Lieferungen - 269619-2022

20/05/2022    S98

Polen-Bydgoszcz: Chemische Reagenzien

2022/S 098-269619

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 075-198686)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Nationale Identifikationsnummer: 090538318
Postanschrift: ul. Powstańców Warszawy 5
Ort: Bydgoszcz
NUTS-Code: PL613 Bydgosko-toruński
Postleitzahl: 85-681
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Barbara Baranowska
E-Mail: bbaranowska@10wsk.mil.pl
Telefon: +48 261417364
Fax: +48 261416110
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.10wsk.mil.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego dla Pracowni Genetyki Klinicznej i Patologii Molekularnej

Referenznummer der Bekanntmachung: 43/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33696300 Chemische Reagenzien
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego dla Pracowni Genetyki Klinicznej i Patologii Molekularnej

wg formularza cenowego i zapisów SWZ

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 075-198686

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: VI.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Informacje dodatkowe
Anstatt:

Dokumenty wymagane na etapie składania ofert/wniosków:

Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – jednolity europejski dokument zamówienia,

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby

Formularz oferty

Formularz cenowy

W celu potwierdzenia i weryfikacji informacji zawartych w ofercie należy dołączyć materiały informacyjne w postaci katalogów, folderów lub opisów przedmiotu zamówienia

Oświadczenie o posiadaniu wymaganych przepisami prawa dopuszczeń do obrotu (zgłoszenie, powiadomienie) na oferowany asortyment.

Próbki zaoferowanego asortymentu dla zadania 7 poz. 2 oraz 3 - po jednym najmniejszym opakowaniu handlowym

Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego:

Wykaz dostaw – zgodny z załącznikiem nr 3 do SWZ,

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego

Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej

Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego

Zaświadczenie z ZUS lub KRUS

Odpis lub informacja z KRS lub CEIDG

Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu

Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument

Dokument potwierdzający niezaleganie z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy

Informacje dodatkowe:

Zamawiający przewiduje wezwanie do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych zgodnie z treścią art. 107 ust. 2 ustawy Pzp.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1–6, art. 109 ust. 1 pkt 1, art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

Nie wymaga się wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

muss es heißen:

Dokumenty wymagane na etapie składania ofert/wniosków:

Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – jednolity europejski dokument zamówienia,

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby

Formularz oferty

Formularz cenowy

W celu potwierdzenia i weryfikacji informacji zawartych w ofercie należy dołączyć materiały informacyjne w postaci katalogów, folderów lub opisów przedmiotu zamówienia

Oświadczenie o posiadaniu wymaganych przepisami prawa dopuszczeń do obrotu (zgłoszenie, powiadomienie) na oferowany asortyment - (nie dot. zadania 4,9, 14,17 oraz 19).

Próbki zaoferowanego asortymentu dla zadania 7 poz. 2 oraz 3 - po jednym najmniejszym opakowaniu handlowym

Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w zawiązku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego:

Wykaz dostaw – zgodny z załącznikiem nr 3 do SWZ,

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego

Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej

Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego

Zaświadczenie z ZUS lub KRUS

Odpis lub informacja z KRS lub CEIDG

Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu

Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument

Dokument potwierdzający niezaleganie z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy

Informacje dodatkowe:

Zamawiający przewiduje wezwanie do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych zgodnie z treścią art. 107 ust. 2 ustawy Pzp.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1–6, art. 109 ust. 1 pkt 1, art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp , art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w zawiązku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego:oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

Nie wymaga się wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 18/05/2022
Ortszeit: 08:00
muss es heißen:
Tag: 30/05/2022
Ortszeit: 08:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:
Tag: 15/08/2022
muss es heißen:
Tag: 27/08/2022
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 18/05/2022
Ortszeit: 08:15
muss es heißen:
Tag: 30/05/2022
Ortszeit: 08:15
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: