Lieferungen - 269341-2022

20/05/2022    S98

Nederland-Veghel: Computerapparatuur

2022/S 098-269341

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: DASmakkelijk B.V. namens Stichting Trigoon
Nationaal identificatienummer: 71710949
Postadres: Hoogstraat 10 C
Plaats: Veghel
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 5462CX
Land: Nederland
Contactpersoon: DAS makkelijk
E-mail: info@das-makkelijk.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.das-makkelijk.nl
Adres van het kopersprofiel: https://hub.negometrix.com/buyer/864
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

NU Trigoon - Laptops

Referentienummer: T16167
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30230000 Computerapparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Het betreft hier een opdracht voor de levering van in totaal 315 laptops ten behoeve van Stichting Trigoon.

Deze opdracht is gepubliceerd in het DAS OIG Laptops.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het betreft hier een opdracht voor de levering van in totaal 315 laptops ten behoeve van Stichting Trigoon.

Deze opdracht is gepubliceerd in het DAS OIG Laptops.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 30
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 017-040209
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

NU Trigoon - Laptops

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Holland
Plaats: Alkmaar
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/05/2022