Lieferungen - 269630-2022

20/05/2022    S98

Polska-Rzeszów: Urządzenia używane na salach operacyjnych

2022/S 098-269630

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 076-207047)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
Adres pocztowy: ul. Lwowska 60
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 35-301
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Damian Dorosz
E-mail: zamowienia.publiczne@szpital2.rzeszow.pl
Tel.: +48 178664701
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital2.rzeszow.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup i dostawa systemu do nawigacji robotycznej dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Dzieci i Dorosłych

Numer referencyjny: ZP250/025/2022
II.1.2)Główny kod CPV
33162100 Urządzenia używane na salach operacyjnych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa systemu do nawigacji robotycznej dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Dzieci i Dorosłych oraz z przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi urządzenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczony jest w Załączniku Nr 4 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/05/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 076-207047

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 23/05/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 02/06/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 20/08/2022
Powinno być:
Data: 30/08/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 23/05/2022
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 02/06/2022
Czas lokalny: 10:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: