Servicii - 269605-2015

Afișează vizualizare compactă

01/08/2015    S147    Comisia Europeană - Servicii - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

Belgia-Bruxelles: Echipă pentru servicii de susținere în materie de evaluare

2015/S 147-269605

Anunț de participare

Servicii

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Denumire oficială: Comisia Europeană, Direcția Generală Cooperare Internațională și Dezvoltare, Unitatea R.5 – Finanțe, contracte, audit
Adresă: rue de la Loi 41, biroul 03/030
Localitate: Bruxelles
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
În atenția: Jean-Hervé Ramat
E-mail: europeaid-r5-call-for-tenders@ec.europa.eu

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Acces electronic la informații: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1005

Alte informații pot fi obținute de la:
Denumire oficială: Comisia Europeană, Direcția Generală Cooperare Internațională și Dezvoltare
Adresă: rue de la Loi 41
Localitate: Bruxelles
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
Adresă Internet: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1005

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la:
Denumire oficială: Comisia Europeană, Direcția Generală Cooperare Internațională și Dezvoltare
Adresă: rue de la Loi 41
Localitate: Bruxelles
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
Adresă Internet: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1005

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.3)Activitate principală
Altele: servicii legate de implementarea asistenței externe din partea UE.
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Echipă pentru servicii de susținere în materie de evaluare.
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
Categoria de servicii nr 27: Alte servicii
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: toate țările.
Cod NUTS
II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui contract de achiziții publice
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Licitația va avea ca obiectiv crearea unei echipe pentru servicii de susținere în materie de evaluare pentru furnizarea de asistență tehnică și administrativă coordonatorilor de sarcini din cadrul DG Cooperare Internațională și Dezvoltare, la sediu și la delegațiile UE, cu privire la planificarea, gestionarea și diseminarea/asimilarea evaluărilor programelor de asistență externă.
Echipa pentru servicii de susținere în materie de evaluare va fi condusă de unitatea de evaluare din cadrul DG Cooperare Internațională și Dezvoltare.
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

75100000

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.1.8)Loturi
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
4 000 000 EUR (2 000 000 EUR pentru un contract cu durata de 24 de luni, care poate fi reînnoit o dată).
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)Informații privind reînnoirile
Contractul se reînnoiește: da
Numărul de reînnoiri posibile: 1
În cazul contractelor de produse sau de servicii care pot fi reînnoite, calendarul prevăzut al contractelor ulterioare:
în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
A se vedea dosarul licitației.
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
A se vedea dosarul licitației.
III.1.4)Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: a se vedea dosarul licitației.
III.2.2)Capacitatea economică și financiară
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: a se vedea dosarul licitației.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e): a se vedea dosarul licitației.
III.2.3)Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
a se vedea dosarul licitației.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e):
a se vedea dosarul licitației.
III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: da

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce privește criteriile enunțate în caietul de sarcini, în invitația de prezentare a unei oferte sau de participare la negociere sau în documentul descriptiv
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
EuropeAid/137406/DH/SER/TPS.
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract

Anunț de informare prealabilă

Numărul anunțului în JOUE: 2015/S 125-228602 din 2.7.2015

IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Documente contra cost: nu
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.9.2015 - 23:59
IV.3.5)Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
Orice limbă oficială a UE
Altele: de preferat în limba engleză pentru facilitarea prelucrării.
IV.3.7)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 5.10.2015 - 15:00

Locul:

Comisia Europeană, DG Cooperare Internațională și Dezvoltare, Unitatea R5, rue de la Loi 41, 1049 Bruxelles, BELGIA.

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: da
Informații suplimentare despre persoanele autorizate și procedura de deschidere: persoanele autorizate în mod corespunzător reprezentând companiile care depun o ofertă, cu o notificare prealabilă trimisă prin e-mail (a se vedea punctul I.1 de mai sus) privind participarea lor, cu cel puțin 1 săptămână înainte de data deschiderii.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
VI.3)Informații suplimentare

Condițiile de participare (eligibilitate, criterii de excludere și de selecție), precum și criteriile de atribuire și ponderea acestora sunt detaliate în caietul de sarcini. Modalitățile de depunere a unei ofertei sunt detaliate în invitația la licitație. Pentru depunerea unei oferte trebuie utilizate formularele obligatorii. Toate aceste documente pot fi găsite în dosarul licitației la următoarea adresă – https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1005 [în secțiunea „Document library” (bibliotecă de documente)].

VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxemburg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă Internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: în termen de 2 luni de la notificarea reclamantului sau, în lipsa acesteia, de la ziua în care acesta a luat cunoștință de actul respectiv. O plângere depusă la Ombudsmanul European nu are drept efect suspendarea acestui termen sau deschiderea unui nou termen pentru utilizarea căilor de atac.
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
20.7.2015