Lieferungen - 269567-2022

20/05/2022    S98

Hrvatska-Rijeka: Jednokratni nekemijski medicinski potrošni materijal i hematološki potrošni materijal

2022/S 098-269567

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2022/S 081-217656)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA
Nacionalni registracijski broj: 40237608715
Poštanska adresa: Krešimirova 42
Mjesto: Rijeka
NUTS kod: HR031 Primorsko-goranska županija
Poštanski broj: 51000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Jadranka Badurina
E-pošta: nabava-jadranka@kbc-rijeka.hr
Telefon: +385 658593
Telefaks: +385 051214216
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.kbc-rijeka.hr
Adresa profila kupca: www.kbc-rijeka.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

ORTOPEDSKE PROTEZE

Referentni broj: OP 18/22
II.1.2)Glavna CPV oznaka
33141000 Jednokratni nekemijski medicinski potrošni materijal i hematološki potrošni materijal
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

ORTOPEDSKE PROTEZE

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
16/05/2022
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2022/S 081-217656

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 30/05/2022
Lokalno vrijeme: 09:00
Glasi:
Datum: 01/06/2022
Lokalno vrijeme: 09:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 30/05/2022
Lokalno vrijeme: 09:00
Glasi:
Datum: 01/06/2022
Lokalno vrijeme: 09:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: