Lieferungen - 269652-2022

20/05/2022    S98

Polen-Piła: Diverse Maschinen und Geräte für besondere Zwecke

2022/S 098-269652

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 084-224040)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Powiat Pilski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Pile
Nationale Identifikationsnummer: 570799480
Postanschrift: aleja Niepodległości 33/35
Ort: Piła
NUTS-Code: PL41 Wielkopolskie
Postleitzahl: 64-920
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Katarzyna Szwałek
E-Mail: zampub@powiat.pila.pl
Telefon: +48 672109442
Fax: +48 672109332
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.bip.powiat.pila.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_pila

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa robota spawalniczego i stołu obrotowego w ramach wyposażenia pracowni spawalniczej (z zapleczem) w ramach projektu „CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH W PILE – przebudowa i rozbudowa Powiatowe

Referenznummer der Bekanntmachung: WZP.272.27.2022.II
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
42990000 Diverse Maschinen und Geräte für besondere Zwecke
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa robota spawalniczego i stołu obrotowego w ramach wyposażenia pracowni spawalniczej (z zapleczem) w ramach projektu „CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH W PILE – przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju kształcenia zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie”.

2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH W PILE – przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju kształcenia zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie” dofinansowanego w ramach poddziałania 9.3.2. Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa doposażenia do pracowni spawalniczej służące kształceniu zawodowemu i ustawicznemu: robot spawalniczy + stół obrotowy.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 084-224040

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: VI.3
Anstatt:

VI.3)

Informacje dodatkowe:

W pkt 7 SWZ zostały określone podstawy wykluczenia Wykonawców z postępowania w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych::

1) w art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

2) w art. 109 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

3) w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

muss es heißen:

VI.3)

Informacje dodatkowe:

1. W pkt 7 SWZ zostały określone podstawy wykluczenia Wykonawców z postępowania w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych::

1) w art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

2) w art. 109 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

3) w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835),

4) w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576, zgodnie z którym zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)-e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. h)-j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)-e) i lit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f)-h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem.

Na potwierdzenie braku przesłanek, wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na wezwanie zamawiającego złoży dokumenty określone w pkt 8.4. i 8.5.SIWZ.

2. Ofertę wraz z załącznikami, w tym JEDZ sporządza się pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej (www.platformazakupowa.pl).

4. Dokumenty, które winien złożyć wykonawca:

1) Formularz OFERTA – Załącznik nr 1 do SWZ;

2) Jednolity Europejski Dokument Zamówień, zwany dalej „JEDZ” - Załącznik nr 2 do SWZ - pkt 12.1. ppkt 2 SWZ,

3) oświadczenie zgodnie z treścią Załącznika nr 8 do SWZ (pkt 8.1. ppkt 2 SWZ), które stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) i art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576,

4) dowód wniesienia wadium,

5) przedmiotowe środki dowodowe zgodnie z pkt. 3.5. SWZ,

6) Oświadczenie składane na postawie art. 117 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, z którego będzie wynikał podział i zakres usług wykonywanych przez poszczególnych wykonawców – w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenie to winno być złożone w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby umocowanej do reprezentowania konsorcjum lub spółki cywilnej.

7) Pełnomocnictwo - jeżeli zostało udzielone.

5. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej określone w pkt 10 SWZ.

6. Informacje i dostęp do danych osobowych określone w pkt. 21 SWZ.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: