Lieferungen - 269650-2022

20/05/2022    S98

Polen-Danzig: Zählinstrumente

2022/S 098-269650

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 087-235311)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki
Nationale Identifikationsnummer: NIP: 5840203593 REGON:000001620
Postanschrift: ul. G. Narutowicza 11/12
Ort: Gdańsk
NUTS-Code: PL633 Trójmiejski
Postleitzahl: 80-233
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Olga Warszewska, Bogusława Litwińska, Agnieszka Parzewska
E-Mail: logistyka@eti.pg.edu.pl
Telefon: +48 583486152
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.pg.edu.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://www.dzp.pg.edu.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa przyrządów pomiarowych i serwera dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Referenznummer der Bekanntmachung: CRZP/115/009/D/22
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
38410000 Zählinstrumente
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przyrządów pomiarowych i serwera dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Dopuszczono składanie ofert częściowych: Część 1: Dostawa miernika do pomiaru właściwości elektrycznych. Część 2: Dostawa potencjostatu/galwanostatu/analizatora impedancji. Część 3: Dostawa serwera. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres w poszczególnych częściach został określony w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ oraz w formularzach rzeczowo-cenowych stanowiących załączniki nr 2I-III do SWZ. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SWZ oraz w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 3 do SWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 087-235311

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.2.4
Los-Nr.: 1
Stelle des zu berichtigenden Textes: Opis zamówienia
Anstatt:

5) Zamawiający wymaga, aby termin dostawy był nie dłuższy niż 56 dni.

muss es heißen:

5) Zamawiający wymaga, aby termin dostawy był nie dłuższy niż 140 dni.

Abschnitt Nummer: II.2.7
Los-Nr.: 1
Stelle des zu berichtigenden Textes: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Anstatt:

Okres w dniach: 56

muss es heißen:

Okres w dniach: 140

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 31/05/2022
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 03/06/2022
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:
Tag: 26/08/2022
muss es heißen:
Tag: 31/08/2022
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 31/05/2022
Ortszeit: 10:15
muss es heißen:
Tag: 03/06/2022
Ortszeit: 10:15
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Ponadto Zamawiający zastosuje art. 5k Rozporządzenia 2022/576 do rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) w następującym brzmieniu:

Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.