Dostawy - 269370-2016

04/08/2016    S149

Polska-Kościerzyna: Maszyny przemysłowe

2016/S 149-269370

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ronkowski Fabryka Okien i Drzwi Spółka Akcyjna
Adres pocztowy: ul. Mała Kolejowa 4
Miejscowość: Kościerzyna
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 83-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Czucha
E-mail: a.graszk@ronkowski.eu
Tel.: +48 601320632
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ronkowski.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.ronkowski.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: http://www.ronkowski.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: przedsiębiorstwo
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: produkcja wyrobów tarczanych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa środków trwałych – strugarki na potrzeby projektu firmy Ronkowski Fabryka Okien i Drzwi Spółka Akcyjna w ramach Działania 2.2. Inwestycje profilowane, Poddziałania 2.2.1. Inwestycje profilowan.

II.1.2)Główny kod CPV
42000000 Maszyny przemysłowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków trwałych – strugarki na potrzeby projektu firmy Ronkowski Fabryka Okien i Drzwi Spółka Akcyjna realizowanego w ramach osi priorytetowej 2 „Przedsiębiorstwa”, działanie 2.2 „Inwestycje profilowane”, poddziałanie 2.2.1 „Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne” Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020:

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ronkowski Fabryka Okien i Drzwi Spółka Akcyjna

83-400 Kościerzyna

ul. Mała Kolejowa 4.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków trwałych – strugarki na potrzeby projektu firmy Ronkowski Fabryka Okien i Drzwi Spółka Akcyjna realizowanego w ramach osi priorytetowej 2 „Przedsiębiorstwa”, działanie 2.2 „Inwestycje profilowane”, poddziałanie 2.2.1 „Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne” Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa strugarki 4- stronnej sterowanej numerycznie – 1 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w zapytaniu ofertowym.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 150
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Dotyczy realizacji projektu w ramach Działania 2.2. Inwestycje profilowane, Poddziałania 2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne RPO WP 2014–2020.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę wykazu wykonanych dostaw w okresie trzech lat przed upływam terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, tj. wykonania 1 dostawy strugarki.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Termin realizacji musi być dostarczony w terminie do 150 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia jest kryterium oceny ofert zgodnie

z warunkami określonymi w Rozdziale VII niniejszego Zapytania ofertowego.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany powyższych terminów, tj. wydłużenie lub skrócenie terminu. Szczegółowy opis zmiany w tym zakresie został opisany w Dziale XIII niniejszego zapytania ofertowego.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/09/2016
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 30/11/2016
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/09/2016
Czas lokalny: 09:01
Miejsce:

Zamawiający nie przewiduje jawnego otwarcia ofert.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Nie dotyczy.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie Zapytania ofertowego.

2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z 29.1.2004 Prawo Zamówień Publicznych.

3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu do składania ofert, zmiany zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

8. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Wskazanie zakresu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom powinno nastąpić oświadczeniem Wykonawcy znajdującym się na druku Formularza oferty.

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku

do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.

1) Zmiana sposobu rozliczania umowy, dokonywania płatności lub terminu płatności na rzecz Wykonawcy lub zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;

2) Wystąpienia zmian w potrzebnych parametrach technicznych na korzystniejsze niż określone przez Zamawiającego.

3) Wystąpienia siły wyższej.

4) Inna niż wymienione siła wyższa (zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia) uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym i dokumentacją;

5) Konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji,

w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

6) W każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia).

Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej

w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

1. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania zostaną wykluczeni z niniejszego postępowania.

2. Z postępowania wyklucza się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo

z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy

a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej.

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziału lub akcji.

3) pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika.

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Nie dotyczy
Miejscowość: Nie dotyczy
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Nie dotyczy
Miejscowość: Nie dotyczy
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Nie dotyczy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Nie dotyczy
Miejscowość: Nie dotyczy
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/08/2016