Lieferungen - 269629-2022

20/05/2022    S98

Polska-Gdańsk: Akcesoria do drenażu

2022/S 098-269629

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 076-206903)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Krajowy numer identyfikacyjny: 9570730409
Adres pocztowy: ul. Dębinki 7
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 80-952
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Natalia Golanowska-Hirsz
E-mail: ngolanowska@uck.gda.pl
Tel.: +48 585844899
Faks: +48 585844899
Adresy internetowe:
Główny adres: www.uck.pl
Adres profilu nabywcy: https://portal.smartpzp.pl/uck.gdansk

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

60/PN/2022 Dostawa akcesoriów i procesorów dźwięku dla otolaryngologii

Numer referencyjny: 60/PN/2022
II.1.2)Główny kod CPV
33141642 Akcesoria do drenażu
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów i procesorów dźwięku dla otolaryngologii w asortymencie oraz wymaganiach określonych w załączniku nr 3 do SWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/05/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 076-206903

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 20/05/2022
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 27/05/2022
Czas lokalny: 09:30
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 17/08/2022
Powinno być:
Data: 24/08/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 20/05/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 27/05/2022
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: