Lieferungen - 269621-2022

20/05/2022    S98

Polen-Legnica: Sanitätspacks

2022/S 098-269621

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 082-220484)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
Postanschrift: 59-220 Legnica, ul.Iwaszkiewicza 5
Ort: Legnica
NUTS-Code: PL516 Legnicko-głogowski
Postleitzahl: 59-220
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5
E-Mail: zam.publiczne@szpital.legnica.pl
Telefon: +48 767211126
Fax: +48 767211127
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.szpital.legnica.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_legnica

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

DOSTAWY STERYLNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH W TYM M.IN.: ZESTAWÓW DO ZABIEGÓW OPERACYJNYCH, SERWET, FARTUCHÓW ORAZ RĘKAWIC

Referenznummer der Bekanntmachung: WSzSL/FZ-33/22
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33141620 Sanitätspacks
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sterylnych wyrobów medycznych szczegółowo opisanych w Załączniku nr 2A do SWZ, który stanowi jej integralną część.

2. Warunki dotyczące wykonywania zamówienia określone zostały również w projekcie umowy w Rozdziale XX SWZ

3. Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia – w związku z tym faktem korzysta z możliwości wskazanej w art.246 ust. 2 uPzp.

4. Zamawiający wymaga, aby oferowane wyroby medyczne spełniały warunki dopuszczenia do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. oraz odpowiadały opisowi przedmiotu zamówienia znajdującemu się w Załączniku 2A do SWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 082-220484

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: VI.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: INFORMACJE DODATKOWE
Anstatt:

1. Do przygotowania i złożenia oferty:

1) konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego;

2) zaleca się wykorzystanie formularza ofertowego (stanowiącego załącznik 2 do SWZ) oraz formularza asortymentowo-cenowego (stanowiącego załącznik 2A do SWZ). W przypadku gdy wykonawca nie korzysta z przygotowanych przez zamawiającego wzorów, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje tam wymagane.

2. Do oferty należy dołączyć:

1) oświadczenie wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp – wg wzoru stanowiącego załącznik 1 do SWZ – w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – oświadczenie składa każdy z wykonawców z osobna;

2) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;

3) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

4)Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale V SWZ ( dokumenty dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia).

3. Składanie ofert przez wykonawców winno być przeprowadzone zgodnie z Instrukcją dla wykonawców (platformazakupowa.pl) z dnia 31 grudnia 2020 r. obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r. Instrukcja dostępna na stronie (https://przetargi.szpital.legnica.pl/) w odnośniku: elektroniczna platforma zakupowa, w zakładce: Instrukcja składania ofert dla wykonawców.

4. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust.1 uPzp.

5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający będzie żądał, od wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej następujących podmiotowych środków dowodowych:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 uPzp – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 uPzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymiprzygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

3) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 uPzp,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 uPzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 uPzp.

Uwaga: Klauzula obow. inform. zgodnie z art. 13 rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1 ze zm.) została zamieszczona rozdziale XXVI SWZ.

muss es heißen:

1.Do przygotowania i złożenia oferty, którą stanowi Załącznik 2 i 2A do SWZ, konieczne jest posiadanie przez

osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 2. Do oferty

należy dołączyć:

1A) Oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp w przypadku Wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia – oświadczenie składa każdy z Wykonawców z osobna,

1B) Oświadczenie Wykonawcy w poniższym zakresie, tj. że Wykonawca nie jest:

1) obywatelem rosyjskim, osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji;

2) osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad

50% należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w

Rosji;

3) osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem:

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji lub

b)osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50

% należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji,

oraz że żaden z jego podwykonawców, dostawców i podmiotów, na których zdolności wykonawca polega,

w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia, nie należy do żadnej z powyższych

kategorii podmiotów - wg wzoru stanowiącego Załącznik 4 do SWZ – w przypadku Wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia – oświadczenie składa każdy z Wykonawców z osobna,

1C) wykaz podwykonawców i dostawców Wykonawcy, na których przypada ponad 10% wartości zamówienia,

1D) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;

1E) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia;

1F)Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale V SWZ ( dokumenty dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia)

2.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.

108 ust. 1 uPzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.

U. 2022 poz. 835) oraz podmioty wymienione w art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 dotyczącego środków

ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie w brzmieniu nadanym

rozporządzeniem 2022/576.

3. W celu potwierdzenia braku podstaw Wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego zamawiający będzie żądał, od Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej

podmiotowych środków dowodowych wymienionych w Rozdziale IX SWZ.

Uwaga: Klauzula obow. inform. zgodnie z art. 13 rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1 ze zm.) została zamieszczona rozdziale XXVI SWZ.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: