Lieferungen - 269605-2022

20/05/2022    S98

Polska-Warszawa: Komputery przenośne

2022/S 098-269605

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 071-188881)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy
Adres pocztowy: Barska 28/30
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 02-315
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Wawrzyniak
E-mail: kancelaria@gip.pip.gov.pl
Tel.: +48 223918205
Faks: +48 223918206
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pip.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa komputerów przenośnych wraz z systemem operacyjnym dla jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy

Numer referencyjny: GIP-GOZ.213.64.2022
II.1.2)Główny kod CPV
30213100 Komputery przenośne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych komputerów przenośnych wraz z całym oprzyrządowaniem, oprogramowaniem (systemem operacyjnym) i baterią, zwanego dalej Sprzętem: ─ 200 sztuk Sprzętu (zwanego dalej zamówieniem podstawowym); ─ maksymalnie 100 sztuk Sprzętu na zasadach opcji. Opcja będzie realizowana w zależności od posiadanych przez Zamawiającego środków finansowych oraz od liczby nowo zatrudnionych osób, jak również liczby sprzętu komputerowego wymagającego wymiany. Dostawa Sprzętu powinna zostać wykonana zgodnie z „Opisem przedmiotu zamówienia" stanowiącym załącznik nr 3 do swz oraz na warunkach określonych we „Wzorze umowy” stanowiącym załącznik nr 7 do swz

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/05/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 071-188881

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i zawodowa
Zamiast:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udział w postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1.1.nie podlegają wykluczeniu, 1.2.spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj., jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, co najmniej dwie dostawy komputerów za kwotę co najmniej 200 000 zł z podatkiem VAT każda. W przypadku wykazania się przez Wykonawcę doświadczeniem w zakresie dostawy wykonywanej (będącej w trakcie realizacji), Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli do upływu terminu składania ofert wykonana część dostawy spełnia warunek udziału w postępowaniu, tj. w ramach trwającej umowy dostarczono komputery za kwotę co najmniej 200 000 zł z podatkiem VAT. W przypadku, gdy wartość dostawy określona jest w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonych w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego (NBP) na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji Ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej Tabeli Kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 2. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 1.2. może w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 3.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Ponadto Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, wskaże tą informację w JEDZ (część II sekcja C). Brak powołania się na zasoby podmiotu udostępniającego w dniu składania ofert uniemożliwi późniejsze powołanie się na te zasoby i konieczność samodzielnego wykazania warunku doświadczenia (art. 123 ustawy Pzp). 4.Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 4.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 4.2. sposóbi okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 4.3.czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 5. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty udostępniające zasoby techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 i art. 109 ust. 1 pkt 4), 5) i 7) ustawy Pzp oraz podstawy wykluczenia o których mowa w ust. 8. 6. W przypadku podmiotów zagranicznych lub podmiotów krajowych, których członkowie władz mają miejsce zamieszkania poza terenem kraju- dokumenty określone w swz.

Powinno być:

1. O udział w postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1.1.nie podlegają wykluczeniu, 1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj., jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, co najmniej dwie dostawy komputerów za kwotę co najmniej 200 000 zł z podatkiem VAT każda. W przypadku wykazania się przez Wykonawcę doświadczeniem w zakresie dostawy wykonywanej (będącej w trakcie realizacji), Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli do upływu terminu składania ofert wykonana część dostawy spełnia warunek udziału w postępowaniu, tj. w ramach trwającej umowy dostarczono komputery za kwotę co najmniej 200 000 zł z podatkiem VAT. W przypadku, gdy wartość dostawy określona jest w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonych w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego (NBP) na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji Ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej Tabeli Kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 2. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 1.2. może w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 3.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Ponadto Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, wskaże tą informację w JEDZ (część II sekcja C). Brak powołania się na zasoby podmiotu udostępniającego w dniu składania ofert uniemożliwi późniejsze powołanie się na te zasoby i konieczność samodzielnego wykazania warunku doświadczenia (art. 123 ustawy Pzp). 4.Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 4.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 4.2. sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 4.3.czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 5.Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty udostępniające zasoby techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 i art. 109 ust. 1 pkt 4), 5) i 7) ustawy Pzp oraz podstawy wykluczenia o których mowa w pkt III. 1.3 pkt 8 i 9 Ogłoszenia. 6. W przypadku podmiotów zagranicznych lub podmiotów krajowych, których członkowie władz mają miejsce zamieszkania poza terenem kraju- dokumenty określone w swz.

Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i zawodowa
Zamiast:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Ciąg dalszy Sekcji 1.3: 7. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 i art. 109 ust. 1 pkt 4), 5) i 7) ustawy Pzp. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Na potwierdzenie powyższego Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy oświadczeń i dokumentów określonych w pkt VI.3 Ogłoszenia. 8 Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz na podstawie art. 5 k rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainę. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym w zdaniu pierwszym Wykonawcy złożą w „Formularzu oferty” (załącznik nr 1 do swz).

Powinno być:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Ciąg dalszy Sekcji 1.3: 7.Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 i art. 109 ust. 1 pkt 4), 5) i 7) ustawy Pzp. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Na potwierdzenie powyższego Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy oświadczeń i dokumentów określonych w pkt VI.3 Ogłoszenia.

8 Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym w zdaniu pierwszym zostanie złożone w części III- Podstawy wykluczenia, w sekcji D- Podstawy wykluczenia o charakterze krajowym w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia, o którym mowa w pkt 9.1.1 oraz 9.1.2 swz.

9 Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576 . Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym w zdaniu pierwszym zostaną złożone wraz z ofertą. Wzory oświadczeń stanowią załącznik nr 8 do swz oraz załącznik nr 8a do swz. Oświadczenia powinny zostać złożone w formie elektronicznej, tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.”

Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:

Wraz z ofertą składa: 1.1. JEDZ zgodnie z swz, 1.2 pełnomocnictwo/pełnomocnictwa- jeżeli dotyczy 1.3 odpis KRS, CEDIG lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, 1.4.Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby zgodnie z swz. 1.5 Dokument wadialny zgodnie z swz. 1.6. Przedmiotowe środki dowodowe: 1.6.1 Deklaracja zgodności EU potwierdzająca posiadanie znaku CE - lub równoważny zgodnie z swz 1.6.2 Certyfikat EPEAT GOLD lub wydruk ze strony internetowej https://www.epeat.net potwierdzające posiadanie przez oferowany produkt certyfikacji na poziomie EPEAT GOLD – lub równoważny zgodnie z swz. 1.6.3 Certyfikat ISO 14001 - lub równoważny zgodnie z swz 1.6.4 Certyfikat ISO 9001 - lub równoważny zgodnie z swz 1.6.5 Raport głośności zgodnie z swz.1.6.6 Wydruk wyników testu - dla testów BAPCO zgodnie z swz.2. Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych określonych w pkt 1.6.1- 1.6.4 po złożeniu oferty. 3.Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych: 3.1.Informacji z Krajowego Rejestru Karnego − sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem − w zakresie: 3.1.1.art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, 3.1.2. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego. 3. 2.Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r., poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 5 do swz). 3.3. Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 3.4.Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: 3.4.1.art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, 3.4.2. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, 3.4.3. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji; 3.4.4. art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, 3.4.5. art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 ustawy. 3. 5.Wykazu dostaw oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie zgodnie z swz. 4. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy składa w trybie i terminie określonym w pkt 9.2 swz dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 3.1, 3.3-3.4, dotyczące tych podmiotów.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają dokumenty zgodnie z swz. 6. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa w pkt 3.5, dotyczy dostaw, w których wykonaniu ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

Powinno być:

Wraz z ofertą składa: 1.1. JEDZ zgodnie z swz, 1.2 pełnomocnictwo/pełnomocnictwa- jeżeli dotyczy 1.3 odpis KRS, CEDIG lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, 1.4.Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby zgodnie z swz. 1.5 Dokument wadialny zgodnie z swz. 1.6. Przedmiotowe środki dowodowe: 1.6.1 Deklaracja zgodności EU potwierdzająca posiadanie znaku CE - lub równoważny zgodnie z swz 1.6.2 Certyfikat EPEAT GOLD lub wydruk ze strony internetowej https://www.epeat.net potwierdzające posiadanie przez oferowany produkt certyfikacji na poziomie EPEAT GOLD – lub równoważny zgodnie z swz. 1.6.3 Certyfikat ISO 14001 - lub równoważny zgodnie z swz 1.6.4 Certyfikat ISO 9001 - lub równoważny zgodnie z swz 1.6.5 Raport głośności zgodnie z swz.1.6.6 Wydruk wyników testu - dla testów BAPCO zgodnie z swz. 1.7 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. o którym mowa w pkt III.1.3 9 Ogłoszenia.. Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych określonych w pkt 1.6.1- 1.6.4 po złożeniu oferty. 3.Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych: 3.1.Informacji z Krajowego Rejestru Karnego − sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem − w zakresie: 3.1.1.art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, 3.1.2. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego. 3. 2.Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, zgodnie z swz. 3.3. Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 3.4.Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: 3.4.1.art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, 3.4.2. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, 3.4.3. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji; 3.4.4. art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, 3.4.5. art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 ustawy. 3. 5.Wykazu dostaw oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie zgodnie z swz.3.6.Oświadczenie o aktualności informacji o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt. III.3. pkt 1.3 ppkt 8 i 9 Ogłoszenia.4. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy składa w trybie i terminie określonym w pkt 9.2 swz dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 3.1, 3.3-3.4 i 3.6 dotyczące tych podmiotów. 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają dokumenty zgodnie z swz. 6. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa w pkt 3.5, dotyczy dostaw, w których wykonaniu ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 27/05/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 01/06/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 24/08/2022
Powinno być:
Data: 29/08/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 27/05/2022
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 01/06/2022
Czas lokalny: 12:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: