Lieferungen - 269662-2022

20/05/2022    S98

Polska-Gdańsk: Urządzenia do monitorowania czynności serca

2022/S 098-269662

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 081-217535)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Krajowy numer identyfikacyjny: 9570730409
Adres pocztowy: ul. Dębinki 7
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 80-952
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Faczyński
E-mail: pfaczynski@uck.gda.pl
Tel.: +48 585844899
Adresy internetowe:
Główny adres: www.uck.pl
Adres profilu nabywcy: https://portal.smartpzp.pl/uck.gdansk

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

62/PN/2022 Dostawa sprzętu medycznego dla UCK

Numer referencyjny: 62/PN/2022
II.1.2)Główny kod CPV
33123210 Urządzenia do monitorowania czynności serca
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego o parametrach technicznych określonych w załącznikach nr 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h, 4i, 4j i 4k do SWZ, zwanej dalej „sprzętem”, wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników Zamawiającego.

2. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje następujące części:

Część 1 – System monitorowania (Centrala + Kardiomonitory 3 szt.)

Część 2 – Zestaw kardiomonitorów (1 kpl.)

Część 3 – Aparat EKG (12 szt.)

Część 4 – Wózek reanimacyjny (3 szt.)

Część 5 – Tor wizyjny z videobronchoskopami (1 kpl.)

Część 6 – Sondy radialne (6 szt.) + Procesor sond (1 szt.)

Część 7 – Pompa do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej (2 szt.)

Część 8 – Rejestrator ABPM (10 szt.)

Część 9 – Rama chirurgiczna (1 szt.)

Część 10 – Inkubator do płytek z wytrząsarką (1 szt.)

Część 11 – Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem (1 szt.)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/05/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 081-217535

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 1
Zamiast:

Okres w dniach: 112

Powinno być:

Okres w dniach: 140

Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 2
Zamiast:

Okres w dniach: 112

Powinno być:

Okres w dniach: 140

Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 24/05/2022
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 31/05/2022
Czas lokalny: 09:30
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 24/05/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 31/05/2022
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: