Lieferungen - 269640-2022

20/05/2022    S98

Polska-Świdnik: Produkty farmaceutyczne

2022/S 098-269640

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 080-214702)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON : 431010878
Adres pocztowy: ul. Bolesława Leśmiana 4
Miejscowość: ŚWIDNIK
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 21-040
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Miedzińska – Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych, Zaopatrzenia i Projektów Unijnych
E-mail: zp@spzozswidnik.pl
Tel.: +48 814523067
Faks: +48 817512749
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spzozswidnik.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa produktów leczniczych

Numer referencyjny: Nr sprawy : SPZOZ/ZP/271/02/04/2022
II.1.2)Główny kod CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest : Dostawa produktów leczniczych dla Apteki Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku.

Zadanie podzielone jest na 5 pakietów :

Pakiet Nr 1 – Płyny infuzyjne, płyny krwiozastępcze i żywienie pozajelitowe,

Pakiet Nr 2 – Leki przewodu pokarmowego i środki p/pasożytnicze, paski testowe do glukometru,

Pakiet Nr 3 – Immunoglobulina,

Pakiet Nr 4 – Leki różne,

Pakiet Nr 5 – Immunoglobulina Gamma anty-D.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/05/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 080-214702

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w Załączniku Nr 2 do SWZ.

Zmiany umowy :

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 455 ustawy Pzp dopuszcza się zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty w zakresie:

1) zmiany terminu wykonania Umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej terminową realizację Umowy, przy czym za siłę wyższą przyjmuje się zdarzenie, które pozostaje poza kontrolą Strony Umowy, zdarzenie zewnętrzne, któremu nie można zapobiec oraz które wyróżnia się nadzwyczajnym charakterem, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki z wyłączeniem wewnętrznego w firmie Sprzedawcy oraz akty władzy i administracji publicznej, kwarantanny z uwagi na wystąpienie zagrożeń związanych z występowaniem chorób zakaźnych; epidemie, stany zagrożenia epidemicznego, pandemie przy czym przedłużenie terminu wykonania umowy nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej;

2) wartości Umowy brutto, o której mowa w § 3 ust. 2 – w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego, wprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów, które wejdą w życie po dniu zawarcia Umowy, wynagrodzenie Sprzedawcy może ulec odpowiednio zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek podatku VAT lub akcyzowego ulega zmianie kwota należnego podatku oraz łączne wynagrodzenie Sprzedawcy uwzględniające ten podatek – jeżeli taka zmiana będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Sprzedawcę;

3) wartości Umowy brutto, o której mowa w § 3 ust. 2 – w przypadku zmiany cen urzędowych;

4) zmiany obowiązujących przepisów, w dacie zawarcia Umowy, których regulacje wpływają na prawa i obowiązki Stron, jeżeli będzie konieczne dostosowanie treści Umowy do aktualnego stanu prawnego;

5) dostarczenia leku innego producenta lub o innej nazwie handlowej. Lek ten musi być równoważny pod względem chemicznym, stosowany w tych samych wskazaniach terapeutycznych oraz w cenie nie wyższej niż cena określona w Umowie. Sprzedaż równoważnego leku odbywa się po uzgodnieniu telefonicznym z Kierownikiem Apteki;

6) zmiany poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem Umowy w przypadku wstrzymania lub zakończenia produkcji, na produkty równoważne w cenach nieprzewyższających cen zawartych w ofercie przetargowej;

7) zmiany poszczególnego asortymentu z powodu trwałego wycofania towaru wskazanego w Formularzu cenowym i zastąpienia go towarem równoważnym w zaoferowanej w ofercie cenie;

8) zmiany danych podmiotów zawierających Umowę (w wyniku przekształceń, połączeń, itp.).

2. Strona zgłaszająca propozycję zmiany Umowy zobowiązana jest przedstawić uzasadnienie jej wprowadzenia.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu obowiązywania Umowy w przypadku niezrealizowania Umowy w terminie z przyczyn leżących po Stronie Zamawiającego, w zależności od przebiegu leczenia pacjentów, na okres do wyczerpania ilości przedmiotu zamówienia, określonego w Formularzu cenowym, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy.

Powinno być:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w Załączniku Nr 2 do SWZ.

Zmiany umowy :

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 455 ustawy Pzp dopuszcza się zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty w zakresie:

1) zmiany terminu wykonania Umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej terminową realizację Umowy, przy czym za siłę wyższą przyjmuje się zdarzenie, które pozostaje poza kontrolą Strony Umowy, zdarzenie zewnętrzne, któremu nie można zapobiec oraz które wyróżnia się nadzwyczajnym charakterem, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki z wyłączeniem wewnętrznego w firmie Sprzedawcy oraz akty władzy i administracji publicznej, kwarantanny z uwagi na wystąpienie zagrożeń związanych z występowaniem chorób zakaźnych; epidemie, stany zagrożenia epidemicznego, pandemie przy czym przedłużenie terminu wykonania umowy nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej;

2) wartości Umowy brutto, o której mowa w § 3 ust. 2 – w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego, wprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów, które wejdą w życie po dniu zawarcia Umowy, wynagrodzenie Sprzedawcy może ulec odpowiednio zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek podatku VAT lub akcyzowego ulega zmianie kwota należnego podatku oraz łączne wynagrodzenie Sprzedawcy uwzględniające ten podatek – jeżeli taka zmiana będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Sprzedawcę;

3) wartości Umowy brutto, o której mowa w § 3 ust. 2 – w przypadku zmiany cen urzędowych;

4) zmiany obowiązujących przepisów, w dacie zawarcia Umowy, których regulacje wpływają na prawa i obowiązki Stron, jeżeli będzie konieczne dostosowanie treści Umowy do aktualnego stanu prawnego;

5) dostarczenia leku innego producenta lub o innej nazwie handlowej. Lek ten musi być równoważny pod względem chemicznym, stosowany w tych samych wskazaniach terapeutycznych oraz w cenie nie wyższej niż cena określona w Umowie. Sprzedaż równoważnego leku odbywa się po uzgodnieniu telefonicznym z Kierownikiem Apteki;

6) zmiany poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem Umowy w przypadku wstrzymania lub zakończenia produkcji, na produkty równoważne w cenach nieprzewyższających cen zawartych w ofercie przetargowej;

7) zmiany poszczególnego asortymentu z powodu trwałego wycofania towaru wskazanego w Formularzu cenowym i zastąpienia go towarem równoważnym w zaoferowanej w ofercie cenie;

8) zmiany danych podmiotów zawierających Umowę (w wyniku przekształceń, połączeń, itp.).

2. Strona zgłaszająca propozycję zmiany Umowy zobowiązana jest przedstawić uzasadnienie jej wprowadzenia.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu obowiązywania Umowy w przypadku niezrealizowania Umowy w terminie z przyczyn leżących po Stronie Zamawiającego, w zależności od przebiegu leczenia pacjentów, na okres do wyczerpania ilości przedmiotu zamówienia, określonego w Formularzu cenowym, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy.

3.6 Z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego wyklucza się :

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

c.d. w Sekcji VII.2)

VII.2)Inne dodatkowe informacje:

c.d z Sekcji VII.1.2

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

3.7 Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt.3.6.

3.8 Zgodnie z art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1, ze zm.) zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

3.9 Na potwierdzenie braku zaistnienia powyżej określonych podstaw wykluczenia Wykonawca przedstawia aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 125 ust. 1 PZP w formie Standardowego Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia i Oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia - stanowiącego Załącznik Nr 4 do SWZ.