Lieferungen - 269641-2022

20/05/2022    S98

Polen-Bydgoszcz: Varia

2022/S 098-269641

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 070-183483)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
Nationale Identifikationsnummer: 9532582266
Postanschrift: ul.Ujejskiego 75
Ort: Bydgoszcz
NUTS-Code: PL613 Bydgosko-toruński
Postleitzahl: 85-168
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Przemysław Ściesinski - Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75 - niski parter, pokój nr 018.
E-Mail: przetargi@biziel.pl
Telefon: +48 5236-55-495
Fax: +48 5236-55-752
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.biziel.umk.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa produktów leczniczych, materiałów opatrunkowych i wyrobów medycznych

Referenznummer der Bekanntmachung: NZZ/20/P/22
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33690000 Varia
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa produktów leczniczych materiałów opatrunkowych i wyrobów medycznych.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 070-183483

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.1
Los-Nr.: I. Warunki udziału w postępowaniu:
Stelle des zu berichtigenden Textes: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
Anstatt:

1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych,

muss es heißen:

1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie:

• art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

• art. 7 ust. 1, ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

• art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

Abschnitt Nummer: III.1.2
Los-Nr.: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Anstatt:

2.8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy – oświadczenie należy sporządzić według własnego wzoru wykonawcy.

muss es heißen:

2.8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy – oświadczenie należy sporządzić według własnego wzoru wykonawcy.

2.9. Oświadczenia w zakresie braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022r. w sprawie w zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniem Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz w zakresie braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego zgodnie z załącznikiem nr … do SWZ.

2.10. Informacje z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022r. w sprawie w zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniem Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz na podstawie art. 7 ust.1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego jeżeli wykonawca podlega wpisowi do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

2.11. Informacje z wykazu określonego w ROZPORZĄDZENIU RADY (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust.1 pkt 1-3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

2.12. Informacje z wykazu określonego w ROZPORZĄDZENIU RADY (UE) NR 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust.1 pkt 1-3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

2.13. Informacje z listy rozstrzygającej wskazanej w art. 2 pkt. 1 o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

2.14. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby w zakresie braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022r. w sprawie w zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniem Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz w zakresie braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ.

UWAGA:

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt. 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, o ile wskaże dane umożliwiające dostęp do tych środków.

Abschnitt Nummer: III.1.3
Los-Nr.: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Stelle des zu berichtigenden Textes: IV. Podstawy wykluczenia Wykonawców
Anstatt:

a) Zamawiający wykluczy Wykonawców na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

b) Zamawiający dodatkowo wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

muss es heißen:

a) Zamawiający wykluczy Wykonawców na podstawie:

• art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

• art. 7 ust. 1, ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

• art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

b) Zamawiający dodatkowo wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 11/05/2022
Ortszeit: 09:00
muss es heißen:
Tag: 26/05/2022
Ortszeit: 09:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą. Oferta musi zachować ważność do:
Anstatt:
Tag: 08/08/2022
muss es heißen:
Tag: 23/08/2022
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 11/05/2022
Ortszeit: 09:15
muss es heißen:
Tag: 26/05/2022
Ortszeit: 09:15
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: