaatsing van fietsplaatsen

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34928400 Stadsmeubilair
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE33 Prov. Liège
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zorgen voor en plaatsen van fietsplaatsen

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Prix / Weging: 80
Kostencriterium - Naam: Délai de livraison / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Délai de garantie / Weging: 10
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 226-594294
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Levering en installatie van terminals voor elektrische fietsen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/04/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SA IDEMASPORT
Plaats: Watermael-Boitsfort
NUTS-code: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 277 405.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Levering en installatie van fietsbeschutting

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/04/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SA IDEMASPORT
Plaats: Watermael-Boitsfort
NUTS-code: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 43 750.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Conseil d'Etat
Postadres: Rue de la Science, 33
Plaats: Bruxelles
Postcode: 1040
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/05/2022