Lieferungen - 269631-2022

20/05/2022    S98

Polska-Przemyśl: Komputery przenośne

2022/S 098-269631

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 091-249621)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miejska Przemyśl
Adres pocztowy: RYNEK 1
Miejscowość: Przemyśl
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Kod pocztowy: 37-700
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marian Baran
E-mail: przetarg@um.przemysl.pl
Tel.: +48 166752038
Adresy internetowe:
Główny adres: www.przemysl.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/przemysl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Razem zmieniamy Przemyśl (Przemyśl jest PRZE!-dsiębiorczy)

Numer referencyjny: ZP.271.2.8.2022
II.1.2)Główny kod CPV
30213100 Komputery przenośne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zadanie obejmuje zamówienie 70 szt. laptopów na potrzeby 7 szkół średnich, funkcjonujących na terenie miasta Przemyśla.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/05/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 091-249621

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 13/06/2022
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 15/06/2022
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 10/09/2022
Powinno być:
Data: 12/09/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 13/06/2022
Czas lokalny: 09:05
Powinno być:
Data: 15/06/2022
Czas lokalny: 09:05
VII.2)Inne dodatkowe informacje: