Услуги - 269605-2015

Компактен изглед

01/08/2015    S147    Европейска комисия - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

Бeлгия-Брюксел: Екип за свързани с оценяване поддържащи услуги

2015/S 147-269605

Обявление за поръчка

Услуги

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Официално наименование: Европейска комисия, Генерална дирекция „Международно сътрудничество и развитие“, отдел R.5 – „Финанси, договори, одит“
Пощенски адрес: rue de la Loi 41, офис 03/030
Град: Брюксел
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
На вниманието на: Jean-Hervé Ramat
Адрес за електронна поща: europeaid-r5-call-for-tenders@ec.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Електронен достъп до информация: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1005

Допълнителна информация може да бъде получена от:
Официално наименование: Европейска комисия, Генерална дирекция „Международно сътрудничество и развитие“
Пощенски адрес: rue de la Loi 41
Град: Брюксел
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Интернет адрес: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1005

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от:
Официално наименование: Европейска комисия, Генерална дирекция „Международно сътрудничество и развитие“
Пощенски адрес: rue de la Loi 41
Град: Брюксел
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Интернет адрес: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1005

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

I.2)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.3)Основна дейност
Друго: Услуги, свързани с прилагането на външната помощ на ЕС.
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Екип за свързани с оценяване поддържащи услуги.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга № 27: Други услуги
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Всички държави.
код NUTS
II.1.3)Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
Обявлението обхваща обществена поръчка
II.1.4)Информация относно рамковото споразумение
II.1.5)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Офертата ще има за цел да се създаде екип за свързани с оценяване поддържащи услуги, който да предоставя техническа и административна подкрепа на ръководителите на задачи на ГД „Международно сътрудничество и развитие“ в седалището и в делегациите на ЕС за планиране, управление и разпространение/разбиране на оценките на програмите за външна помощ.
Екипът за свързани с оценяване поддържащи услуги ще се ръководи от отдела за оценяване на ГД „Международно сътрудничество и развитие“.
II.1.6)Oбщ терминологичен речник (CPV)

75100000

II.1.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
II.1.8)Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.9)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2)Количество или обем на поръчката
II.2.1)Общо количество или обем :
4 000 000 EUR (2 000 000 EUR за 24-месечен договор, подлежащ на еднократно подновяване).
II.2.2)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.3)Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Брой на възможните подновявания: 1
в случай на подновяеми поръчки за доставки или услуги, прогнозен график за последващи поръчки:
в месеци: 24 (считано от датата на възлагане на поръчката)
II.3)Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци: 24 (считано от датата на възлагане на поръчката)

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия във връзка с поръчката
III.1.1)Изискуеми депозити и гаранции:
III.1.2)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
Вж. тръжното досие.
III.1.3)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:
Вж. тръжното досие.
III.1.4)Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия : не
III.2)Условия за участие
III.2.1)Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Вж. тръжното досие.
III.2.2)Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Вж. тръжното досие.
Изисквано минимално/ни ниво/а: Вж. тръжното досие.
III.2.3)Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:
Вж. тръжното досие.
Изисквано минимално/ни ниво/а:
Вж. тръжното досие.
III.2.4)Информация относно запазени поръчки
III.3)Специфични условия за поръчки за услуги
III.3.1)Информация относно определена професия
III.3.2)Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата: да

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Открита
IV.1.2)Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват
IV.1.3)Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на критериите, посочени в спецификациите, в поканата за представяне на оферта или за договаряне, или в описателния документ
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган:
EuropeAid/137406/DH/SER/TPS.
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка

Обявление за предварителна информация

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2015/S 125-228602 от 2.7.2015

IV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Платими документи: не
IV.3.4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
28.9.2015 - 23:59
IV.3.5)Дата на изпращане на поканите за представяне на оферта или за участие на избраните кандидати
IV.3.6)Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
Всеки от официалните езици на ЕС
Други: За предпочитане на английски език за улеснение на обработването.
IV.3.7)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.3.8)Условия за отваряне на офертите
Дата: 5.10.2015 - 15:00

Място:

Европейска комисия, ГД „Международно сътрудничество и развитие“, отдел R5, rue de la Loi 41, 1049 Брюксел, БЕЛГИЯ.

Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите: да
Допълнителна информация относно оправомощените лица и процедурата на отваряне: Надлежно упълномощени лица, представляващи офериращите фирми, с предварително уведомление по електронна поща (вж. точка I.1 по-горе) за своето присъствие, най-малко 1 седмица преди датата на отваряне.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно средства от Европейския съюз
VI.3)Допълнителна информация

Условията за участие (критериите за приемливост, изключване и подбор), както и критериите за възлагане и тяхната тежест са подробно описани в референтните условия. Редът и условията за подаване на оферта са описани подробно в поканата за участие в търг. При подаването на офертите следва да се използват задължителните формуляри. Всички тези документи могат да бъдат намерени в тръжното досие на следния адрес – https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1005 (в раздел „Библиотека с документи“ (Document library)).

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Люксембург
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Подаване на жалби
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: В рамките на 2 месеца от получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който е станало известно на ищеца. Жалба до Европейския омбудсман нито спира този срок, нито води до откриване на нов срок за подаване на жалби.
VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
20.7.2015