Pomóż nam ulepszyć portal TED, wypełniając krótką ankietę!

Usługi - 269604-2015

Wyświetl widok skrócony

01/08/2015    S147    Komisja Europejska - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Luksemburg-Luksemburg: Utrzymywanie zestawu wskaźników chemicznych Eurostatu

2015/S 147-269604

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Eurostat, Dyrekcja E — Statystyka Regionalna i Sektorowa
Adres pocztowy: budynek im. Jeana Monneta, rue Alcide de Gasperi
Miejscowość: Luksemburg
Kod pocztowy: 2920
Państwo: Luksemburg
Osoba do kontaktów: Marcel Jortay, dyrektor
E-mail: estat-directorate-e-call-for-tenders@ec.europa.eu
Faks: +352 4301-37316

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://ec.europa.eu/eurostat/callsfortenders

Dostęp elektroniczny do informacji: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=958

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Eurostat, Dyrekcja E — Statystyka Regionalna i Sektorowa, Komórka ds. Finansowych Dyrekcji E
Adres pocztowy: budynek im. Jeana Monneta, rue Alcide de Gasperi
Miejscowość: Luksemburg
Kod pocztowy: 2920
Państwo: Luksemburg
E-mail: estat-directorate-e-call-for-tenders@ec.europa.eu
Faks: +352 4301-37316
Adres internetowy: http://ec.europa.eu/eurostat

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Eurostat, Dyrekcja E — Statystyka Regionalna i Sektorowa, Komórka ds. Finansowych Dyrekcji E
Adres pocztowy: budynek im. Jeana Monneta, rue Alcide de Gasperi
Miejscowość: Luksemburg
Kod pocztowy: 2920
Państwo: Luksemburg
E-mail: estat-directorate-e-call-for-tenders@ec.europa.eu
Faks: +352 4301-37316
Adres internetowy: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=958

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Eurostat
Adres pocztowy: budynek im. Jeana Monneta, rue Alcide de Gasperi
Miejscowość: Luksemburg
Kod pocztowy: 2920
Państwo: Luksemburg
Osoba do kontaktów: Dział A5 (CAD) BECH F2/907
Adres internetowy: http://ec.europa.eu/eurostat/callsfortenders

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: statystyka.
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Utrzymywanie zestawu wskaźników chemicznych Eurostatu
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 10: Usługi badania rynku i opinii publicznej
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: siedziba wykonawcy.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Utrzymywanie zestawu wskaźników chemicznych Eurostatu.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79330000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Oczekuje się, że zadania w ramach planowanego zamówienia o czasie trwania wynoszącym 36 miesięcy, mogą zostać zrealizowane przy nakładzie pracy wynoszącym około 18 osobomiesięcy. Należy zauważyć, że wielkość zamówienia musi również obejmować spotkania i misję (zob. pkt 2.4 specyfikacji przetargowej).
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:

Zob. specyfikacja przetargowa dostępna pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=958

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Zob. specyfikacja przetargowa dostępna pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=958

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Zob. specyfikacja przetargowa dostępna pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=958

III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: zob. specyfikacja przetargowa dostępna pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=958

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: zob. specyfikacja przetargowa dostępna pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=958

III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

zob. specyfikacja przetargowa dostępna pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=958

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ESTAT/E/2015/027.
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 4.9.2015 - 16:30
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
14.9.2015 - 16:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Dowolny język urzędowy UE
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 12 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 25.9.2015 - 10:00

Miejscowość:

Eurostat, budynek im. Becha, sala B4/444, rue A. Weicker 5, 2721 Luksemburg, LUKSEMBURG.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: w sesji otwarcia ofert może uczestniczyć 1 upoważniony przedstawiciel każdego oferenta. Przedstawiciel oferenta musi okazać przewodniczącemu komisji przetargowej pisemne upoważnienie podpisane przez oferenta lub jego uprawnionego przedstawiciela.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
Dokumentacja przetargowa zostanie udostępniona do pobrania pod adresem wskazanym w pkt I.1. Witryna internetowa będzie regularnie aktualizowana, a oferenci są zobowiązani zapoznawać się z aktualizacjami i zmianami w trakcie procedury przetargowej.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luksemburg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: wszelkie uwagi dotyczące procedury udzielania zamówienia można przesyłać do instytucji zamawiającej wskazanej w pkt I.1.

W przypadku stwierdzenia niewłaściwego administrowania istnieje możliwość złożenia skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w ciągu 2 lat od powzięcia wiadomości o faktach będących podstawą skargi (zob. http://www.ombudsman.europa.eu). Taka skarga nie skutkuje zawieszeniem ani rozpoczęciem na nowo biegu terminu składania odwołań.

Odwołanie do organu, o którym mowa w pkt VI.4.1, można złożyć w ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia o decyzji o udzieleniu zamówienia.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22.7.2015