Lieferungen - 269628-2022

20/05/2022    S98

Polska-Kraków: Komputer biurkowy

2022/S 098-269628

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 077-209502)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Jagielloński
Krajowy numer identyfikacyjny: 6750002236
Adres pocztowy: ul. Gołębia 24
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-007
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Artur Wyrwa
E-mail: artur.wyrwa@uj.edu.pl
Tel.: +48 126633903
Faks: +48 126633914
Adresy internetowe:
Główny adres: www.uj.edu.pl
Adres profilu nabywcy: www.przetargi.uj.edu.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy komputerów stacjonarnych dla jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie.

Numer referencyjny: 80.272.110.2022
II.1.2)Główny kod CPV
30213300 Komputer biurkowy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy komputerów stacjonarnych dla jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie. Przedmiot zamówienia podzielony jest na siedem części.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/05/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 077-209502

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 24/05/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 31/05/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 24/05/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 31/05/2022
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Zamawiający wykluczy dodatkowo wykonawcę w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych postanowieniami art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835) i art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) oraz w przypadku, gdy na podwykonawcę przypada ponad 10% wartości zamówienia, zamawiający dokonuje obligatoryjnej weryfikacji tego podmiotu w zakresie braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej oraz art. 5k rozporządzenia, cytowanych powyżej w treści SWZ.