Lieferungen - 269634-2022

20/05/2022    S98

Polska-Kraków: Aparatura kontrolna i badawcza

2022/S 098-269634

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 084-223760)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Jagielloński
Krajowy numer identyfikacyjny: 6750002236
Adres pocztowy: ul. Gołębia 24
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-007
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Poniewierska
E-mail: monika.poniewierska@uj.edu.pl
Tel.: +48 126633916
Faks: +48 126633914
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.uj.edu.pl/
Adres profilu nabywcy: https://przetargi.uj.edu.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie tomografu elektronowego rezonansu magnetycznego w ramach projektu ATOMIN 2.0

Numer referencyjny: 80.272.136.2022
II.1.2)Główny kod CPV
38500000 Aparatura kontrolna i badawcza
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatury naukowo-badawczej w postaci tomografu elektronowego rezonansu magnetycznego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, przy ul. Gronostajowej 2. Przedmiot zamówienia obejmuje również szkolenie stanowiskowe pracowników zamawiającego w niezbędnym do pracy zakresie.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/05/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 084-223760

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 31/05/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 02/06/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 31/05/2022
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 02/06/2022
Czas lokalny: 10:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) a także obowiązującym rozporządzeniem Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), wprowadza się dodatkowe podstawy do wykluczenia wykonawcy. Zamawiający wykluczy wykonawcę w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych postanowieniami art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) i w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych art. 5k cytowanego rozporządzenia.